APP_433_ABM22_2022

30.12.2022
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Sukcesywne świadczenie usług transportu sanitarnego na
terenie Warszawy przez Wykonawcę odpowiednimi do tego celu pojazdami i przez personel
posiadający odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z potrzebami Laboratorium Badawczego –
Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zamówienie realizowane jest na
cele niekomercyjnego badania klinicznego w ramach projektu badawczego, finansowanego ze
środków Agencji Badań medycznych pn. „Ocena bezpieczeństwa i skuteczności produktu
leczniczego terapii zaawansowanej zawierającego żywe komórki ASC w leczeniu zespołu stopy
cukrzycowej – badanie podwójnie zaślepione, z randomizacją (FootCell)”, realizowanego na
mocy umowy o dofinasowanie nr 2021/ABM/03/00037-00.