AWN_09_ABM_3_2023

25.07.2023
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania
  1. Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza otwarty nabór na członka konsorcjum
    w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt.

Wielochorobowość wśród noworodków urodzonych przedwcześnie (<37 tygodnia ciąży); ogólnopolskie i międzynarodowe badanie kliniczno-kontrolne.

w ramach konkursu nr ABM/2023/3 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.

  1. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (Liderem konsorcjum) oraz Konsorcjantem, wybranym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
  2. Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem otwartego naboru Konsorcjanta oraz załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: https://pnitt.wum.edu.pl/zapytania
  3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu naboru.
  4. Oferty należy przesyłać w terminie od 25.07.2023 r. do 08.08.2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: awn@wum.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: Nabór Konsorcjanta do projektu - AWN_09_ABM_3_2023”
  5. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
  6. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować drogą elektroniczną na e-mail: awn@wum.edu.pl w terminie do dnia 08.08.2023 r. do godz.12.00.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Regulamin otwartego naboru Konsorcjanta.

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji Projektu w ramach konkursu na REALIZACJĘ BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH DOTYCZĄCYCH WIELOCHOROBOWOŚCI NUMER KONKURSU: ABM/2023/3 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.