Profil hormonalny i charakterystyka pacjentów z pustym i częściowo pustym siodłem tureckim

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 69,684.00
Kierownik Projektu
dr n. med. Bernadetta Kałuża
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Puste lub częściowo puste siodło tureckie (PES) jest efektem wpuklenia się przestrzeni podpajęczynówkowej wypełnionej płynem mózgowo - rdzeniowym przez przeponę do wnętrza wspomnianego siodła, powodującego ucisk i spłaszczenie przysadki o różnym stopniu zaawansowania. Zjawisko to może dotyczyć nawet 35% populacji, pierwotnie będąc efektem wrodzonego braku przepony siodła lub jej osłabienia spowodowanego zmianami ciśnienia wewnątrzczaszkowego a także zmianami objętości przysadki np. w przebiegu ciąży, a wtórnie wywoływane może być przez uszkodzenie przepony np. w wyniku udaru. Poznanymi czynnikami ryzyka PES są płeć żeńska, otyłość, nadciśnienie tętnicze. Wiadomo, że nawet u 5-30% pacjentów z PES mogą pojawić się zaburzenia więcej niż jednej osi hormonalnej. PES jest najczęściej znaleziskiem przypadkowym, rozpoznawanym w trakcie wykonywania badań obrazowych OUN, w szczególności rezonansu magnetycznego (MRI). Pomimo, że zjawisko to jest coraz częściej rozpoznawane nie ma opracowanych standardów postępowania wśród pacjentów z taką diagnozą. Nie wiadomo z jaką częstością powinno wykonywać się MRI przysadki i ocenę profilu hormonalnego, oraz czy obraz przysadki w obserwacji długoterminowej ulega zmianie. Nie ustalono co może poza np. stopniem spłaszczenia przysadki powodować zaburzenia hormonalne, które nie występują u wszystkich pacjentów z PES, oraz czy zaburzenia te są trwałe. Z uwagi na poważne konsekwencje w postaci chociażby następstw niedoczynności przysadki i wtórnej niewydolności kory nadnerczy czy hiperprolaktynemii i możliwości rozwoju niepłodności wśród pacjentów z PES, gdy rozpoznanie to stawiane jest coraz częściej, wydaje się bardzo zasadnym dokładne zbadanie tego tematu.

Planowany projekt, to badanie oceniające pacjentów(n=43), u których rozpoznano pierwotny PES na podstawie MRI OUN przeprowadzonego w Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej CSK MSWiA w Warszawie. U pacjentów zostanie przeprowadzona ocena kliniczna, hormonalna i obrazowa. Studenci biorący udział w projekcie zaangażowani będą w każdy etap jego tworzenia: w badanie pacjentów, zbieranie danych i ich opracowanie, naukę i przeprowadzenie analizy statystycznej, przygotowywanie i pisanie publikacji naukowych pod okiem starszych kolegów (np. opiekunka Koła jest statystykiem). Studenci będą mogli doskonalić swoje umiejętności interpersonalne i autoprezentacji w trakcie pracy w zespole oraz wystąpień publicznych na zorganizowanych podsumowywujących seminariach i konferencjach.

Celem pracy jest więc określenie profilu hormonalnego a także charakterystyka kliniczna i obrazowa pacjentów z PES z oceną dynamiki zmian w zakresie badanych parametrów, co może przyczynić się do opracowania standardów postępowania wśród tej grupy chorych, a także wdrażanie studentów medycyny do pracy zawodowej oraz naukowej poprzez udział w realizacji projektu i jego promocji.

Logotyp
logotypy
Kod projektu
SKN12