Wspólne projekty między Polską a Francją 2024

Celem tego programu jest rozwój i wymiana umiejętności między laboratoriami badawczymi obu krajów poprzez zachęcanie do nowych wspólnych przedsięwzięć, wspieranie zaangażowania młodych naukowców i doktorantów oraz poprzez otwarcie perspektyw rozwoju badań w kierunku projektów europejskich.

Do udziału w konkursie uprawnione są projekty reprezentujące dowolną dziedzinę nauki. Szczególna uwaga zostanie poświęcona tym, których tematyka odpowiada priorytetom Partnerstwa strategicznego między Republiką Francuską a Rzecząpospolitą Polską oraz programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa.

Harmonogram WUM:

Zgłoszenia osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie należy przesłać w formie e-maila na adres: awn@wumn.edu.pl do dnia 05.06.2024.

Wnioski w tym konkursie mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w porozumieniu z jednostką z kraju partnerskiego. Oznacza to, że wniosek o dofinansowanie składa jednostka polska do NAWA oraz jednostka francuska do Campus France. Maksymalna kwota dofinansowania ze strony NAWA wynosi 30 000 zł. Kwota ta może zostać przeznaczona wyłącznie na wsparcie mobilności polsko-francuskich zespołów badawczych.

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

a) stawka jednostkowa na koszty utrzymania i zakwaterowania dla naukowców z Polski w kraju partnera – w wysokości 400 zł dziennie w przypadku pobytu trwającego do 11 dni; w przypadku pobytu dłuższego stawka jednostkowa wynosi 4400 zł na cały pobyt.

b) stawka jednostkowa na koszty podróży dla naukowców z Polski do Francji – w wysokości 2000 zł. Powyższa stawka stanowi kwotę łączną na podróż w obie strony dla jednej osoby.

Wydatki związane z prowadzeniem badań i wszelkie inne poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne.

W procesie selekcji merytorycznej dokonywanej przez ekspertów NAWA ocenione zostanie znaczenie naukowe wnioskowanego projektu, zaproponowana metodologia badawcza, kwalifikacje i doświadczenie obu zespołów badawczych w obszarze projektu oraz znaczenie podjętej współpracy naukowej i perspektywa jej kontynuowania. Dodatkowe punkty przysługują za spełnienie dodatkowych kryteriów, tj. udział młodych naukowców w polskim zespole badawczym, możliwość współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub w rezultacie projektu oraz potencjał współpracy w ramach inicjatyw UE.

Dodatkowo, pierwszeństwo finansowania będą miały projekty mobilności z udziałem naukowców na wczesnym etapie kariery tj. naukowców, których stopień doktora lub równoważny tytuł został uzyskany mniej niż 7 lat przed datą złożenia wniosku oraz doktorantów.

Wnioski należy składać w terminie do 17.07.2024 r. do godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy w systemie teleinformatycznym NAWA. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 31.12.2024.

Realizacja dwuletnich projektów może się rozpocząć od 01 stycznia 2025 r.

Szczegóły naboru dostępne na stronie NAWA.

Kontakt:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

e-mail: wpb@nawa.gov.pl

tel.: 22 390 3569

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Uczelnia

Miejsce składania wniosków
Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowy
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl