OPUS 25

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabory do konkursów Opus 25.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z wymogami konkursowymi oraz przesłanie do dnia 21 kwietnia br. na adres: awn@wum.edu.pl zgłoszenia (chęci wzięcia udziału w konkursie).

Harmonogram składania wniosków w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (dotyczy również wniosków, w których WUM jest konsorcjantem):

 • Do 15.05.2023 r. – przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl  wniosku w formacie pdf wraz z wszystkimi załącznikami (pobranego z systemu OSF) do weryfikacji pracowników Działu 
  oraz 


  pisemnej zgody Kierownika Jednostki na prowadzenie projektu w Jednostce przez Inicjatora projektu (informacja w formie e-mail),
  pisemnej zgody Dyrekcji Szpitala* na prowadzenie projektu (informacja w formie skanu formularza wysłanego e-mailem):
  a) w przypadku wniosków, w których zakresie jest przewidziane prowadzenie projektu na bazie szpitalnej WUM,
  b) w przypadku wniosków, w których planowane jest udostępnianie danych medycznych przez Szpital.

* W przypadku UCK WUM prosimy o kontakt w sprawie zgody z Panią Iwoną Marczenko iwona.marczenko@uckwum.pl

Wnioski bez wymaganych zgód nie będą procedowane.

 • Do 22.05.2023 r. – przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl Porozumienia o współpracy (dokument pobrany z wniosku w systemie OSF) do podpisu Pana Prorektora dla projektów realizowanych w konsorcjach;
 • Do 06.06.2023 r. – przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl  ostatecznej wersji wniosku w formacie pdf.

Ostateczny termin przesyłania zatwierdzonych wniosków do podpisu Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii upływa 6 czerwca 2023 roku.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2023 r. do godz. 16:00.

 1. Konkurs OPUS 25 na projekty badawcze z zakresu badań podstawowych, w tym takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji lub bez ich udziału.

Konkurs jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, niezależnie od wieku i doświadczenia. Jedynym warunkiem udziału jest posiadanie przez kierownika projektu co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy.

Projekty OPUS mogą trwać 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W budżecie projektu można zaplanować środki na wynagrodzenia dla kierownika i wykonawców projektu, zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu. Granty OPUS nie mają górnej granicy finansowania, ale budżet musi być skonstruowany zgodnie z regulaminem finansowania projektów.

Marcowa odsłona konkursu OPUS nie obejmuje ścieżki LAP – naukowcy planujący projekty realizowane we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej będą mogli złożyć wnioski w kolejnej, jesiennej edycji OPUS.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w ogłoszeniu: OPUS 25 (ncn.gov.pl)

WAŻNE!

Od obecnej edycji obowiązuje następujące ograniczenie: łączna liczba projektów NCN, kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których  osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Uczelnia, osoba fizyczna

Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowe
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl