Strona główna » Node » MOZART

MOZART

Przedmiot konkursu: 
Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, ST – nauki ścisłe i techniczne, NZ – nauki o życiu. Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Wniosek w konkursie mogą złożyć następujące podmioty określone w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN): - uczelnie; - federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; - instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475); - instytuty badawczy, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); - międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - Polska Akademia Umiejętności,; - inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; - grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt. 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; - centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; - biblioteki naukowe; - jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Typy projektów: 
Nabór ciągły
Termin składania wniosków: 
wtorek, 31 Grudzień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl