Badania nad prewencją padaczki u dzieci w Chinach i w Polsce (EPICAP)

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 16,000.00
Kierownik Projektu
prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Wdrażane badanie „Epilepsy Prevention In children in China And Poland (EPICAP)” stanowi kontynuację koncepcji leczenia prewencyjnego. Ma ono na celu 1/ walidację dotychczas poznanych i znalezienie nowych molekularnych biomarkerów epileptogenezy w SG, 2/walidację tych biomarkerów w innych mechanizmach epileptogenezy niż w SG, 3/ porównanie skuteczności leczenia prewencyjnego padaczki za pomocą wigabatryny oraz inhibitora szlaku mTOR (rapamycyna).

Badanie EPICAP ma za cel zidentyfikowanie molekularnych biomarkerów epileptogenezy i określenie, które biomarkery mają charakter uniwersalny, a które są specyficzne dla danego mechanizmu powstawania padaczki. Dlatego też oczekujemy, że projekt EPICAP istotnie przyczyni się do wykrywania i leczenia padaczki. Scharakteryzowanie czynników wpływających na epileptogenezę jest kluczowe w poszukiwaniu nowych mechanizmów leków przeciwpadaczkowych. Wyniki prowadzonego badania będą w potencjalnym spektrum zainteresowań zarówno przemysłu biomedycznego, farmaceutycznego jak i neurobiologów.

Istotnym będzie także udowodnienie skuteczności leczenia prewencyjnego padaczki dwoma lekami stosowanymi w SG. Oczekujemy, że dzięki EPICAP pojawią się nowe możliwości leczenia co przyczyni się do redukcji kosztów leczenia i poprawy funkcjonowania chorych w społeczeństwie.

Dzięki projektowi EPICAP zostaną osiągnięte wszystkie cele stawiane przed projektami bilateralnymi, a oparte na wspólnych protokołach, jednoczasowe badania kliniczne i w obszarze nauk podstawowych wzmocnią polsko-chińską współpracę w dziedzinie nauk biomedycznych. Ponadto:

  • wykorzystanie nowoczesnych metod molekularnych, technik statystycznych, a także wspólnych technicznych i analitycznych protokołów w jednostkach polskich i chińskich pozwolą na zwiększenie jakości sieci badawczej pomiędzy polskimi i chińskimi badaczami i klinicystami;
  • badania, których celem jest identyfikacja uniwersalnych biomarkerów epileptogenezy są wyjątkowe na skalę światową oraz podniosą poziom nauki i technologii na wyższy poziom, zarówno w Polsce, jak i w Chinach;
  • identyfikacja biomarkerów mogących wskazywać na ryzyko padaczki oraz jej nasilenia w różnych warunkach i populacjach jest powszechnie uznawana za główne zadanie, zarówno w neurologii jak i w neurobiologii. Badania tego typu prowadzone w ramach projektu na stosunkowo mało liczebnych grupach chorych mogą stanowić punkt wyjścia do wspólnego, dużego randomizowanego badania, które mogłoby być międzynarodowe, koordynowane przez partnerów EPICAP;
  • prowadzenie tak dużego projektu naukowego spowoduje podniesienie pozycji naukowej zarówno polskich, jak i chińskich partnerów
  • odkrycie nowych biomarkerów padaczki o znaczeniu uniwersalnym dla różnych patomechanizmów padaczek może stanowić przełom w zapobieganiu i leczeniu padaczki i umożliwić komercjalizację rezultatów badań.
  • bezpośrednie korzyści dla pacjentów z SG w obu krajach obejmują udział w badaniu obejmującym szeroki program testów klinicznych oraz możliwość kontrolowanego leczenia prewencyjnego.
Logotyp
Logotyp NAWA
Kod projektu
NAWA11