NCBR - KONKURS LIDER XIV

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą – uczestnikiem konkursu, może być osoba prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, spełniająca łącznie następujące kryteria:

  • jest młodym naukowcem w rozumieniu art. 360 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.: jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora/doktora habilitowanego pod warunkiem, że od uzyskania stopnia doktora2 nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.), dalej „Kodeks pracy”, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1732), oraz w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.)) i na dzień złożenia Wniosku jest zatrudniona w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • nie posiada tytułu profesora w rozumieniu art. 177 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce;
  • nie uczestniczył w Programie LIDER jako Kierownik Projektu w poprzednich konkursach ogłaszanych przez Centrum w ramach Programu LIDER;
  • posiada udokumentowany dorobek naukowy pozwalający stwierdzić, że dotychczasowe dokonania w obszarze, w którym zamierza prowadzić badania naukowe lub prace rozwojowe w ramach Projektu (np. publikacje, zgłoszenia patentowe, potwierdzone wdrożenia wyników badań) są ponadprzeciętne wobec osiągnięć innych naukowców na podobnym etapie kariery;
  • posiada obywatelstwo polskie albo kartę pobytu w Polsce albo jest obywatelem Unii Europejskiej, który przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a jego pobyt jest zarejestrowany zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16, art. 18 i art. 20 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1697);

pozyska do współpracy Jednostkę, która zatrudni Kierownika Projektu przez cały okres realizacji Projektu oraz pozostałych członków Zespołu badawczego na okres pracy przy realizacji Projekt 

Miejsce składania wniosków
Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. Logowanie do systemu LSI możliwe jest po wejściu na stronę internetową podaną w ogłoszeniu o konkursie.
Dodatkowe informacje
• Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką.
• Dofinansowanie: Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN.
• Harmonogram konkursu NCBR
- Rozpoczęcie naboru wniosków: 17.02.2023 r.
- Zakończenie naboru wniosków: 08.05.2023 r. do godz. 16:15
• Termin wewnętrzny WUM na zgłoszenie chęci udziału w konkursie ( awn@wum.edu.pl) upływa w dniu 03.03.2023 roku.
Termin na przesłanie wniosku do weryfikacji ( awn@wum.edu.pl) upływa w dniu 31.03.2023 roku.

Miejsce składania wniosków
Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. Logowanie do systemu LSI możliwe jest po wejściu na stronę internetową podaną w ogłoszeniu o konkursie.
Termin wewnętrzny WUM na zgłoszenie chęci udziału w konkursie ( awn@wum.edu.pl) upływa w dniu 03.03.2023 roku.
Termin na przesłanie wniosku do weryfikacji ( awn@wum.edu.pl) upływa w dniu 31.03.2023 roku.

Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
Termin wewnętrzny WUM na zgłoszenie chęci udziału w konkursie (awn@wum.edu.pl) upływa w dniu 03.03.2023 roku.
Przedmiot konkursu
Celem Programu LIDER jest wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.