THCS (II konkurs JTC 2024)

Partnerstwo Transforming Health and Care Systems (THCS) stawia sobie za cel koordynację i optymalizację wysiłków badawczych w Europie i krajach partnerskich w obrębie innowacji w systemach opieki zdrowotnej.

W dniu 23 lutego 2024 r. uruchomiono II konkurs na projekty badawcze pn. „Innovate to Prevent: Personalised Prevention in Health and Care Services”. Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów i rozwiązań w celu poprawy funkcjonowania systemów ochrony zdrowia i dostosowania ich do potrzeb pacjentów.

HARMONOGRAM ZGŁOSZEŃ NA WUM: 

W razie chęci wzięcia udziału w działaniach należy wysłać maila ze zgłoszeniem na adres Działu Wsparcia Projektów awn@wum.edu.pl w terminie do 02.04.2024 r.

Strona Partnerstwa THCS

Strona konkursu „Innovate to Prevent: Personalised Prevention in Health and Care Services”

AKTUALNOŚCI ZŁÓŻ WNIOSEK

 • Dla kogo

  Wnioskodawca po stronie polskiej:

  • Organizacje badawcze
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • Grupy podmiotów
 • Na co

  Organizacja badawcza – badania przemysłowe, prace rozwojowe

  Przedsiębiorca – badania przemysłowe, prace rozwojowe

 • Zakres tematyczny

  The proposals, in the scope of this call, will be focused on secondary, tertiary, and quaternary prevention: "Secondary prevention is associated with early detection of a disease which may result in improved chances for positive health outcomes."

  The projects in this area will aim to build up, implement and upscale organisational models, supported by the integration of existing IT and digital technologies, and novel data sources, in order to anticipate the identification of individuals in the earliest phase of disease more effectively than existing health and care systems. This includes taking advantage of interventions that predict, reduce, delay, and avoid the development of diseases.

  "Tertiary prevention is associated with services that promote better quality of life for those living with disease."

  The projects within this area will aim to build up, implement and upscale organisational models, supported by the integration of IT and digital-based solutions with other existing solutions, to optimise patient management both in hospital and home settings. The purpose is to reduce worsening of disease, improve the efficacy of therapies to manage the prevention of complications and further damage, and at the same time reduce the burden on the health care systems and improve access to services.

  "Quaternary prevention is related to avoiding over-medicalisation of patients, protecting them from unnecessary interventions and suggesting ethical alternatives."

  The projects within this area will aim to build up, implement and upscale organisational models, supported by the integration of existing IT and digital-based technologies, with solutions that tailor therapies for those patients who require personalised treatment.

  Pełny zakres tematyczny dostępny jest w dokumencie Call Text w sekcji 5. Scope of the call.

 • Organizator konkursu

  • Zorg Onderzoek Nederland (ZonMw), Holandia
  • Agence Nationale da la Recherche (ANR), Francja
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska
 • Partnerzy

  Austria, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Włochy

 • Budżet konkursu

  Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 450 000 euro.

  Kurs do przeliczeń: 1 euro = 4,3118 zł (wg. EBC z 23.02.2024)

 • Dofinansowanie

  Maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 400 000 euro, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

  Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

 • Harmonogram konkursu

  • Data ogłoszenia konkursu: 23 lutego 2024 r.
  • Termin składania deklaracji wstępnych (Intent to Apply): 16 kwietnia 2024 r.
  • Zakończenie naboru wniosków konkursowych (Proposal): 14 maja 2024 r. (uwaga – do złożenia wniosku konkursowego konieczne jest wcześniejsze złożenie deklaracji wstępnej)
  • Panel ekspertów: wrzesień 2024 r.
  • Wyniki konkursu i publikacja listy rankingowej: październik 2024 r.
 • Sposób składania wniosków

  Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny  na stronie: Access the online submission platform

 • Sposób oceny wniosków

  Szczegóły procesu oceny, jak również wytyczne znajdą Państwo w dokumentach konkursowych, dostępnych m. in. na stronie konkursu: Announcement Of The Second Joint Transnational Call (thcspartnership.eu)

  Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przygotowaną opinię wydana będzie oficjalna decyzja w sprawie dofinansowania projektu, podpisana przez Dyrektora NCBR.

  W przypadku, gdy w projekcie uczestniczy więcej niż jeden polski podmiot, wniosek krajowy jest składany wspólnie przez konsorcjum polskich podmiotów. Ponadto, wnioskodawcy powinni przygotować wewnętrzną umowę konsorcjum, która zabezpieczy prawa i obowiązki polskich partnerów w trakcie realizacji projektu. Dokument ten nie ma wpływu na relacje z parterami z zagranicy, ani na członkostwo w konsorcjum międzynarodowym. Jest formalnym usprawnieniem współpracy z NCBR. Zasady tworzenia konsorcjum opisuje załącznik Zakres minimalny umowy konsorcjum krajowego.

   

  UWAGA:

  Z dniem 16 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) – tzw. ustawa sankcyjna.

  W związku z powyższym, jeśli na jakimkolwiek etapie oceny konkursowej, jak również na etapie wydawania decyzji lub podpisywania umowy o dofinansowanie okaże się, że zostaną zidentyfikowane istniejące określone związki z Federacją Rosyjską wnioskodawców i innych podmiotów chcących (pośrednio bądź bezpośrednio) skorzystać ze wsparcia: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami taki wnioskujący  o dofinansowanie podmiot będzie podlegał wykluczeniu z otrzymania wsparcia.

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 zakazane jest udzielanie bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym udzielanie finansowania i pomocy finansowej lub przyznawanie jakichkolwiek innych korzyści w ramach programu Unii, Euratomu lub krajowego programu państwa członkowskiego na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji będących pod kontrolą publiczną.

 • Inne ważne informacje o konkursie

  Status prawny konkursu:

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
  • Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • Dokumenty dodatkowe

  Zachęcamy ponadto do zapoznania się z wzorami dokumentów dotyczącymi wniosku krajowego, umowy oraz realizacji projektu zamieszczonymi na stronie NCBR: https://www.gov.pl/web/ncbr/wzory-dokumentow2

  Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z naszej Wyszukiwarki Partnerów „PartFinder”, która umożliwia kojarzenie ze sobą podmiotów z sektora nauki i przemysłu z całego Świata. Narzędzie jest oficjalną aplikacją I konkursu THCS. Wyszukiwarka dostępna pod adresem: https://partfinder.ncbr.gov.pl/

Dokumenty

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Uczelnia

Miejsce składania wniosków
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: Access the online submission platform
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowe
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl