Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza otwarty nabór do projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.: „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Ogłasza otwarty nabór do projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.: „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

 

Zapraszamy studentów studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich do udziału w otwartym naborze do projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.: „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”.

 

Celem projektu jest wsparcie studentów i studentek w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

W ramach projektu można uzyskać finansowanie na przygotowanie i uczestnictwo w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowań związanych z przedmiotem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych. Ponadto wsparcie to może być przeznaczone na racjonalne usprawnienia oraz wsparcie osób z grup defaworyzowanych.

 

Wymagania:

W naborze mogą wziąć udział studenci, studentki lub grupa studentów tworzących zespół którzy spełniają następujące warunki:

 • są studentami studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Dopuszcza się udział zespołów międzyuczelnianych po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację projektu;

 • posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);

 • posiadają pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej;

 • w przypadku zespołu studentów lub studentek – udział danej osoby w zespole jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu.

 

Procedura naboru:

 • Nabór trwa od dnia 27.05.2024 r. do dnia 05.06.2024 r. i zakończy się sporządzeniem protokołu z przeprowadzonej rekrutacji oraz stworzeniem listy uczestników.

 • Formą zgłoszenia do naboru jest wypełnienie, podpisanie  i przesłanie Formularza zgłoszeniowego oraz załączników  na adres: awn@wum.edu.pl  do dnia 05.06.2024 r.

 • Kandydaci zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie zostaną o tym fakcie poinformowani e-mailowo.

 • Dokumentacja otwartego naboru do projektu obejmuje:

 • Regulamin otwartego naboru do projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

 • Formularz zgłoszeniowy

 • CV studenta

 • Oświadczenie o znajomości języka obcego

 • Opinia opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego

 • Klauzulę informacyjną dotyczącą danych osobowych WUM

 • Klauzulę informacyjną dotyczącą danych osobowych MNiSW

 • Dokumentacja dotycząca projektu dostępna jest na stronie internetowej MNiSW  https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-do-skladania-ofert-w-projekcie-wsparcie-studentow-w-zakresie-podniesienia-ich-kompetencji-i-umiejetnosci

Załącznik do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik do pobrania: CV studenta

Załącznik do pobrania: Oświadczenie o znajomości języka obcego

Załącznik do pobrania: Opinia opiekuna

Załącznik do pobrania: Klauzula informacyjna WUM

Załącznik do pobrania: Klauzula informacyjna MNiSW

 

Kontakt:

Dział Wsparcia Projektów: awn@wum.edu.pl 

Miejsce składania wniosków
awn@wum.edu.pl
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl