Egzosomalne miRNA jako czynnik prognostyczny u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 69,960.00
Kierownik Projektu
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Ostre zespoły wieńcowe (OZW) są wiodącą przyczyną zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. Głównym czynnikiem wpływającym na gorsze rokowanie pacjentów z OZW jest wielkość uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego (ang.: ischemia-reperfusion injury - IRI). Wpływ na wielkość tego uszkodzenia mają współistniejące procesy chorobowe i czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Niestety brak jest skutecznych metod i narzędzi umożliwiających prognostyczną ocenę wielkości IRI, a przez to umożliwiających lepsze zaplanowanie indywidualnego postępowania w wypadku wystąpienia OZW u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem. Zainteresowanie badaczy badaczy poszukujących innowacyjnego biomarkera przyciągają krążące w krwi cząsteczki miRNA. Są to krótkie niekodujące RNA o długości około 22 nukleotydów, które pośredniczą w wyciszaniu ekspresji genów. Regulują one metabolizm kardiomiocytów, a przez to zmieniają podatność mięśnia sercowego na uszkodzenie.

Przedmiotem projektu jest badanie prospektywne mające na celu ocenić, czy egzosomalne miRNA może być użytecznym markerem prognostycznym wielkości uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego. Proponujemy innowacyjne podejście polegające na analizie profilu cząsteczek miRNA wewnątrz krążących egzosomów, na które wpływ mają poszczególne czynniki ryzyka.

Badania umożliwią lepszą ocenę rokowania pacjentów i implementację bardziej adekwatnych metod leczenia, mających obniżyć śmiertelność z powodu ostrych zespołów wieńcowych (OZW). Wpisuje się to w przedmiot programu w ramach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników. W przyszłej perspektywie zaś przez potencjalny transfer wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej. Badanie skupia się na chorobach cywilizacyjnych stwarzających zasadnicze problemy ekonomiczne i społeczne. Uzyskane wyniki pomogą w opracowaniu rozwiązań, o zasięgu lokalnym, krajowym, a także międzynarodowym, które mają przyczynić się do lepszego rozwiązywania tych problemów, a przez to przyczynić się do lepszego rozwoju społecznego kraju. Badania laboratoryjne będą prowadzone w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Centrum Badań Przedklinicznych WUM. Egzosomy zostaną wyizolowane metodą chromatografii kolumnowej z surowicy pobranej przez personel medyczny od pacjentów przyjętych do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim z powodu ostrego zawału serca. Z otrzymanych egzosomów zostanie wyizolowane RNA oraz zostanie oceniona ekspresja poszczególnych cząsteczek miRNA. Od włączonych do badania pacjentów Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim za pomocą badania echokardiograficznego uzyskamy informacje dotyczące wielkości obszaru mięśnia sercowego dotkniętego zawałem oraz jego funkcji skurczowej i rozkurczowej. Dodatkowo oszacowane zostanie ryzyko zgonu z powodów sercowo-naczyniowych każdego badanego zostanie dokonany pomiar obwodu talii, analiza składu ciała oraz obliczony zostanie wskaźnik masy ciała (BMI). Dane te będą zestawione z poziomem ekspresji poszczególnych miRNA, wybranych na podstawie dotychczasowych badań nad ich potencjalnym wpływem na podatność mięśnia sercowego na uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne. Pacjenci zostaną objęci 6 miesięczną obserwacją, w trakcie której zostaną zebrane dane o wystąpieniu zgonu z powodów sercowo-naczyniowych oraz zawału lub udaru niezakończonego zgonem, ponownej hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych, co także zostanie zestawione z początkową ekspresja miRNA, celem oszacowania ich wartości prognostycznej.

Logotyp
logotypy
Kod projektu
SKN13