Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1W63 The effectiveness of pleuran in treatment of acute gastroenteritis in children- a randomized, placebo- controlled, double- blind trial Joanna Seliga - Siwecka 2019
1S7 Rola piezolitów i osmolitów w układzie krążenia w zdrowiu i chorobie Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Marcin Ufnal 2019
1WP Badanie zmian przepuszczalności bariery jelitowej po transplantacji komórek macierzystych Narodowe Centrum Nauki Martyna Tyszka 2019
1M19 Zbadanie roli limfocytów regulatorowych i 2,3-dioksygenazy indoloaminy w progresji i kształtowaniu immunosupresyjnego mikrośrodowiska przewlekłej białaczki limfocytowej Narodowe Centrum Nauki dr Angelika Muchowicz 2019
BIBG Rozszerzenie dostępu online do metadanych naukowych zasobów informacyjnych Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, poprzez retrospektywne opracowanie opisów katalogowych czasopism medycznych, wydanych w latach 1881-2012 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mgr Irmina Utrata 2019
1M19 Organizacja kongresu dla młodych naukowców: "15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists" prof. dr hab. Jakub Gołąb 2019
1MB Analiza zgonów związanych z użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych oraz środków zastępczych na terenie aglomeracji warszawskiej Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii dr Marcin Fudalej 2019
1M19 Profil molekularny egzosomów znajdujących się w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego jako nowy biomarker upośledzenia odpowiedzi immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuca dr Małgorzata Czystowska-Kuźmicz 2018
Zastosowanie metagenomiki w identyfikacji czynników zakaźnych u chorych z zapaleniem mózgu i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych prof. dr hab. Tomasz Laskus 2018
1M9 Analiza zmiany w czasie reaktywności płytek krwi, związku ze stężeniem płytkowych pęcherzyków wewnątrzkomórkowych oraz profilem mikroRNA u pacjentów w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu na podłożu choroby dużych naczyń Ceren Eyileten 2018

Strony