NAWA - Otwarty nabór wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.

Otwarty nabór wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Agentur für Bildung und Internationalisierung (Austria) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.

 Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii.

 Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

 Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-austriackich zespołów badawczych.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Podmiotem uprawnionym jest Uczelnia.

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej koordynatora Projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub w innych jednostkach tworzących polski system nauki i szkolnictwa wyższego. Członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych Projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski. Jednostki, które korzystały już z finansowania w ramach poprzednich naborów wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych z Austrią, mogą składać wniosek tylko z innym partnerem. Możliwe jest pełnienie funkcji koordynatora tylko w jednym Projekcie w danym naborze. Koordynator Projektu nie może być członkiem zespołu w innym projekcie składanym w tym samym naborze.

Miejsce składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie do 27 czerwca 2023 r. do godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy w systemie teleinformatycznym NAWA.
Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.

Harmonogram WUM:
Zgłoszenia osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie należy przesłać w formie e-maila na adres: awn@wumn.edu.pl do dnia 27.05.2023
Dodatkowe informacje
Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 30 000 PLN.
Każda ze stron pokrywa koszty podróży oraz pobytu naukowców ze swojego kraju.
W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
1) Koszty podróży naukowców polskich do Austrii – kwota ryczałtowa w wysokości określonej w Tabeli 1 .
2) Koszty pobytu naukowców polskich w Austrii:
a) w przypadku pobytu trwającego do 11 dni włącznie – 400 PLN dziennie;
b) w przypadku pobytu dłuższego niż wskazany w ppkt a) powyżej – 4 800 PLN za cały pobyt.
Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne.
Wnioskowany budżet Projektu może zostać zmniejszony w wyniku oceny Projektu.
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu
Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.
Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane
z innych źródeł.Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez austriackich partnerów do ÖeAD oraz
przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Austrii.
Wnioski złożone w Polsce i w Austrii powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.