Dofinansowania Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego

Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego w ramach realizacji swojej działalności statutowej udziela dofinansowań do:
 

W celu realizacji statutowego zadania Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego, Fundacja udziela dofinansowania lekarzom oraz pracownikom naukowym z dziedziny onkologii, pulmonologii i onkohematologii do wyjazdów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych lub poszerzenie wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób z tych dziedzin.

Fundacja udziela dofinansowania do:

  1. wyjazdów naukowych do ośrodków medycznych lub badawczych celem, prowadzenia badań naukowych oraz poszerzania wiedzy i umiejętności. 
  2. wyjazdów naukowych w celu uczestniczenia m.in. w naukowych sympozjach, zjazdach, kongresach, konferencjach i kursach szkoleniowych (zwanych dalej „wydarzeniami naukowymi”), w celu poszerzania wiedzy, zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowo-badawczymi i klinicznymi i nawiązania bądź rozwijania kontaktów z ośrodkami, organizacjami, pracownikami naukowymi lub klinicznymi;

 Fundacja udziela również dofinansowania do kosztów podróży i noclegów w Polsce wybitnych autorytetów w dziedzinach objętych statutową działalnością Fundacji, zaproszonych do Polski w celach naukowych lub edukacyjnych przez instytuty badawcze, wyższe uczelnie, towarzystwa naukowe.

 

W celu realizacji statutowych celów, Fundacja udziela dofinansowania działalności naukowej, wydawniczej i edukacyjnej w dziedzinie nauki o chorobach płuc oraz chorobach nowotworowych, prowadzonej przez polskich naukowców.

Dofinansowanie może być przyznane dla instytutu badawczego, wyższej uczelni, towarzystwa naukowego, posiadających osobowość prawną i siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na:

  1. prowadzenie badań naukowych;
  2. zakup aparatury lub urządzeń do prowadzenia badań naukowych, działalności edukacyjnej i wydawniczej;
  3. upowszechnianie wiedzy o chorobach płuc oraz chorobach nowotworowych oraz dokumentowanie jej rozwoju poprzez finansowanie publikacji naukowych, działań edukacyjnych (szkoleń, seminariów, wystaw, prezentacji multimedialnych i in.)
  4. finansowanie nagród za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej.

Wniosek o dofinansowanie może być złożony przez przedstawiciela prawnego podmiotów wymienionych w ust. 1 lub pracownika naukowego instytutu badawczego, pracownika naukowo–dydaktycznego wyższej uczelni, które posiadają siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek złożony przez pracownika naukowego instytutu badawczego lub pracownika naukowo-dydaktycznego wyższej uczelni wymaga akceptacji dyrektora instytutu badawczego lub rektora wyższej uczelni.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. 

Termin składania wniosków
Data wydarzenia