Projekty

Kryterium II - Projekty

 

Oceny efektów finansowych badań naukowych  i prac  rozwojowych  dokonuje  się  na podstawie wysokości środków finansowych przyznanych podmiotowi na realizację projektów badawczych oraz wysokości  środków  finansowych  uzyskanych  przez  podmiot w wyniku komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych w poszczególnych dyscyplinach naukowych. W ewaluacji uwzględnia się w tym kryterium następujące rodzaje osiągnięć:

  • projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
  • projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki;
  • usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki;
  • komercjalizację wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

W ewaluacji uwzględnia się projekty i usługi badawcze, których tematyka jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi prowadzonymi w podmiocie w danej dyscyplinie naukowej oraz komercjalizację wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, tematycznie związanych z dyscypliną naukową wskazaną w systemie POL-on. W przypadku projektów badawczych uwzględnianych w ramach tego kryterium istotna  będzie również osoba kierownika projektu (w przypadku gdy ewaluowany podmiot jest albo był liderem grupy realizującej projekt), albo kierownika zespołu badawczego (gdy ewaluowany podmiot jest albo był jednym ze współwykonawców projektu). 

 

W ramach oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych 1 punkt będzie przyznawany za każde:

1)   50 000 zł sumy środków finansowych przyznanych w okresie objętym ewaluacją na realizację projektów realizowanych samodzielnie przez ewaluowany podmiot albo realizowanych przez grupę podmiotów, której liderem jest albo był ewaluowany podmiot albo inny podmiot należący do systemu szkolnictwa wyższego;

2)    25 000 zł sumy środków finansowych przyznanych w okresie objętym ewaluacją na realizację projektów, jeżeli projekt jest albo był realizowany przez grupę podmiotów, do której należy ewaluowany podmiot, której liderem jest podmiot nienależący do systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

3)   10 000 zł sumy przychodów osiągniętych w okresie objętym ewaluacją przez ewaluowany podmiot albo inny podmiot utworzony przez niego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub know-how związanego z tymi wynikami oraz z tytułu usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

W ewaluacji będą uwzględniane przychody, o których mowa w pkt 3, osiągnięte przez ewaluowany podmiot lub spółkę typu spin-off utworzoną przez niego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ewaluowanym podmiocie lub know-how związanego z tymi wynikami.

 

W przypadku punktów przyznawanych za przychody z tytułu realizowanych projektów nie przewiduje się żadnych limitów. Intencją Ministra jest bowiem pobudzenie aktywności badawczej polskich naukowców w zakresie aplikowania o granty badawcze w drodze konkursowej, w szczególności zaś aplikowania o zagraniczne granty na projekty badawcze. Temu ostatniemu celowi służy również podwyższenie punktacji za pozyskanie grantów badawczych ze źródeł zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Z tego powodu punktację w kryterium II, związaną z wysokością środków finansowych przyznanych na realizację projektów badawczych, zwiększa się w następujący sposób:

  1. o 400% – w przypadku projektów finansowanych przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych (European Research Council);
  2. o 200% –  w przypadku  projektów  finansowanych  w ramach  programów  ramowych w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programów związanych z wdrażaniem tych programów;
  3. o 50% – w przypadku innych projektów niż określone w pkt 1 i 2, finansowanych przez instytucje zagraniczne  albo  organizacje  międzynarodowe,  albo  z udziałem  środków, o których mowa w art. 365 pkt 9 ustawy.

Rozwiązania te są ukierunkowane na stymulowanie aktywności w pozyskiwaniu środków ze źródeł pozabudżetowych i lepsze wykorzystanie środków unijnych.

W przypadku punktów uzyskiwanych za przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami oraz z tytułu badań zleconych, liczba punktów do uzyskania nie będzie mogła przekroczyć 10- krotności liczby N, aby ze względu na preferencyjną skalę punktową nie zmarginalizować przychodów z tytułu realizacji projektów badawczych. Przyjęty limit oznacza, że przychody  z tytułu komercjalizacji i badań zleconych w okresie objętym ewaluacją w przeliczeniu na jednego pracownika uwzględnionego w liczbie N nie będą mogły przekroczyć 100 tys. zł.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku drugiego kryterium ewaluacji przy obliczaniu liczby punktów jest mowa o sumie przychodów przyznanych podmiotowi, co należy rozumieć jako wyraźne wskazanie, że podmiotom zdecydowanie opłaci się staranie o każdy, nawet najmniejszy grant i choćby najmniejsze zlecenie, bowiem każdy taki grant czy zlecenie będą wliczane do sumy środków uzyskanych z danego tytułu w okresie objętym ewaluacją.

W kryterium drugim ewaluacji docenia się również współpracę podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z podmiotami nienależącymi do tego systemu, głównie przedsiębiorcami, realizowaną w formie wspólnych projektów. Na uwagę zasługuje fakt, że w sytuacji gdy uczelnia będzie liderem grupy realizującej wspólnie projekt badawczy, wtedy do obliczenia wysokości punktów w ramach tego osiągnięcia będą mogli uwzględnić całą sumę środków przyznanych wszystkim podmiotom współrealizującym dany projekt. Natomiast w sytuacji gdy podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki będzie jednym ze współwykonawców projektu, nie zaś liderem grupy, do obliczania punktacji za to osiągnięcie będzie uwzględniana tylko wysokość środków finansowych, które zostały jemu przyznane. Warto przy tym jednak zauważyć, że współpraca z podmiotami spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki (np. z przedsiębiorcami) będzie szczególnie mocno premiowana. W sytuacji bowiem, gdy tego rodzaju podmiot będzie liderem grupy realizującej projekt badawczy, wchodzące w skład takiej grupy uczelnia będzie mogła uzyskać 2 razy więcej punktów niż w sytuacji, gdyby liderem grupy był ewaluowany podmiot albo inny podmiot należący do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

 

Informacje dotyczące projektów naukowych, kierowanych przez pracownika podmiotu, oraz komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych są wprowadzane do systemu POL-on przez kierującego podmiotem. Ocenę efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych ustala się w wyniku podzielenia sumy punktów przyznanych podmiotowi w kryterium II przez liczbę N, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Tym samym dokonywana jest normalizacja wyniku w kryterium II, która ma zapobiec deprecjacji pomiotów zatrudniających w danej dyscyplinie mniej naukowców-potencjalnych autorów osiągnięć uwzględnianych w tym kryterium.

Materiał sporządzony na podstawie "Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik"