SONATA BIS 14

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór do konkursu SONATA BIS 14

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z wymogami konkursowymi oraz przesłanie do dnia 22 lipca 2024 do końca dnia na adres: awn@wum.edu.pl zgłoszenia (informacji o chęci wzięcia udziału w konkursie).

Harmonogram składania wniosków w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (dotyczy również wniosków, w których WUM jest konsorcjantem):

 • Do 19.08.2024 r. – przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl  kompletnego wniosku w formacie pdf (pobranego z systemu OSF) do weryfikacji pracowników Działu
  oraz 

  pisemnej zgody Kierownika Jednostki na prowadzenie projektu w Jednostce przez Inicjatora projektu (informacja w formie e-mail),
  pisemnej zgody Dyrekcji Szpitala* na prowadzenie projektu (informacja w formie skanu formularza wysłanego e-mailem):
  a) w przypadku wniosków, w których zakresie jest przewidziane prowadzenie projektu na bazie szpitalnej WUM,
  b) w przypadku wniosków, w których planowane jest udostępnianie danych medycznych przez Szpital.

* W przypadku UCK WUM prosimy o kontakt z Panią Iwoną Marczenko iwona.marczenko@uckwum.pl

Wnioski bez wymaganych zgód nie będą procedowane.

 • Do 02.09.2024 r. – przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl Porozumienia o współpracy (dokument pobrany z wniosku w systemie OSF) do podpisu Pana Prorektora - dla projektów realizowanych w konsorcjach;
 • Do 09.09.2024 r. – przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl  ostatecznej wersji wniosku w formacie pdf.

Ostateczny termin przesyłania zatwierdzonych wniosków do podpisu Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii upływa 9 września 2024 roku.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 17 września 2024 r. do godz. 16:00.

SONATA BIS 14 to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Zgodnie z Warunkami konkursu SONATA BIS do realizacji zaplanowanych zadań w projekcie nie można zaplanować:

 • osób posiadających tytuł naukowy, tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równorzędne (warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie, nie dotyczy on osób realizujących projekt, które tytuł naukowy, tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równorzędne, uzyskają w trakcie realizacji projektu);
 • osób, które dotychczas współpracowały ze sobą przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu.

Do realizacji zadań w projekcie należy zaplanować zaangażowanie doktoranta lub doktorantów, na łączny okres co najmniej 36 miesięcy, zgodnie z zasadami określonymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale III Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych.

Czas trwania projektu: 36, 48 lub 60 miesięcy.

Link do konkursu: SONATA BIS 14 (ncn.gov.pl)

 

Miejsce składania wniosków
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowy
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl