Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą - nowy nabór NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Ukrainy, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Ukrainy do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Ukrainie.

Wnioski złożone w Polsce i w Ukrainie powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.

Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej koordynatora Projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego.

Członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych Projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski.

Pierwszeństwo finansowania będą miały nowe Projekty lub zespoły oraz zespoły, które nie były finansowane w ramach poprzednich naborów wniosków dla danego kraju.

Możliwe jest pełnienie funkcji koordynatora tylko w jednym Projekcie w danym konkursie.

DZIEDZINY NAUKI:

Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary projektów:

 • komputerowe i nowe technologie produkcyjne (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.);
 • zarządzanie energią i efektywność energetyczna;
 • ekologia i zarządzanie środowiskiem;
 • nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka;
 • nowe substancje i materiały;
 • nauki społeczne i humanistyczne;
 • technologie obronne.

We wniosku należy wskazać obszar tematyczny, którego dotyczy wniosek, w oparciu o klasyfikację OECD.

OKRES REALIZACJI:

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 01.01.2022 r. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31.12.2023 r.

FINANSOWANIE:

Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

 1. koszty podróży naukowców polskich do Ukrainy – maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN;
 2. koszty pobytu polskich naukowców w Ukrainie:
  1. w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 PLN dziennie;
  2. w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.

Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne.

Osoby zainteresowane aplikowaniem w przedmiotowym konkursie prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Projektów: awn@wum.edu.pl.
Termin składania wniosków