Strona główna » Node » Szkoła Orłów

Szkoła Orłów

Przedmiot konkursu: 
1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie ofert dotyczących przeprowadzenia zajęć w formie tutoringu skierowanych do wybitnie zdolnych studentów uczelni, które zgłoszą się do udziału w projekcie. Celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów), poprzez wykorzystanie metody tutoringu w procesie kształcenia na studiach I stopnia lub pierwszych siedmiu semestrach jednolitych studiów magisterskich. 2. W ramach realizacji projektu zadaniem uczelni będzie: a. Przeprowadzenie naboru wybitnie zdolnych studentów (laureatów olimpiad, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów), b. Realizacja procesu kształcenia wybitnie zdolnych studentów z wykorzystaniem metody tutoringu na studiach I stopnia lub pierwszych siedmiu semestrach jednolitych studiów magisterskich. 3. W okresie realizacji umowy uczelnie będą ponosić wydatki związane z realizacją celu projektu pozakonkursowego tj. realizacja procesu kształcenia z wykorzystaniem metody tutoringu na studiach I stopnia lub pierwszych 7 semestrach jednolitych studiów magisterskich oraz wsparcie stypendialne studentów i dodatkowe koszty studentów tj. m.in. pomoce dydaktyczne. 4. Uczelnia otrzyma środki finansowe na dofinansowanie stypendiów i dodatkowych kosztów studentów m.in. pomoce dydaktyczne dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów. Zajęcia będą obejmować studia I stopnia lub 7 semestrów jednolitych studiów magisterskich (około 27 miesięcy). 5. Wartość alokacji środków finansowych przewidzianej na dofinansowanie stypendiów oraz przeprowadzenia zajęć w formie tutoringu wynosi: 22 748 900,00 zł. 6. Okres realizacji zadań w projekcie nie może trwać dłużej niż do 31.07.2022 r.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Wsparciem będą mogły zostać objęte uczelnie publiczne i niepubliczne, kształcące min. 100 studentów studiów stacjonarnych, w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B lub wyższą. Kierunek lub kierunki, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie posiadają na dzień złożenia wniosku negatywnej lub warunkowej oceny jakości kształcenia PKA.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
czwartek, 31 Październik, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dodatkowe informacje: 
https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-szkola-orlow
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl