Konkurs mini-grantów studenckich, projektów młodego badacza oraz grantów wewnętrznych WUM

Nabór wniosków rozpocznie się 8 maja br. W ramach kolejnej edycji konkursu finansowanie mogą uzyskać mini-granty studenckie (nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu), projekty młodego-badacza (nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu) oraz granty wewnętrzne (nauki farmaceutyczne oraz nauki o zdrowiu, nauki medyczne nie prowadzą w 2023 r. naboru tego rodzaju projektów).

Konkurs organizują Rady Dyscyplin Naukowych we współpracy z Studenckim Towarzystwem Naukowym. Wsparcia administracyjnego udziela Dział Nauki.

Harmonogram konkursu 2023:
8.05 - rozpoczęcie naboru wniosków
31.05 - zakończenie naboru wniosków
1.06-12.06  - ocena formalna STN i AEN
12.06-30.06 - ocena jakościowa
do 3.07 - ogłoszenie wyników

Rejestracja wniosków prowadzona jest dwuetapowo. Wstępna rejestracja w celu uzyskania dostępu do wniosku konkursowego: Pracownik może zarejestrować się pod adresem: https://wumdn-rejestracja.wum.edu.pl lub poza siecią - logując się do portalu SSL-VPN na stronie głównej WUM lub bezpośrednio na https://ssl.wum.edu.pl/ wchodząc w zakładkę: WUM dla Nauki - rejestracja.  

Opracowanie i złożenie wniosku konkursowego - po otrzymaniu dostępu do modułu w portalu SSL: WUM dla Nauki. Moduł zostanie udostępniony w ciągu 48 godzin od wstępnej rejestracji i pozostanie aktywny do zakończenia naboru projektów.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Do składania wniosków uprawnieni są pracownicy, doktoranci oraz studenci WUM

„Granty wewnętrzne”:
Do złożenia wniosku uprawniony jest pracownik WUM, który wg. stanu na dzień zakończenia naboru wniosków jest zaliczany do liczby N w WUM
Nie jest uprawniony pracownik który: jest kierownikiem projektu zewnętrznego realizowanego w WUM o budżecie (zgodnie z umową o dofinansowanie) w roku przystąpienia do konkursu grantów wewnętrznych przekraczającym 3 x kwotę możliwego do uzyskania dofinansowania, określoną w § 1, pkt. 2) a),  jest kierownikiem projektu wewnętrznego niezależnie od budżetu projektu. W 2023 nauki medyczne nie prowadzą naboru grantów wewnętrznych. 


„Projekty Młodego badacza”: 

Do złożenia wniosku uprawniony jest

  • pracownik WUM, który: wg. stanu na dzień zakończenia naboru wniosków jest zaliczany do liczby N w WUM oraz nie ma ukończonego 35 roku życia; warunek nie ukończonego 35 r. życia wydłuża się o okresy przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, posiada tytuł magistra lub równoważny, lub stopień doktora, nie ma wszczętego postępowania habilitacyjnego w WUM lub poza WUM,  
  • doktorant,
  • nauki medyczne - pracownik WUM lub doktorant będący pierwszy autorem co najmniej jednej publikacja o wartości minimum 40 pkt MEiN w czasie 4 lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku oraz w roku składania wniosku. Punktacja czasopism zgodna z listą MEiN obowiązującą na dzień zakończenia naboru wniosków. 

Nie jest uprawniona osoba, która wg. stanu na dzień złożenia wniosku: i)    jest kierownikiem projektu zewnętrznego realizowanego w WUM o budżecie (zgodnie z umową o dofinansowanie) w roku przystąpienia do konkursu projektów Młodego Badacza przekraczającym 3 x kwotę możliwego do uzyskania dofinansowania, określoną w § 1, pkt.2) b); wykluczenie nie dotyczy kierowników projektów zewnętrznych przystępujących do konkursu „Młodego badacza” w ostatnim roku realizacji projektu zewnętrznego, ii)    jest kierownikiem projektu wewnętrznego niezależnie od budżetu projektu, iii)    posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

"Mini-granty studenckie"
Do złożenia wniosku  uprawniony jest student WUM.
Do złożenia wniosku nie jest uprawniony student, który wg. stanu na dzień złożenia wniosku jest kierownikiem projektu wewnętrznego niezależnie od budżetu projektu. 

Miejsce składania wniosków
Krok pierwszy: portal WUM dla NAUKI https://wumdn-rejestracja.wum.edu.pl
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Zakres konkursów w danym roku zależy od decyzji Rady Dyscyplin. Uruchomienie danego rodzaju konkursu będzie wyszczególnione w „Ogłoszeniu Konkursu” na dany rok. Zakres konkursu organizowanego w 2023 r.

NAUKI MEDYCZNE
a) Minigrant Studencki
b) Projekt Młodego Badacza
W 2023 r. Nauki Medyczne nie prowadzą naboru grantów wewnętrznych

NAUKI FARMACEUTYCZNE
a) Minigrant Studencki
b) Projekt Młodego Badacza
c) Grant Wewnętrzny

NAUKI O ZDROWIU
a) Minigrant Studencki
b) Projekt Młodego Badacza
c) Grant Wewnętrzny
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
Zapytania proszę kierować na adres Działu Nauki utworzony do obsługi konkursu - WUMdN@wum.edu.pl
Informacji udzielają:
• Małgorzata Pabian: tel. 22 57 20 192, malgorzata.pabian@wum.edu.pl
• Dorota Choroszyńska-Bzowska: tel. 22 57 20 264, dorota.choroszynska-bzowska@wum.edu.pl
• Ewa Banasiak: tel. 22 57 20 190, ewa.banasiak@wum.edu.pl