APP_418_EOG21_2022

17.02.2022
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn. „Theranostic Exosomes in Personalized Cancer Nanomedicine”, współfinansowanym w ramach umowy nr NOR/POLNOR/TEPCAN/0057/2019-00 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju., akronim TEPCAN, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019.

Zamawiana usługa obejmuje:
1. Przygotowanie kompletnego wniosku oraz zgłoszenie do ochrony patentowej do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: UPRP) wynalazku z dziedziny chemii/farmacji/nanotechnologii (otrzymywanie nanomateriału) w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji umożliwiającej przygotowanie zgłoszenia.;
2. Prowadzenie sprawy zgłoszeń do ochrony patentowej do momentu wydania decyzji o przyznaniu patentu przez UPRP lub ostatecznej odmowie przyznania patentu;


W ramach zamawianej usługi uwzględnia się również:
a) świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (tj. Dz.U.2011r. Nr 155 poz. 925),
b) prowadzenie procedury w imieniu Zamawiającego oraz dozorowanie terminów realizacji procedury,
c) powiadamianie o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych,
d) dozorowanie i informowanie o terminach płatności za postępowanie,
e) niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących wyników postępowania zgłoszeniowego.