NAWA - nabór do 5. edycji programu Ulam

NAWA zaprasza naukowców zagranicznych uczelni oraz ośrodków badawczych z tytułem doktora do składania wniosków do Programu im. S.Ulama.

Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i działalność dydaktyczną. W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz pozostałe uprawnione podmioty będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią działalność dydaktyczną, czy wesprą instytucję w przygotowywaniu wniosków o prestiżowe granty.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O udział w Programie może ubiegać się osoba fizyczna która:

1) łącznie spełnia poniższe warunki:

a) jest naukowcem posiadającym minimum stopień naukowy doktora (powinien posiadać stopień naukowy doktora w momencie upływu terminu składania wniosków. Wnioskodawcy, którzy pomyślnie obronili pracę doktorską, ale nie uzyskali jeszcze formalnego stopnia doktora, również zostaną uznani za uprawnionych do wnioskowania);

b) jest zatrudniona w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym, bądź ostatnie zatrudnienie w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym zakończyła po 31 sierpnia 2022 r. Zatrudnienie nie jest wymagane w przypadku osób, które uzyskały stopień naukowy doktora po 31 sierpnia 2022 r.;

c) w okresie 3 lat przed dniem zakończenia naboru nie pracowała ani nie studiowała w Polsce oraz nie przebywała w Polsce nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące (przez pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP na podstawie umowy o pracę lub kierowanie grantem badawczym z afiliacją polskiej instytucji naukowej, o ile z tego tytułu było wypłacane wynagrodzenie);

d) jeśli realizowała inne projekty NAWA, aplikowanie możliwe jest, gdy stypendium zostało rozliczone, a umowa uznana za wykonaną;

e) posiada minimum 3 osiągnięcia z okresu 5 lat przed dniem zakończenia naboru spośród poniższych:

  • publikacja w języku angielskim jako główny autor w czasopismach umieszczonych w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, lub
  • recenzowana monografia naukowa w języku angielskim, lub
  • publikacja w języku angielskim w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w the Computing Research and Education Association of Australasia (CORE), które zostały zaindeksowane w międzynarodowej bazie DBLP Computer Science Bibliography, lub
  • publikacja w języku angielskim w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection lub Scopus;
  • w przypadku przedstawicieli nauk o sztuce - potwierdzenie dokonania prezentacji dzieła w zagranicznej instytucji lub ośrodku akademickim bądź otrzymania wyróżnienia w konkursie o zasięgu międzynarodowym.

Wnioskodawca może wykazać zarówno 3 osiągnięcia w ramach tego samego punktu (a, b, c, d lub e), jak i 3 różne osiągnięcia spośród wskazanych w pkt a-e.

f) posiada zaproszenie z Ośrodka goszczącego, którym jest krajowy podmiot posiadający kategorię naukową; albo

2) posiada co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą i złożyła wspólnie z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki wniosek w programie MSCA-PF-EF, który otrzymał certyfikat Seal of Excellence, oraz posiada zaproszenie z Ośrodka goszczącego, którym jest krajowy podmiot posiadający kategorię naukową.

Miejsce składania wniosków
Wniosek składany jest przez naukowca wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji. W celu złożenia wniosku należy założyć konto w systemie teleinformatycznym Agencji.
Dodatkowe informacje
Harmonogram wewnętrzny WUM:
informację o planowanym zgłoszeniu składania wniosku w konkursie należy przesłać do dnia 26.04.2023r.
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
1. W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

1) odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego;

2) prowadzenie badań naukowych;

3) pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowych.

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym lub inne aktywności realizowane przez Ośrodek.

2. Wnioskodawca przedstawia plan pobytu naukowego w Polsce obejmujący jedno lub więcej z powyższych działań, które zamierza zrealizować w Ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla rozwoju jego kariery naukowej oraz uzasadniając wybór Ośrodka goszczącego dla planowanych działań i korzyści z pobytu zarówno dla naukowca, jak i dla Ośrodka goszczącego.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl