PRELUDIUM 22

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabory do konkursów Preludium 22.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z wymogami konkursowymi oraz przesłanie do dnia 21 kwietnia br. na adres: awn@wum.edu.pl zgłoszenia (chęci wzięcia udziału w konkursie) wraz z informacją o nazwie konkursu.

Harmonogram składania wniosków w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (dotyczy również wniosków, w których WUM jest konsorcjantem):

 • Do 15.05.2023 r. – przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl  wniosku w formacie pdf wraz z wszystkimi załącznikami (pobranego z systemu OSF) do weryfikacji pracowników Działu
  oraz 

  pisemnej zgody Kierownika Jednostki na prowadzenie projektu w Jednostce przez Inicjatora projektu (informacja w formie e-mail),
  pisemnej zgody Dyrekcji Szpitala* na prowadzenie projektu (informacja w formie skanu formularza wysłanego e-mailem):
  a) w przypadku wniosków, w których zakresie jest przewidziane prowadzenie projektu na bazie szpitalnej WUM,
  b) w przypadku wniosków, w których planowane jest udostępnianie danych medycznych przez Szpital.

* W przypadku UCK WUM prosimy o kontakt w sprawie zgody z Panią Iwoną Marczenko iwona.marczenko@uckwum.pl

Wnioski bez wymaganych zgód nie będą procedowane.

 • Do 22.05.2023 r. – przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl Porozumienia o współpracy (dokument pobrany z wniosku w systemie OSF) do podpisu Pana Prorektora dla projektów realizowanych w konsorcjach;
 • Do 06.06.2023 r. – przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl  ostatecznej wersji wniosku w formacie pdf.

Ostateczny termin przesyłania zatwierdzonych wniosków do podpisu Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii upływa 6 czerwca 2023 roku.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2023 r. do godz. 16:00.

Konkurs PRELUDIUM 22 jest skierowany do naukowców, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora. Laureaci mogą otrzymać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na realizację projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.  Zespół badawczy może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.
W budżecie PRELUDIUM można zaplanować różne koszty niezbędne do realizacji projektu, w tym środki na wynagrodzenia – jednak tu obowiązuje limit w wysokości 1500 zł miesięcznie dla kierownika i ewentualnie wykonawcy. Opiekun naukowy nie może być beneficjentem środków z grantu.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w ogłoszeniu: PRELUDIUM 22 (ncn.gov.pl)

WAŻNE!

Od obecnej edycji obowiązuje następujące ograniczenie: łączna liczba projektów NCN, kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Uczelnia

Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowe
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl