APP_428_ABM22_2022

Fri, 12/16/2022 - 14:18
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Przedmiotem zamówienia jest usługa mikrobiologiczna obejmująca wykonanie badań jakościowych dla
Badanych Produktów Leczniczych Terapii Zaawansowanej (ATIMP), wytwarzanych w Laboratorium Badawczym
– Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na potrzeby niekomercyjnego badania klinicznego
w ramach projektu badawczego, finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych pn: „Ocena
bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego terapii zaawansowanej zawierającego żywe komórki ASC w
leczeniu zespołu stopy cukrzycowej – badanie podwójnie zaślepione, z randomizacją (Akronim: FootCell)”,
realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr 2021/ABM/03/00037-00.