MINIATURA 8

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 8, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.

NAJWAŻNIEJSZA ZMIANA

Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form wymienionych powyżej pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

  1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 8 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem www.osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Instrukcja składania wniosków znajduje się w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 8 w systemie OSF.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00 CEST.

UWAGA!

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, więc informację o planach przygotowania wniosku prosimy wysłać na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl minimum miesiąc przed planowanym złożeniem  wniosku - maksymalnie do 30.06.2024 r.

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni do wszystkich wniosków wymagane jest:


1. Uzyskanie pisemnej zgody (np. e-mail) Kierownika Kliniki/Jednostki na prowadzenie projektu w Klinice przez Inicjatora projektu,
2. Uzyskanie pisemnej zgody (np. e-mail) Dyrekcji Szpitala na prowadzenie projektu:
a) w przypadku wniosków, w których zakresie jest przewidziane prowadzenie projektu na bazie szpitalnej WUM,
b) w przypadku wniosków, w których planowane jest udostępnianie danych medycznych przez Szpital.

* W przypadku UCK WUM prosimy o kontakt z Panią Iwoną Marczenko iwona.marczenko@uckwum.pl
Wnioski bez wymaganych zgód nie będą procedowane.


Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie MINIATURA 8 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc.

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, wiele wniosków nie otrzymało finansowania ze względu na brak wystarczających środków w tym miesiącu. Dlatego, zwracamy uwagę na możliwość składania wniosków w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym linku: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura8

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Uczelnie

Miejsce składania wniosków
https://osf.opi.org.pl/
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowe
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl