Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - Program Badania i Innowacje, Badania Stosowane

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Badania Naukowe i Innowacje, Badania Stosowane ma na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i długoterminowego wzrostu gospodarczego poprzez rozwój wiedzy oparty na badaniach.

Międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy realizowany w ramach programu powinien prowadzić do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych oraz wspierać młodych naukowców i kobiety w projektach.

Harmonogram WUM:

- do dnia 14.05.2024 - Zgłoszenia osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie należy przesłać w formie e-maila na adres: awn@wum.edu.pl

- do dnia 29.05.2024 - Przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl kompletnego wniosku oraz Umowy Partnerskiej bądź co najmniej listu intencyjnego w formacie pdf do weryfikacji pracowników Działu

- do dnia 24.06.2024 - Ostateczny termin na przesłanie dokumentów do podpisu Władz Uczelni oraz przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl  ostatecznej wersji wniosku w formacie pdf. Umowy Partnerskiej/listu intencyjnego.

Dla kogo:

Projekty muszą być składane przez konsorcja składające się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego podmiotu szwajcarskiego. W konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce lub Szwajcarii.

Na co:

Call 2024 ma na celu wsparcie międzynarodowych, polsko-szwajcarskich projektów badań stosowanych. Kwalifikują się następujące rodzaje B+R:

  • Badania przemysłowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 85 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,
  • Eksperymentalne prace rozwojowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Zakres tematyczny:

Call 2024 nie jest ograniczony tematycznie. Badania planowane w ramach projektu muszą koncentrować się wyłącznie na zastosowaniach cywilnych.

Partnerzy:

Szwajcaria

Budżet konkursu:

Łączna alokacja na Call 2024 wynosi 66 590 563 PLN (sześćdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy PLN) / 15 000 000 CHF (piętnaście milionów CHF).

Minimalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 2 242 400 PLN (dwa miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące czterysta PLN) / 500 000 CHF (pięćset tysięcy CHF);

Maksymalna kwota wynosi 4 484 800 PLN (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset PLN) / 1 000 000 CHF (jeden milion CHF).

Okres realizacji projektu wynosi od 24 do 36 miesięcy.

Ostateczna data kwalifikowalności kosztów to 31 marca 2029 r.

Wszystkie wydatki i płatności pomiędzy PO, PCO i PCP muszą być rozliczane i raportowane w PLN.

Kurs wymiany stosowany do przeliczeń z franków szwajcarskich - CHF na PLN w  Call 2024 jest następujący: 1 CHF = 4,4848 PLN. Rezerwa kursowa została ustanowiona w celu pokrycia strat kursowych na transferach z PCO do szwajcarskich PCP.

Dofinansowanie:

Dotacje w Call 2024 mogą pokryć do 100% kosztów kwalifikowalnych dla organizacji badawczych. W przypadku przedsiębiorstw kwota dofinansowania będzie ustalana indywidualnie w zależności od wielkości firmy, rodzaju badań/rozwoju, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. poz. 1456 z 2020 r.).

Finansowane będą wyłącznie badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Inne rodzaje działań (np. koordynacja, rozpowszechnianie, zarządzanie) nie kwalifikują się do finansowania jako odrębne zadania. Mogą one jednak zostać włączone do odpowiedniej kategorii kosztów w ramach zadań badawczych w poszczególnych WP.

 

Duże przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Organizacje badawcze

Badania przemysłowe

Do

50+5/15*

(maks. 65%)

Do

50+10+5/15*

(maks. 75%)

Do

50+20+5/15*

(maks. 80 %)

Do

100 %

Rozwój eksperymentalny

Do

25+5/15*

(maks. 40%)

Do

25+10+5/15*

(maks. 50 %)

Do

25+20+5/15*

(maks. 60 %)

Do

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa pomiędzy partnerami powinna odzwierciedlać rzeczywisty wkład każdej ze stron i powinna być przedmiotem wspólnych przygotowań pomiędzy PCO i PCP. Koszty kwalifikowalne wnioskowane przez podmioty szwajcarskie uczestniczące w projekcie nie mogą przekroczyć 40% łącznych kosztów kwalifikowalnych podmiotów polskich i szwajcarskich.

W przypadku udziału w konsorcjum podmiotów spoza Polski i Szwajcarii, ich udział w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 10%.

Harmonogram konkursu:

  • Data ogłoszenia konkursu: 22.04.2024 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 22.04.2024 r.
  • Zakończenie naboru wniosków pełnych: 01.07.2024 r., godz.16.00 CEST
  • Wyniki konkursu: IV kw. 2024 r.
  • Publikacja listy rankingowej: IV kw. 2024 r.

Sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać elektronicznie w języku angielskim za pośrednictwem systemu składania wniosków on-line.

Wnioski można edytować i zatwierdzać do daty zamknięcia naboru.

Można składać wyłącznie wnioski, które zostały w pełni i poprawnie wypełnione.

Sposób oceny wniosków:

Ocena wniosków projektowych składa się z oceny formalnej (administracyjnej) i oceny merytorycznej.

Webinarium:

Materiały informacyjne dotyczące dni informacyjnych 2024 Programu Badania Naukowe i Innowacje, Badania Stosowane - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Inne ważne informację o konkursie:

Status prawny konkursu:

Dokumenty:

Guide for Applicants Call 2024
Guide​_for​_Applicants​_Call​_2024.pdf 0.43MB
Annex 1 to the Guide for Applicant List of necessary documents
Annex​_1​_to​_the​_Guide​_for​_Applicants​_List​_of​_necessary​_documents.pdf 0.23MB
Annex 1. Declaration will template​_pl​_eng
Annex​_1​_Declaration​_will​_template​_pl​_eng.pdf 0.17MB
Annex 2a. Evaluation survey template research organisation​_pl​_eng
Annex​_2a​_Evaluation​_survey​_template​_research​_organisation​_pl​_eng.pdf 0.40MB
Annex 2b. Evaluation survey template enterprise pl​_eng
Annex​_2b​_Evaluation​_survey​_template​_enterprise​_pl​_en.pdf 0.37MB
Annex 3. Declaration of no obligation to draw up financial statements​_pl​_eng
Annex​_3​_Declaration​_of​_no​_obligation​_to​_draw​_up​_finanscial​_statements​_pl​_eng.doc 0.03MB
Annex 4. Form of information to be provided when applying for other forms of aid​_pl​_eng
Annex​_4​_Form​_of​_information​_to​_be​_provided​_when​_applying​_for​_other​_forms​_of​_aid​_pl​_eng.xlsx 0.15MB
Annex 5. Analysis of the financial capacity to implement the project​_POLAND
Annex​_5​_Analysis​_of​_the​_financial​_capacity​_to​_implement​_the​_project​_POLAND.xlsx 0.03MB
Annex 5. Analysis of the financial capacity to implement the project​_POLAND
Annex​_5​_Analysis​_of​_the​_financial​_capacity​_to​_implement​_the​_project​_POLAND.xlsx 0.03MB
Annex 6. Analysis of the financial capacity to implement the project ​_SWITZERLAND
Annex​_6​_Analysis​_of​_the​_financial​_capacity​_to​_implement​_the​_project​_SWITZERLAND.xlsx 0.03MB
Annex 7. Sanction declaration​_pl​_eng
Annex​_7​_Sanction​_declaration​_pl​_eng.docx 0.03MB
Annex 8. Bioethical or ethical consents​_pl​_eng
Annex​_8​_Bioethical​_or​_ethical​_consents​_pl​_eng.docx 0.03MB
Annex 9. Statement by a spouse of a natural person​_pl​_eng
Annex​_9​_Statement​_by​_a​_spouse​_of​_a​_natural​_person​_pl​_eng.doc 0.06MB
Annex 10. Declaration of non-marriage or separation of property​_pl​_eng
Annex​_10​_Declaration​_of​_non-marriage​_or​_separation​_of​_property​_pl​_eng.doc 0.04MB
Annex 2 to the Guide for Applicant Rules on InfoPromo
Annex​_2​_to​_the​_Guide​_for​_Applicants​_Rules​_on​_InfoPromo.pdf 0.24MB
Cost Eligibility Guide for Enterprises Call 2024
Cost​_Eligibility​_Guide​_for​_Enterprises​_Call​_2024.pdf 0.44MB
Cost Eligibility Guide for Research Organisation Call 2024
Cost​_Eligibility​_Guide​_for​_Research​_organisation​_Call​_2024.pdf 0.44MB
Guide for Evaluators Call 2024
Guide​_for​_Evaluators​_Call​_2024.pdf 0.39MB
Proposal Manual
Proposal​_Manual​_Call​_2024.docx 0.25MB
Annex 1 to PM​_Classification
Annex​_1​_to​_Proposal​_Manual​_Classification.xlsx 0.13MB
Project Contract template​_eng
Project​_Contract​_tempate​_eng.pdf 0.46MB
Project Contract template​_pl
Project​_Contract​_template​_pl.pdf 0.52MB
RODO information clause
RODO​_information​_clause.pdf 0.13MB

KONTAKT:

Dział Współpracy Międzynarodowe

Agnieszka Bulska, Anita Lasocka

Tel. 48 519 683 891

Tel. 48 519 683 802

E-mail: sppw@ncbr.gov.pl

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Uczelnia

Miejsce składania wniosków
Wnioski należy składać elektronicznie w języku angielskim za pośrednictwem systemu składania wniosków on-line
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowy
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl