MINIATURA 7

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 7, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 7 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem www.osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 7 w systemie OSF.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00.

UWAGA! 

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, więc informację o planach/chęci przygotowania wniosku prosimy wysłać na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl minimum miesiąc przed planowanym złożeniem  wniosku - maksymalnie do 30.06.2023.

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni do wszystkich wniosków wymagane jest:

 • Uzyskanie pisemnej zgody (np. e-mail) Kierownika Kliniki/Jednostki na prowadzenie projektu w Klinice przez Inicjatora projektu,
 • Uzyskanie pisemnej zgody (np. e-mail) Dyrekcji Szpitala na prowadzenie projektu:

a) w przypadku wniosków, w których zakresie jest przewidziane prowadzenie projektu na bazie szpitalnej WUM,

b) w przypadku wniosków, w których planowane jest udostępnianie danych medycznych przez Szpital.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

UWAGA: Przypominamy, że środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 7 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Prosimy o zwrócenie uwagi na treść zakładki Najważniejsze zmiany, gdzie znajdują się informacje o zmianach wprowadzonych w dokumentacji konkursowej w porównaniu do poprzedniej edycji konkursu.

W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Narodowego Centrum Nauki ustala, że we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Najważniejsze zmiany

 1. Możliwość złożenia wniosku w języku polskim lub w języku angielskim (§ 5 ust. 6 regulaminu)
 2. Doprecyzowanie wymogu dotyczącego planowania kosztorysu, który jest ważnym elementem wniosku i podlega ocenie – kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu i zakresu planowanego działania naukowego, oparty na realnych wyliczeniach i określać wydatki, które będą pokryte w ramach środków NCN tzw. kosztów kwalifikowalnych.
 3. Doprecyzowanie kryterium kwalifikowalności kosztów wyjazdów, które muszą być skalkulowane z uwzględnieniem zasady gospodarności tj. celowo i oszczędnie, na podstawie oceny ich rzeczywistej wysokości (§ 4 ust. 2 katalogu kosztów).

Dokumentacja konkursowa

 1. Warunki oraz regulamin przeprowadzania konkursu MINIATURA
 2. Panele NCN
 3. Katalog kosztów w działaniach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA
 4. Wzór formularza wniosku
 5. Wytyczne dotyczące wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 7 w systemie OSF
 6. Pomoc publiczna
 7. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełniania formularza dotyczącego kwestii etycznych 
 8. Wytyczne do uzupełniania planu zarządzania danymi
 9. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 10. Polityka Otwartego Dostępu NCN
 11. Procedura składania wniosków

Dokumenty dotyczące oceny wniosków:

 1. Zespoły ekspertów NCN – zasady tworzenia i powoływania
 2. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego
 3. Zasady oceny wniosków
 4. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 5. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji działania naukowego:

 1. Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację pojedynczego działania naukowego
 2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
Podmioty uprawnione do składania wniosków
 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
Miejsce składania wniosków
OSF
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowe
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl