Zapytania

Tytuł / Opis Treść oferty
APP1/10/3F68/2022

Termin składania ofert:

APP1/10/3F68/2022

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi Analiza "non targeted metabolom" 162 próbek surowicy
Analiza prowadzona na chromatografie cieczowym sprzężonym ze spektrometrem masowym oraz analiza statystyczna wyników opierająca się na identyfikacji mas zawartych w bazie XCMS a następnie weryfikacji otrzymanych wyników o inne ogólnodostępne metabolomiczne bazy danych realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr UMO-2018/29/N/NZ5/01779.
W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien wskazać koszt Analiza "non targeted metabolom" 162 próbek surowicy. 


Załącznik Rozmiar
3F68_Zapytanie_ofertowe.pdf313.82 KB 313.82 KB
3F68 Formularz ofertowy.pdf105.61 KB 105.61 KB
3F68_UMOWA_Usluga analizy.pdf319.74 KB 319.74 KB
zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf232.83 KB 232.83 KB
APP_417_NCBR168_2022

 

Zamawiana usługa obejmuje:

1.przygotowanie kompletnych wniosków oraz zgłoszenie do ochrony patentowej do Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiejdalej: UPRP) oraz do międzynarodowej ochrony patentowej w
trybie wskazanym przez Wykonawcę PCT lub EPO jako najkorzystniejszy do spełnienia wskaźnika
projektu określonego jako Liczba zgłoszeń patentowych w trybie PCT[1] lub w EPO[2] (objęcie ochroną
co najmniej w 7 państwach UE-15), dwóch wynalazków z zakresu diagnostyki molekularnej, które
muszą być zgłoszone nie później niż do 21 marca 2022;
2. prowadzenie sprawy zgłoszeń do ochrony patentowej do momentu wydania decyzji
o przyznaniu patentu przez UPRP lub ostatecznej odmowie przyznania patentu;
3. prowadzenie sprawy zgłoszeń w trybie wskazanym przez Wykonawcę PCT lub EPO jako najwłaściwszy
do spełnienia wskaźnika projektu określonego jako Liczba zgłoszeń patentowych w trybie PCT lub w
EPO (objęcie ochroną co najmniej w 7 państwach UE-15).
W ramach zamawianej usługi uwzględnia się również:
a) doradztwo w zakresie najwłaściwszego i najkorzystniejszego dla Zamawiającego trybu zgłoszenia
międzynarodowej ochrony patentowej, spełniającej wymagany wskaźnik liczby zgłoszeń patentowych
w trybie PCT lub w EPO (objęcie ochroną co najmniej w 7 państwach UE-15)
b) świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach
patentowych (tj. Dz.U.2011r. Nr 155 poz. 925),
c) prowadzenie procedury w imieniu Zamawiającego oraz dozorowanie terminów realizacji procedury,
d) powiadamianie o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych,
e) dozorowanie i informowanie o terminach płatności za postępowanie,
f) niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących wyników postępowania
zgłoszeniowego,Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn. „Zastosowanie nowych
metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model
kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku Mtor”, współfinansowanym w ramach umowy nr
STRATEGMED3/306306/4/NCBR/2017 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju., akronim EPIMAKER,
realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i
leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED III.


AEN_AEN_2021_EL_15141 SYSTEM KONKURSOWY

Termin składania ofert:

Sprawa znak: AEN_AEN_2021_EL_15141. Dostarczenie systemu informatycznego wraz z licencją oraz kodem źródłowym, służącego do obsługi procesu wnioskowania o finansowanie projektów wewnętrznych pozwalającego na obsługę wniosku na dowolnym etapie, wraz z obiegiem dokumentów 


Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert cenowych344.41 KB 344.41 KB
Formularz ofertowy SYSTEM KONKURSOWY25.36 KB 25.36 KB
Umowa SYSTEM KONKURSOWY290.65 KB 290.65 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty354.75 KB 354.75 KB