Wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozpoczyna tegoroczny konkurs „Wspólne projekty badawcze”, którego celem jest wsparcie mobilności naukowców prowadzących badania w partnerstwie z zagranicznymi instytucjami.

 

Harmonogram WUM:

Zgłoszenia osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie należy przesłać w formie e-maila na adres: awn@wumn.edu.pl do dnia 22.05.2024.

Do składania wniosków NAWA zaprasza wraz z niemieckim partnerem DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst. Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego. Wspólne projekty badawcze NAWA przeznaczone są na wyłącznie na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych. Konkurs otwarty jest dla wszystkich dziedzin nauki.

Nabór trwa od 3 kwietnia 2024 r. do 28 czerwca 2024 roku do godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy.

Szczegóły naboru dostępne są TUTAJ.

Podstawą do ogłoszenia konkursów na Wspólne projekty badawcze są bilateralne porozumienia zawierane między poszczególnymi państwami, a ich celem jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z poszczególnych krajów.

Wspólne projekty badawcze to konkurs otwarty na projekty ze wszystkich dziedzin naukowych, przy czym poszczególne kraje mogą każdorazowo wskazywać na dziedziny nauki, których dotyczy aktualny konkurs. Poszczególne nabory nieznacznie różnią się między sobą również pod kątem priorytetów, które każdorazowo są wyszczególnione w opisie kryteriów oceny wniosku. Cechą wspólną wszystkich naborów jest traktowanie priorytetowo projektów angażujących w ich udział polskich młodych naukowców oraz uwzględniające możliwości współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub w rezultacie projektu.

Z wnioskami o finansowanie mogą występować podmioty o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-8 u.p.s.w.n w porozumieniu z jednostką z kraju partnerskiego. Oznacza to, że wniosek o dofinansowanie składa jednostka polska do NAWA oraz jednostka zagraniczna do instytucji partnerskiej, z którą NAWA prowadzi dany konkurs. Ostateczna lista beneficjentów jest ustalana po uzgodnieniach dokonanych przez obydwie instytucje partnerskie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 000 zł. Kwota ta może zostać przeznaczona wyłącznie na mobilność zespołów badawczych.

Projekty które przejdą kolejne etapy selekcji, tj. ocenę formalną oraz merytoryczną, zostaną poinformowane o wyniku w grudniu 2024 r. Realizacja dwuletnich projektów może się rozpocząć od 01 stycznia 2025 r.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Uczelnia

Miejsce składania wniosków
Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej: https://programs.nawa.gov.pl/
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowy
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl