Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła III edycję naboru wniosków na: GRANTY INTERWENCYJNE NAWA

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o istotnych konsekwencjach globalnych lub regionalnych. Realizacja projektów w ramach Programu ma umożliwić naukowcom zdobycie nowej wiedzy, szczególnie zbadanie skutków oraz znaczenia ekstremalnego i naukowo ważnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu, lub opracowanie rozwiązania dla wywołanego przez nie problemu.

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych (grantu) możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utraty unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

W związku z ograniczoną liczbą wniosków, jakie może złożyć uczelnia wyższa (maksymalnie 3 wnioski), zapraszamy do udziału w konkursie przygotowując wstępne propozycje na załączonym wzorze Inicjatywy Projektowej i przesłanie w wersji elektronicznej w terminie do 8 maja 2023 r. na adres: awn@wum.edu.pl. Załącznik do pobrania

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioski w programie mogą składać polskie jednostki szkolnictwa wyższego i nauki. Projekty w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

Miejsce składania wniosków
Wyłącznie w formie elektronicznej, w systemie teleinformatycznym Agencji.

Dodatkowe informacje
W związku z ograniczoną liczbą wniosków, jakie może złożyć uczelnia wyższa (maksymalnie 3 wnioski), zapraszamy do udziału w konkursie przygotowując wstępne propozycje na załączonym wzorze Inicjatywy Projektowej i przesłanie w wersji elektronicznej w terminie do 8 maja 2023 r. na adres: awn@wum.edu.pl.
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu
• Projekt obejmuje międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców, przy czym realizowane działania powinny mieć charakter istotny dla rozwoju nauki i sprzyjający umiędzynarodowieniu aktywności naukowej Wnioskodawcy;
• Projekt musi dotyczyć aktualnych zjawisk i procesów o charakterze unikatowym, nieprzewidywalnym, nietypowym i istotnym w skali globalnej lub dla danego regionu;
• Projekt musi zawierać element nowości i jasno sprecyzowany problem badawczy;
• Uzasadnienie Projektu musi jednoznacznie wskazywać, że jego niepodjęcie będzie skutkowało utratą szansy na zebranie nowych danych i rozwiązanie stawianego problemu w najszybszym możliwym czasie oraz, że nie jest możliwe sfinansowanie go w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania;
• Kluczowym elementem Projektu jest współpraca międzynarodowa Grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców skoncentrowana na realizacji celów naukowych Projektu. W przypadku projektów badawczych, w których przewidziano wyprawy naukowe i prace terenowe na obszarze wystąpienia zjawisk i procesów o charakterze dynamicznym i wymagającym pilnej interwencji, możliwe jest ujęcie we Wniosku tylko działań o charakterze mobilności międzynarodowej;
• Partnerem zagranicznym może być ośrodek akademicki lub naukowy mający siedzibę poza granicami RP, z którym Wnioskodawca planuje realizować Projekt. W przypadku projektów dotyczących współpracy międzynarodowej Grupy projektowej, Wnioskodawca przedstawia list/y intencyjny/e od Partnera/ów zagranicznego/ych. W przypadku projektów obejmujących wyłącznie mobilność naukowców, list intencyjny od Partnera zagranicznego nie jest wymagany;
• W skład Grupy projektowej wchodzą:
1) osoby zatrudnione u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
2) kierownik Grupy projektowej posiadający minimum stopień doktora.
• Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia otwartego dostępu do powstałych w ramach Projektu opracowań naukowych poprzez ich opublikowanie w otwartym czasopiśmie lub udostępnienie w otwartym repozytorium publikacji ich ostatecznej wersji autorskiej (tzw. Author's Accepted Manuscript) lub opublikowanej wersji wydawcy (tzw. Version of Record). Otwarty dostęp do publikacji musi zostać zapewniony najpóźniej w momencie jej opublikowania (brak embarga czasowego). Preferowany powinien być sposób zapewnienia otwartego dostępu do publikacji skutkujący jej udostępnieniem na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (CC BY) lub Creative Commons Uznanie autorstwa – na tych samych warunkach (CC BY-SA). Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia otwartego dostępu do wytworzonych w ramach Projektu danych badawczych poprzez ich opublikowanie w otwartym repozytorium danych badawczych, z preferencją dla udostępnienia ich na warunkach określonych w oświadczeniu Creative Commons Zero (CC0).
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu
W ramach programu mogą być finansowane następujące rodzaje kosztów:
• koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
• koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym (np. w zakresie biobankowania, symulacji komputerowych, modelowania, analiz laboratoryjnych, pozyskania danych i materiałów, zdjęć lotniczych i satelitarnych), itp.
• koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
• koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Dofinansowanie projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynosić maksymalnie 300 000 zł.  
Alokacja środków w naborze wynosi 5 000 000 zł.