NAWA-Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Słowacją

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez Wnioskodawców z Polski i partnerów ze Słowacji, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.
Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.
Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez słowackich partnerów do SRDA oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Słowacji.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Z wnioskami o finansowanie występuje Uczelnia.

Miejsce składania wniosków
Wnioski należy składać w systemie teleinformatycznym NAWA.Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.
Dodatkowe informacje
Osoby zainteresowane konkursem zgłaszają chęć wzięcia udziału w naborze na adres: awn@wum.edu.pl do dnia 30.06.2023.
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.
Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej koordynatora Projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub w innych jednostkach tworzących polski system nauki i szkolnictwa wyższego.
Członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych Projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski. Jednostki, które korzystały już z finansowania w ramach poprzednich naborów wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych z danym
krajem, mogą składać wniosek tylko z innym partnerem.
Możliwe jest pełnienie funkcji koordynatora tylko w jednym Projekcie w danym naborze. Koordynator Projektu nie może być członkiem zespołu w innym projekcie składanym w tym samym naborze.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.du.pl
Przedmiot konkursu
Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 30 000 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.
Każda ze stron pokrywa koszty podróży oraz pobytu naukowców ze swojego kraju.
W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
1) Koszty podróży naukowców polskich do Słowacji – kwota ryczałtowa zgodnie z tabela z dokumentacji
2) Koszty pobytu naukowców polskich w Słowacji:
a) w przypadku pobytu trwającego do 11 dni włącznie – 400 PLN dziennie;
b) w przypadku pobytu dłuższego niż wskazany w ppkt a) powyżej – 4 800 PLN za cały pobyt