MAESTRO 16

Trwa nabór wniosków w konkursie NCN MAESTRO 16

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z wymogami konkursowymi oraz przesłanie do dnia 22 lipca 2024 do końca dnia na adres: awn@wum.edu.pl zgłoszenia (informacji o chęci wzięcia udziału w konkursie).

Harmonogram składania wniosków w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (dotyczy również wniosków, w których WUM jest konsorcjantem):

 1. Do 19.08.2024 r. – przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl  kompletnego wniosku w formacie pdf (pobranego z systemu OSF) do weryfikacji pracowników Działu
  oraz 

  pisemnej zgody Kierownika Jednostki na prowadzenie projektu w Jednostce przez Inicjatora projektu (informacja w formie e-mail),
  pisemnej zgody Dyrekcji Szpitala* na prowadzenie projektu (informacja w formie skanu formularza wysłanego e-mailem):
  a) w przypadku wniosków, w których zakresie jest przewidziane prowadzenie projektu na bazie szpitalnej WUM,
  b) w przypadku wniosków, w których planowane jest udostępnianie danych medycznych przez Szpital.

* W przypadku UCK WUM prosimy o kontakt z Panią Iwoną Marczenko iwona.marczenko@uckwum.pl

Wnioski bez wymaganych zgód nie będą procedowane.

 1. Do 02.09.2024 r. – przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl Porozumienia o współpracy (dokument pobrany z wniosku w systemie OSF) do podpisu Pana Prorektora dla - projektów realizowanych w konsorcjach;
 2. Do 09.09.2024 r. – przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl  ostatecznej wersji wniosku w formacie pdf.

Ostateczny termin przesyłania zatwierdzonych wniosków do podpisu Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii upływa 9 września 2024 roku.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 17 września 2024 r. do godz. 16:00.

Konkurs MAESTRO 16 obejmuje projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Czas trwania projektu: 36, 48 lub 60 miesięcy

UWAGA!

Do konkursu może być zgłoszony wniosek, w którym do realizacji zadań w projekcie przewidziane jest zaangażowanie na łączny okres co najmniej 72 miesięcy doktoranta/doktorantów lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale III Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych.

Link do konkursu: MAESTRO 16 (ncn.gov.pl)

 

 

 

 

Miejsce składania wniosków
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowe
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl