Narodowe Centrum Nauki - konkurs OPUS 27 oraz PRELUDIUM 23

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabory do konkursów Opus 27 oraz Preludium 23

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z wymogami konkursowymi oraz przesłanie do dnia 17 kwietnia br. na adres: awn@wum.edu.pl zgłoszenia (informacji o chęci wzięcia udziału w konkursie).

Harmonogram składania wniosków w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (dotyczy również wniosków, w których WUM jest konsorcjantem):

 • Do 08.05.2024 r. – przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl  kompletnego wniosku w formacie pdf (pobranego z systemu OSF) do weryfikacji pracowników Działu 
  oraz 

  • pisemnej zgody Kierownika Jednostki na prowadzenie projektu w Jednostce przez Inicjatora projektu (informacja w formie e-mail),
  • pisemnej zgody Dyrekcji Szpitala* na prowadzenie projektu (informacja w formie skanu formularza wysłanego e-mailem):
  a) w przypadku wniosków, w których zakresie jest przewidziane prowadzenie projektu na bazie szpitalnej WUM,
  b) w przypadku wniosków, w których planowane jest udostępnianie danych medycznych przez Szpital.

* W przypadku UCK WUM prosimy o kontakt z Panią Iwoną Marczenko iwona.marczenko@uckwum.pl

Wnioski bez wymaganych zgód nie będą procedowane.

 • Do 15.05.2024 r. – przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl Porozumienia o współpracy (dokument pobrany z wniosku w systemie OSF) do podpisu Pana Prorektora dla - projektów realizowanych w konsorcjach;
 • Do 06.06.2024 r. – przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl  ostatecznej wersji wniosku w formacie pdf.

Ostateczny termin przesyłania zatwierdzonych wniosków do podpisu Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii upływa 6 czerwca 2024 roku.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 17 czerwca 2024 r. do godz. 16:00.

Konkurs OPUS 27 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 27 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,
 • bez udziału partnerów zagranicznych,
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;

W konkursie OPUS 27 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Ważne zmiany:

- w kategorii Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów zmianie ulega maksymalna wysokość stypendium doktoranckiego dla doktoranta w szkole doktorskiej, które można zaplanować i wypłacić po ocenie śródokresowej. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Jak zaplanować kosztorys projektu.

- w Regulaminie przyznawania środków na realizację projektów badawczych dotyczących w szczególności Oceny wniosków w konkursach na projekty badawcze, jak również Kosztów w projektach badawczych. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku oraz Jak zaplanować kosztorys projektu.

W budżecie projektu można zaplanować środki na wynagrodzenia dla kierownika i wykonawców projektu, zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu. Granty OPUS nie mają górnej granicy finansowania, ale budżet musi być skonstruowany zgodnie z regulaminem finansowania projektów.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w ogłoszeniu: OPUS 27 (ncn.gov.pl)

Konkurs PRELUDIUM 23 jest skierowany do naukowców, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora. Laureaci mogą otrzymać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na realizację projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.  Zespół badawczy może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.
W budżecie PRELUDIUM można zaplanować różne koszty niezbędne do realizacji projektu, w tym środki na wynagrodzenia – jednak tu obowiązuje limit w wysokości 1500 zł miesięcznie dla kierownika i ewentualnie wykonawcy. Opiekun naukowy nie może być beneficjentem środków z grantu.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w ogłoszeniu: PRELUDIUM 23 (ncn.gov.pl)

WAŻNE!

W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN, dana osoba może być wskazana tylko raz jako kierownik projektu we wniosku OPUS lub PRELUDIUM.

Łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w ramach konkursu OPUS we współpracy LAP lub w ramach konkursu ogłaszanego przez NCN we współpracy z zagranicznymi agencjami finansującymi badania naukowe lub jest wskazana jako kierownik projektu w co najmniej jednym wniosku złożonym w NCN, będącym w ocenie lub zakwalifikowanym do finansowania, w ramach konkursu OPUS we współpracy LAP lub w ramach konkursu ogłaszanego przez NCN we współpracy z zagranicznymi agencjami finansującymi badania naukowe.

Miejsce składania wniosków
https://www.osf.opi.org.pl/
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowe
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl