Konkurs grantowy Fundacji Nutricia - edycja 2024

Fundacja Nutricia ogłasza konkurs wspierający innowacyjne projekty badawcze, które przyczyniają się do rozwoju nauki w dziedzinie żywienia człowieka.

Konkurs składa się z 2 etapów:

 1. Złożenie ABSTRAKTU do 30.04.2024 r.
 2. Złożenie wniosku zawierającego PEŁNY PROJEKT BADAWCZY do 30.07.2024 r.

Abstrakt oraz wniosek o finansowanie lub dofinansowywanie projektu badawczego może złożyć:

        a.  osoba fizyczna,

        b.   grupa osób fizycznych tworząca zespół badawczy,

        c.    grupa zespołów badawczych, współrealizująca pakiet projektów lub jeden projekt wieloośrodkowy.


Wniosek może być złożony wyłącznie przez autora/autorów projektu. W przypadku zespołu badawczego osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest kierownik projektu. Abstrakt składany jest jedynie przez kierownika projektu.

W ramach konkursu przydzielane są:

 • Granty Badawcze: do 250 000 zł dla doświadczonych badaczy przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka
 • Granty Promotorskie: do 100 000 zł dla kandydatów na doktorów.

W 2024 roku preferowanymi obszarami tematycznymi są:

 1. Współwystępowanie czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego (zaburzeń interakcji jelito-mózg) i alergii na pokarm u dzieci.
 2. Niedożywienie u dzieci z chorobami infekcyjnymi i przewlekłymi.
 3. Wpływ leczenia żywieniowego doustnego i/lub dojelitowego w szpitalu i po wypisie na rehabilitację i rekonwalescencję.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY

 1. Fundacja NUTRICIA finansuje lub dofinansowuje projekty badawcze (wyłącznie kliniczne), które łączą się z problematyką dotyczącą żywienia człowieka.
 2. Wnioski dot. badań z zakresu technologii żywienia oraz oparte o model zwierzęcy nie będą rozpatrywane.
 3. Przez projekt badawczy należy rozumieć zadanie naukowe lub badawczo-rozwojowe, zmierzające do osiągnięcia celu określonego w opisie projektu.
 4. Projekty badawcze powinny zawierać dojrzałą koncepcję rozwiązania podejmowanego problemu.
 5. W przypadku, gdy do rozwiązania konkretnego problemu jest konieczne prowadzenie badań w różnych aspektach i badania te warunkują się wzajemnie, jest możliwe złożenie kilku projektów realizowanych przez różne zespoły badawcze, w formie pakietu.
 6. Fundacja będzie szczególnie popierać badania o charakterze wieloośrodkowym.
 7. W celu zapewnienia możliwości upowszechniania badań i ich wyników na forach międzynarodowych formularz Wniosku oraz inne dokumenty muszą być sporządzane w języku angielskim.
 8. Informacja o zakwalifikowaniu do II etapu przekazywana jest przez Radę Naukową do 30.05 i badacz zaproszony zostaje do złożenia pełnego wniosku grantowego.

UWAGA:
W przypadku zakwalifikowania się do II etapu, do wniosku wymagana jest zgoda Komisji Bioetycznej.

HARMONOGRAM SKŁADANIA ABSTRAKTÓW NA WUM:

 • 25.03.2024 r. - zgłoszenie chęci wzięcia udziału w konkursie w formie informacji wysłanej na adres: awn@wum.edu.pl,
 • 24.04.2024 r. - przesłanie wypełnionego formularza abstraktów,
 • 30.04.2024  r.- przekazanie złożonego w Fundacji abstraktu podpisanego przez kierownika projektu.

Harmonogram dotyczący przygotowania pełnych wniosków grantowych przekażemy indywidualnie osobom, które otrzymają kwalifikację do II tury konkursu.

 NAJWAŻNIEJSZE TERMINY FUNDACJI NUTRICIA:

 • 30.04.2024 r. przyjmowanie abstraktów,
 • 30.05.2024 r. decyzja Fundacji o kwalifikacji do II tury konkursu,
 • 30.07.2024 r. przyjmowanie pełnych wniosków grantowych.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie:

Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowy
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl