NAWA ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Polskie Powroty NAWA 2023

Celem programu Polskie Powroty NAWA 2023 jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Program stwarza Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych. Naukowcy objęci Programem będą mogli wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte w zagranicznej jednostce, tworząc w Polsce własną Grupę Projektową bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych. Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca członków Grupy Projektowej oraz Osoby Zapraszającej, a także koszty przesiedlenia Powracającego Naukowca. Elementem Programu jest ponadto Komponent badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) lub Komponent aplikacyjny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Maksymalnie 1 Wniosek złożony wspólnie przez Powracającego Naukowca i Instytucję zatrudniającą. Powracający Naukowiec może występować tylko w jednym Wniosku złożonym w danym Naborze. Nie ma ograniczenia liczby Wniosków składanych przez Instytucję zatrudniającą, pod warunkiem, że każdy Wniosek jest złożony z innym Powracającym Naukowcem. W przypadku złożenia więcej niż jednego Wniosku z tym samym Powracającym Naukowcem, Agencja skieruje do oceny Wniosek, który został złożony jako ostatni, pozostawiając pozostałe bez rozpatrzenia.

Miejsce składania wniosków
Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 22 maja 2023 r. do 31 lipca 2023 r., do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie teleinformatycznym Agencji.
Dodatkowe informacje
Harmonogram WUM ( Instytucji zatrudniającej):
Zgłoszenia chęci wzięcia udziału w naborze - 10.07.2023
Przesłanie wniosku do weryfikacji ( awn@wum.edu.pl) - 17.07.2023
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Program umożliwia zatrudnienie Powracającego Naukowca w polskiej instytucji szkolnictwa wyższego i nauki i obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej Powracającego Naukowca:
1) Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist);
2) Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Ścieżki warunkują wymagania wobec Powracającego Naukowca, skład Grupy Projektowej, długość Projektu i wysokość finansowania, co omówiono szczegółowo w odpowiednich częściach Ogłoszenia.
Założeniem Programu jest, aby w czasie realizacji Projektu Powracający Naukowiec realizował aktywności badawcze zaplanowane we Wniosku, a jednocześnie aplikował o krajowe i zagraniczne granty badawcze, co pozwoli jemu oraz Grupie Projektowej (jeśli dotyczy) kontynuować działalność naukową w Polsce po zakończeniu Projektu.
Elementem Programu jest Komponent badawczy lub Komponent aplikacyjny – grant startowy finansowany odpowiednio przez Narodowe Centrum Nauki (w przypadku badań podstawowych) lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w przypadku badań aplikacyjnych oraz prac rozwojowych), przeznaczony na realizację odpowiednio badań naukowych lub badań aplikacyjnych i prac rozwojowych w pierwszych 18 miesiącach realizacji Projektu.
Program otwarty jest dla wszystkich dziedzin nauki. Przedstawiciele dziedziny sztuki mogą uczestniczyć w Programie, pod warunkiem, że działania zaplanowane w Projekcie mają charakter naukowy.

W przypadku równorzędnych wniosków preferowane będą wnioski, w których instytucją zatrudniającą jest:
- inna instytucja niż ta, w której Powracający Naukowiec uzyskał stopień naukowy doktora lub był zatrudniony
- instytucja, która jest beneficjentem mniejszej liczby grantów wyłonionych w poprzednich edycjach Programu.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu
W programie finansowane są: wynagrodzenie powracającego naukowca na atrakcyjnym poziomie, wynagrodzenie grupy projektowej, wynagrodzenie osoby zapraszającej oraz koszty przeprowadzki powracającego naukowca. Dzięki współpracy z Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oferujemy także komponent badaczy lub komponent aplikacyjny, czyli grant startowy na koszty badań.