NAWA-Zaproszenie do składania wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych NAWA pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską PHC Polonium

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.
Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane
z innych źródeł. Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez francuskich partnerów do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji.
Wnioski złożone w Polsce i we Francji powinny mieć taki sam tytuł
w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Z wnioskami o finansowanie może występować Uczelnia.

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.
Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy
badawczej koordynatora Projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub
w innych jednostkach tworzących polski system nauki i szkolnictwa
wyższego.
Jednostki, które korzystały już z finansowania w ramach poprzednich
naborów wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych z danym krajem, mogą składać wniosek tylko z innym partnerem.
Możliwe jest pełnienie funkcji koordynatora tylko w jednym Projekcie
w danym naborze.
Koordynator Projektu nie może być członkiem zespołu w innym
projekcie składanym w tym samym naborze.

Miejsce składania wniosków
Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.
Harmonogram WUM:
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w trybie ciągłym w formie elektronicznej: awn@wum.edu.pl , jednak nie później niż do dnia 17 czerwca 2023.
Dodatkowe informacje
Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres 24 miesięcy,
Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 30 000 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.
Każda ze stron pokrywa koszty podróży oraz pobytu naukowców ze swojego kraju.
W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
1) Koszty podróży naukowców polskich do Francji – kwota
ryczałtowa w wysokości określonej w Tabeli 1.
2) Koszty pobytu naukowców polskich we Francji:
a) w przypadku pobytu trwającego do 11 dni włącznie
– 400 PLN dziennie;
b) w przypadku pobytu dłuższego niż wskazany w ppkt a) powyżej – 4 800 PLN za cały pobyt.
Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne.
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.
Pierwszeństwo finansowania będą miały projekty, których tematyka odpowiada priorytetom Partnerstwa strategicznego między Republiką
Francuską a Rzecząpospolitą Polską oraz programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa.
We wniosku należy wskazać obszar tematyczny, którego dotyczy wniosek, w oparciu o klasyfikację OECD.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl