Advanced Grant

Wnioskodawców ubiegający się o zaawansowane granty ERBN – zwani głównymi badaczami (PI) – to aktywnymi naukowcy, którzy mają na swoim koncie znaczące osiągnięcia badawcze.

Kierownicy projektów powinni być wyjątkowymi liderami pod względem oryginalności i znaczenia wkładu naukowego. Nie przewiduje się żadnych szczególnych kryteriów kwalifikacyjnych w odniesieniu do wymagań akademickich.

Harmonogram WUM:

Zgłoszenia osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie należy przesłać w formie e-maila na adres: awn@wumn.edu.pl do dnia 08.07.2024.

Kryteria

Wnioski można składać w dowolnej dziedzinie badań.
Dotacje ERBN funkcjonują na zasadzie "oddolnej" bez z góry określonych priorytetów.

Lokalizacja

Badania muszą być prowadzone w publicznej lub prywatnej organizacji badawczej (tzw. instytucji goszczącej/HI). Może to być HI, w którym wnioskodawca już pracuje, lub jakikolwiek inny HI znajdujący się w jednym z państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych.

Instytucja goszcząca

Wnioski o grant ERBN wymagają złożenia wniosku w imieniu jednostki przyjmującej przez jednego kierownika projektu.

Instytucja przyjmująca musi zapewnić kierownikowi projektu odpowiednie warunki do samodzielnego prowadzenia badań i zarządzania finansowaniem. PI może być hostowany przez dowolny podmiot prawny w państwie członkowskim UE lub państwie stowarzyszonym.

Kierownik projektu nie musi być zatrudniony przez instytucję przyjmującą w momencie składania wniosku, ale aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, konieczne jest wzajemne porozumienie i zobowiązanie.

Zespół

Granty ERBN wspierają projekty realizowane przez indywidualnego naukowca, który może zatrudnić naukowców dowolnej narodowości jako członków zespołu. Możliwe jest również posiadanie jednego lub więcej członków zespołu zlokalizowanych w kraju pozaeuropejskim.

Ile?

Granty dla zaawansowanych mogą zostać przyznane w wysokości do 2,5 mln euro na okres 5 lat. (proporcjonalnie w przypadku projektów o krótszym czasie trwania). Dodatkowy 1 mln EUR może jednak zostać udostępniony na pokrycie kwalifikowalnych kosztów rozpoczęcia działalności przez naukowców przenoszących się z państwa trzeciego do UE lub państwa stowarzyszonego i/lub zakupu głównego sprzętu i/lub dostępu do dużych obiektów i/lub innych poważnych kosztów eksperymentów i prac terenowych.

Grant ERBN może pokryć do 100 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich badań oraz wkład w wysokości 25 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych na pokrycie kosztów pośrednich.

Dotacje dla zaawansowanych naukowców będą realizowane w ramach pilotażowego zaproszenia do składania wniosków z wykorzystaniem wkładu ryczałtowego. Zobacz Q&A dotyczące kwot ryczałtowych.

Jak aplikować?

Wnioski o dotacje ERBN można składać wyłącznie w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków.

ERBN co roku ogłasza zaproszenia do składania wniosków obejmujące wszystkie dziedziny nauki.

Aby wniosek o dotację ERBN był kompletny, musi zawierać formularze administracyjne, wniosek badawczy i dokumenty uzupełniające. Wypełniony wniosek należy złożyć w określonym terminie.

Zaproszenia do składania wniosków są publikowane na tej stronie, w portalu UE dotyczącym finansowania i przetargów oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jak przebiega proces ewaluacji?

Wnioski są oceniane przez wybranych międzynarodowych recenzentów, którzy oceniają je na podstawie doskonałości jako jedynego kryterium. Będzie on stosowany do oceny zarówno projektu badawczego, jak i kierownika projektu.

Otwarty nabór

Szczegóły: ERC-2024-ADG

Termin składania wniosków: 29 sierpnia 2024 r. – godz. 17:00:00 czasu obowiązującego w Brukseli

Ramy czasowe: https://erc.europa.eu/timeframe-advanced-grant-2024-evaluation

Najważniejsze dokumenty

Program: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/…

Informację dla wnioskodawców: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/…

Przewodnik dla recenzentów: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/…

Wytyczne dotyczące równouprawnienia płci: https://erc.europa.eu/sites/default/files/publication/files/GenderEqual…

https://erc.europa.eu/sites/default/files/2024-05/Unconscious_bias.pdf

Dane ERBN dotyczące kosztów osobowych na potrzeby oceny kwot ryczałtowych: https://erc.europa.eu/erc-personnel-costs-data-lump-sum-evaluations

Pytania i odpowiedzi dotyczące finansowania ryczałtowego: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/o…

Webinarium na temat kwot ryczałtowych: https://www.youtube.com/live/oKhCdAavkMI?si=at3PomUuxAAquPwj

Kontakt

W przypadku pytań należy skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym lub ERCEA

 

Znajdź więcej dokumentów

 

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Uczelnia

Miejsce składania wniosków
Wnioski o datację można składać wyłącznie w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków, które są publikowane na stronie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/calls-for-proposals?order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate&status=31094501,31094502&programmePart=43108406&frameworkProgramme=43108390
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowy
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl