PROM NA WUM - krótkookresowa wymiana akademicka

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków o udział w programie pn. PROM – krótkookresowa wymiana akademicka. W ramach programu mogą zostać sfinansowane krótkookresowe mobilności (przyjazdowe i wyjazdowe) kadry, osób studiujących, doktorantów i doktorantek trwające od 5 do 30 dni w okresie od 01.10.2024 do 30.09.2025 r.

Z uwagi na to, że WUM może złożyć tylko 1 wniosek  w ramach naboru osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie ZGŁOSZENIA w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2024 do godz.10:00.

Link do zgłoszenia: ZGŁOSZENIE PROM NA WUM

KRYTERIA WYBORU

O uwzględnieniu zgłoszenia w składanym wniosku będą decydować następujące kryteria:

 1. Przesłanie Zgłoszenia w terminie do 17.06.2024 do godz. 10:00;
 2. Poprawność i kompletność Zgłoszenia;
 3. Kolejność nadesłania zgłoszeń – ze względu na:
  1. Limit całkowitej kwoty dofinansowania o jaką może wnioskować WUM;
  2. Limit udziału kadry w wymianie krótkookresowej do 30% ogółu grupy docelowej Uczestników projektu.
 4. Termin planowanej mobilności krótkookresowej mieszczący się w okresie od 01.10.2024 do 30.09.2025 r.
 5. Czas trwania planowanej mobilności krótkookresowej od 5 do 30 dni
 6. Uzasadnienie realizacji działania, tj. zgodność zaplanowanych działań z zakresem:
  1. zainteresowań i aktywności studenckiej (student);
  2. pracy doktorskiej czy badań naukowych prowadzonych w ramach przewodu doktorskiego (doktorant);
  3. z zakresem pracy na uczelni (kadra).
 7. Planowany program doskonalenia kompetencji własnych w ramach wybranej formy wsparcia;
 8. Spodziewane rezultaty - planowane wykorzystanie nabytych kompetencji.

ZASADY PROGRAMU:

Program PROM skierowany jest do:

 1. Osób kształcących się na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej;
 2. Osób pracujących w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki (stanowiące nie więcej niż 30% uczestników całego projektu)

Aktywności w ramach krótkookresowych mobilności:

 1. aktywny udział w konferencji za granicą (wystąpienie, w tym udział w sesji posterowej),
 2. pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej, artykułu naukowego,.
 3. udział w szkole letniej lub szkole zimowej,
 4. wykonanie pomiarów z wykorzystaniem unikatowej aparatury, testowanie aparatury badawczej, unikalnego instrumentarium artystycznego,
 5. udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach w tym intensywnych zaliczanych do procesu kształcenia, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w tym również realizowanych u przedsiębiorców,
 6. wykonanie kwerend archiwalnych lub bibliotecznych,
 7. prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 8. udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.

Aktywności te będzie można zrealizować w formule stacjonarnej, zdalnej i mieszanej (ang. blended learning), w sposób zapewniający osiągnięcie oczekiwanych od mobilności rezultatów (np. doświadczenia i zrozumienia różnic kulturowych, oswajania odmienności, godzenia różnych systemów wartości i zachowań).

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

Dokumentacja dotycząca Programu PROM  dostępna jest na stronie internetowej: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą emailową na adres: awn@wum.edu.pl

Miejsce składania wniosków
https://forms.office.com/e/iE5Bj5vvMZ
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl