ERC Starting Grant 2023

Konkurs na Starting Grant będzie otwarty do 25 października br. do godz. 17:00 (CET). Badacze i badaczki mogą aplikować o finansowanie swoich projektów do 1,5 mln euro na okres pięciu lat. Dokumenty konkursowe (w tym Poradnik dla wnioskodawców) oraz elektroniczny system składania wniosków dostępne są na stronie konkursu. W konkursie, którego budżet wynosi 628 mln euro, planowane jest sfinansowanie ok. 407 grantów.

Istotną zmianą w stosunku do konkursów z poprzednich lat jest zmiana daty, od której liczony jest okres kwalifikowalności kandydatów/kandydatek. Od tego konkursu datą referencyjną będzie data skutecznej obrony doktoratu, a nie jak w poprzednich lata data nadania stopnia doktora.

UWAGA - Harmonogram składania wniosku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu prosimy o zgłoszenie takiego zamiaru do Działu Wsparcia Projektów WUM w terminie do 19.09.2022 na adres: awn@wum.edu.pl.

W trakcie przygotowywania wniosków jest możliwość skorzystania z pomocy pracowników:

Polska Akademia Nauk Biura ds. Doskonałości Naukowej (BDN) wspiera uczonych w staraniach o granty ERC. BDN udziela naukowcom ze wszystkich dziedzin wszechstronnego wsparcia w przygotowywaniu i realizacji grantów. Oferta BDN obejmuje m.in. pomoc w dopracowywaniu wniosków, organizację paneli próbnych, wsparcie administracyjne, czy wreszcie cykliczne warsztaty „ERC krok po kroku".

https://instytucja.pan.pl/index.php/konkursy-erc/starting-grants

Zachęcamy również do zapoznania się z programem ERC Mentoring Initiative. 

Jest to inicjatywa zaproponowana przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) w celu zwiększenia uczestnictwa w grantach ERC instytucji z krajów, które osiągają mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych (w tym z Polski). Rada utworzyła bazę mentorów, w skład której weszli naukowcy, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureaci grantów ERC, i udostępniła tę bazę państwom członkowskim.

W Polsce do inicjatywy przystąpiły największe agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowe Centrum NaukiNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.

Zasady

 1. Agencje umożliwiły swoim laureatom spełniającym kryteria aplikowania o grant ERC: Starting (2 do 7 lat po doktoracie), Consolidator (7 do 12 lat po doktoracie) oraz  Advanced (dla naukowców z imponującym dorobkiem ostatnich 10 lat) skorzystanie z inicjatywy i pokrycie kosztów udziału w niej ze środków finansowych pochodzących z już realizowanych projektów finansowanych przez ww. agencje. Więcej w punkcie: Kto może aplikować o udział w ERC MI.
 2. Zainteresowani naukowcy (aplikujący) zgłaszają się do KPK w NCBR poprzez wypełnienie formularza wskazując, jaki grant krajowy realizują. KPK po zweryfikowaniu tej informacji będzie wskazywać mentorów z bazy udostępnionej przez ERC i inicjować kontakt pomiędzy aplikującym a mentorem.
 3. Następnie aplikujący ustalą wraz z mentorem zakres mentoringu w ramach następujących przyjętych zasad realizacji:
  • Współpraca obejmuje przynajmniej jedno spotkanie on-line, poprzedzone przesłaniem pomysłu na projekt do mentora. Proces mentoringu będzie zakończony poprzez przesłanie aplikującemu informacji zwrotnej, zawierającej m.in. wskazówki dotyczące dalszego postępowania, przygotowanej na formularzu wspólnym dla wszystkich agencji.
  • Cały proces objęty finansowaniem powinien trwać maksymalnie 24 godziny robocze, przy dogodnym dla obu stron rozłożeniu w czasie. Wynagrodzenie dla mentora wynosić będzie 100 euro brutto za dzień pracy (1 dzień = 8 godzin).
  • Jednostka, w której realizowany jest grant NCBR, FNP lub NCN podpisze umowę z mentorem (proponowany wzór umowy jest dostępny w sekcji Dokumenty), na podstawie której zobowiąże go do przygotowania raportu. Następnie na podstawie raportu wypłaci mu wynagrodzenie z bieżącego projektu krajowego. W przypadku stypendiów NAWA instytucją podpisującą umowę z mentorem będzie NAWA.
 4. Rozliczenie:
  • Podstawą do rozliczenia będzie raport przygotowany przez mentora i przesłany do instytucji finansującej, KPK i jednostki realizującej. Raport powinien zawierać niezbędne informacje potwierdzające realizację inicjatywy, w tym liczbę godzin poświęconych na mentoring. Obowiązujący wzór raportu jest dostępny w sekcji Dokumenty.
  • Aplikujący są zobowiązani do wypełnienia kwestionariusza oceniającego i odesłania do KPK.
  • KPK przesyła rocznie listę naukowców objętych wsparciem do ERC (wymóg ERC).
 5. Możliwość ponownego skorzystania z inicjatywy występuje dopiero w kolejnym roku kalendarzowym, pod warunkiem przedstawienia potwierdzenia złożenia wniosku do ERC i przejścia do drugiego etapu oceny wniosków w wyniku pierwszego uczestnictwa w ERC MI.  

Kto może aplikować o udział w ERC MI?

O wsparcie w ramach Mentoring Initiative mogą się ubiegać osoby, które planują złożenie wniosku do ERC w najbliższym konkursie i spełniają wymogi ERC aplikowania o jeden z wymienionych grantów:

 • Starting – 2 do 7 lat po doktoracie
 • Consolidator – 7 do 12 lat po doktoracie
 • Advanced – dla naukowców z imponującym dorobkiem ostatnich 10 lat

oraz realizują jeden wymienionych typów projektów, któe wymienione są na stronie: 

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/inicjatywa-erc-mentoring

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Naukowcy i naukowczynie będący 2-7 lat po obronie doktoratu

Miejsce składania wniosków
Funding & Tenders Portal
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowe
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl