NAWA ogłasza nabór w programie Welcome to Poland

Celem Programu Welcome to Poland jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

W Projekcie możliwa jest realizacja następujących działań:

1.      wsparcie szkoleniowe kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej Wnioskodawcy zaangażowanej do przyjmowania studentów i kadry z zagranicy, w szczególności w obszarze kompetencji zarządczych, międzykulturowych, komunikacyjnych, językowych, analitycznych, informatycznych oraz innych wynikających z potrzeb szkoleniowych uczestników Programu – działanie obligatoryjne. 

2.      działania związane z przygotowaniem organizacyjnym Wnioskodawcy do obsługi studentów i kadry z zagranicy poprzez:

        1)     przystosowanie serwisów internetowych oraz przygotowanie aplikacji mobilnych wspomagających proces obsługi studentów i kadry                                z zagranicy;

        2)    przygotowanie informatorów, przewodników w językach obcych, zawierających w szczególności: zestaw informacji, które ułatwią proces                         obsługi studentów i kadry z zagranicy, zestaw praktycznych wskazówek dotyczących funkcjonowania w środowisku Wnioskodawcy,                                 społeczności lokalnej danego miasta;

        3)    przygotowanie i dystrybucja aktów wewnętrznych Wnioskodawcy związanych z obsługą studentów i kadry, norm zwyczajowych, zarządzeń,                   procedur w dwóch wersjach językowych – polskim oraz angielskim celem zapewnienia równego dostępu do informacji;

        4)    tłumaczenie materiałów dydaktycznych;

        5)    system anglojęzycznego lub polsko-anglojęzycznego oznakowania budynków i pomieszczeń Wnioskodawcy, którego celem będzie                   zwiększenie komfortu i ułatwienia aklimatyzacji nowych studentów i kadry zagranicznej.

3.      rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu” poprzez:

        1)       tworzenie grup o charakterze mieszanym pod względem narodowościowym;

        2)       przygotowanie kursów języka polskiego, w tym materiałów na potrzeby kursów dla zagranicznej kadry i studentów;

        3)       budowanie relacji pomiędzy studentami, pracownikami Wnioskodawcy a studentami i kadrą przyjeżdżającą z zagranicy;

        4)       wymiana doświadczeń nt. funkcjonowania w nowym środowisku;

        5)       umożliwienie dostępu do zagranicznych publikacji;

        6)       organizowanie międzynarodowych spotkań/wydarzeń, prowadzonych w językach obcych, etc.

4.      kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym Wnioskodawcy poprzez;

        1)     organizację spotkań/warsztatów lub seminariów ukierunkowanych na integrację międzykulturową;

        2)     wymiana informacji nt. kultur krajów pochodzenia;

        3)     przeprowadzenie działań w zakresie integracji studentów i kadry z zagranicy ze społecznością Wnioskodawcy oraz miasta.

5.      organizacja miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry tzw. Welcome Centre poprzez:

        1) opracowanie projektu architektonicznego punktu obsługi;

        2) przygotowanie merytoryczne osób dedykowanych przez Wnioskodawcę do obsługi Welcome Centre;

        3) przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia punktu, w szczególności pod katem oferty edukacyjnej Wnioskodawcy.

 6.      przystosowaniem uczelni do funkcjonowania w warunkach kryzysowych.

Projekt może być realizowany pomiędzy 1 maja 2022 r. a 30 kwietnia 2023 r. Projekt może trwać min. 6 a max. 12 miesięcy.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu wynosi minimum 100 000,00 zł a maksymalnie 400 000,00 zł.

Link do informacji o konkursie:

https://nawa.gov.pl/instytucje/welcome-to-poland/ogloszenie

UWAGA:

Ze względu na ograniczoną liczbę wniosków możliwych do złożenia w ramach konkursu przez WUM (maksymalnie 3 wnioski) osoby zainteresowane aplikowaniem w przedmiotowym konkursie prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Projektów - awn@wum.edu.pl

Termin składania wniosków