APP/434/ABM05/2022

22.12.2022
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie części klinicznej niekomercyjnego badania klinicznego o akronimie EMPATHY, które jest badaniem randomizowanym, podwójnie zaślepionym, z kontrolowanym placebo i zostanie przeprowadzone w populacji pacjentów z ostrą niewydolnością̨ serca w celu porównania wpływu na rokowanie dwóch leków przeciwcukrzycowych z grupy inhibitorów SGLT-2 (dapagliflozyna i empagliflozyna) oraz placebo.

Usługa powinna obejmować realizację wszystkich czynności związanych z badaniem klinicznym opisanych w Synopsis wraz z harmonogramem badania (Załącznik nr 2 jest załącznikiem poufnym) Wymagana do rekrutacji liczba uczestników badania ogółem max. 35 pacjentów - założenia przyjęte do oszacowania wielkości grupy pacjentów mogą ulec korekcie, gdy inne Ośrodki zostaną wyłączone z udziału w badaniu, lub zajdzie inna konieczność zmiany liczby pacjentów w Ośrodku. Charakterystyka pacjentów spełniających kryteria włączenia i wyłączenia opisane zostały synopsisie. (Załącznik nr 2 jest załącznikiem poufnym).