Strona główna » Aktualnosci

Nabór na stypendia Funduszu Wyszehradzkiego do 15 marca

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego. Powstał on na mocy Statutu podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4 i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej, która powstała na mocy podpisanego przez premierów rządów państw V4 19 lat temu Statutu. Budżet funduszu składa się z równych udziałów wszystkich czterech państw członkowskich.

Save the date: IV Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to coroczne spotkanie osób, którym bliska jest idea upowszechniania medycyny personalizowanej. Forum co roku gromadzi szerokie grono wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów, którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie ochrony zdrowia, budują przestrzeń inspiracji i stanowią przyczynek do zmian w podejściu do zindywidualizowanego leczenia pacjenta. Odbywające się już po raz czwarty Forum to wydarzenie, które nie tylko jest niepowtarzalną okazją do debaty nad możliwościami rozwoju medycyny opartej na wartości i miejscem doświadczenia interdyscyplinarnego podejścia do tematu służby pacjentowi w ujęciu medycyny personalizowanej, ale przede wszystkim przestrzenią osobistego rozwoju, który pozwoli na wprowadzanie daleko idących zmian i zapoczątkuje nowoczesne spojrzenie na problematykę medycyny personalizowanej w Polsce, korzystne zarówno dla pacjenta, jak i dla systemu ochrony zdrowia.

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange – dlaczego warto?

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie skierowane do osób planujących złożyć wniosek w bieżącym konkursie Marii Skłodowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange H2020-MSCA-RISE-2019. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na Portalu Komisji Europejskiej.

Akademia Innowacji dla Uczelni 2020

Szanowni Państwo, Zapraszamy Państwa do udziału w Akademii Innowacji dla Uczelni 2020 organizowanej 15 lutego w Warszawie zgodnie z następującym Programem.

Oferta stypendialna na studia magisterskie i doktoranckie we Francji

Rząd francuski ogłosił ofertę stypendiów na pobyty studyjne dla polskich studentów i doktorantów. W ofercie znalazły się dwa rodzaje stypendiów: Master 2 – stypendia skierowane do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master) na kierunkach Master of Science/of Art oraz stypendia na studia doktoranckie typu co-tutelle obejmujące 3 pięciomiesięczne pobyty we Francji w ciągu 3 lat.

Nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji - obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dokonało aktualizacji Listy i Szczegółowego Opisu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Nowa wersja KIS uzyskała pozytywną akceptację Komitetu Sterującego ds. KIS w dniu 29 listopada 2018 roku z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2019 roku.

ABC – jak przygotować wniosek do programu Horyzontu 2020? Projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza na kolejny cykl warsztatów z przygotowania wniosku w Programie Ramowym Horyzont 2020 do projektów badawczo-innowacyjnych (RIA – Research and Innovation action) oraz innowacyjnych (IA – Innovation action).

Warsztaty z pisania wniosków na ERC Consolidator Grant

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na warsztaty z pisania wniosków na konkurs ERC Consolidator Grant. Konkurs jest adresowany do naukowców od 7 do 12 lat po doktoracie, którzy pragną ugruntować swoją niezależność naukową. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych, wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne.

UWERTURA 3

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (z. Dz. U. z 2018 r. poz. 947 ze zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 110/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. Dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz Rada Narodowego Centrum Nauki ogłaszają konkurs UWERTURA 3 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Webinaria do tematów 17. konkursu Inicjatywy Leków Innowacyjnych

Trwa rejestracja uczestników seminariów internetowych dotyczących konkursu 17, które wkrótce ogłosi Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI2 Call 17). Pięć webinariów odbędzie się między 23 a 31 stycznia 2019. Webinaria dotyczą trzech tematów, zasad i procedur IMI oraz webinarium specjalne – dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Obowiązek rejestrowania publikacji w bazie WUM.PUBLIKACJE

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się okresem dokonywania rocznych podsumowań dorobku klinik i zakładów przypominam o spoczywającym na pracownikach i doktorantach WUM obowiązku rejestrowania publikacji w bazie WUM.PUBLIAKCJE. Zgodnie z Zarządzeniem nr 119/2018 JM Rektora dorobek publikacyjny winien być rejestrowany i weryfikowany bez zbędnej zwłoki. Liczba prac opublikowanych w roku 2018 w porównaniu do prac opublikowanych w roku 2017 r. wskazuje, że obowiązek ten może nie być w pełni realizowany.

Nowy konkurs sieci JPND w obszarze chorób neurozwyrodnieniowych

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) z zakresu medycyny precyzyjnej w chorobach neurozwyrodnieniowych. Konkurs jest dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund. Budżet konkursu wynosi ok. 30 milionów euro.

Uruchomiono I międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases)

Informujemy, że 15 grudnia 2018 r. uruchomiono I międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.

Ścieżka do poprawy jakości na największych uczelniach. 300 milionów złotych dla ośrodków akademickich w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni

Dziesięć ośrodków akademickich w Polsce otrzyma łącznie 295 milionów złotych dofinansowania na realizację projektów, które istotnie podniosą poziom nauczania na polskich uczelniach. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosił dziś w Warszawie wyniki konkursu NCBR Zintegrowane Programy Uczelni realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nagroda imienia Artura Rojszczaka przyznawana wyróżniającym się młodym uczonym

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz czternasty ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, naszego tragicznie zmarłego Kolegi, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu. Istnieje wiele programów nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe. Jednakże, w czasach pościgu za sukcesem mierzonym komercyjną skutecznością aplikacji czy pozycją w indeksie cytowań na rynku literatury naukowej, pewne fundamentalne dla świata nauki wartości umykają uwadze sponsorów i nieczęsto są nagradzane. Nagroda im. Artura Rojszczaka ma za szczególne zadanie promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych — wartości, których uosobieniem był nasz Kolega.

Otwarcie naboru wniosków w 11-tym konkursie Eurostars-2

Nazwa konkursu: Eurostars-2 Cut-off 11 Cel konkursu: wspieranie współpracy międzynarodowej w badaniach i rozwoju Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR): Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok

Dokument zawiera harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok.

Harmonogram konkursów NCN w 2019 r.

Przedstawiamy wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w 2019 roku.

Zapraszamy do 8 konkursu FameLab

FameLab to międzynarodowy konkurs, który pod egidą British Council odbywa się na całym świecie. Polską edycję współorganizuje Centrum Nauki Kopernik. Pomysł jest prosty: udostępnić naukowcom scenę i mikrofon, zapewnić wsparcie szkoleniowe i pomóc rozwinąć skrzydła. Czy będzie to dla nich oznaczać zdobycie nowego narzędzia w popularyzacji nauki, czy też doskonalenie umiejętności ważnych w karierze naukowej – zależy już od nich samych. Jedno jest pewne: udział w FameLabie to szansa na zdobycie nowych kontaktów, doświadczeń i umiejętności.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy UWERTURA 3, SONATINA 3 oraz ETIUDA 7

NCN już po raz trzeci otwiera nabór wniosków w konkursach SONATINA i UWERTURA, a po raz siódmy w konkursie ETIUDA. Polscy naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich oraz staży zagraniczne. Łączny budżet konkursów wynosi 56 mln zł.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, że ogłasza dziesiąty konkurs w Programie LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

JPI AMR 2019 – otwarcie kolejnego naboru wniosków w międzynarodowym konkursie z zakresu oporności na antybiotyki

NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w kolejnej edycji międzynarodowego konkursu JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) poświęconego oporności na antybiotyki. W ramach konkursu finansowane będą międzynarodowe projekty badawcze skupiające się na rozwoju narzędzi, technologii i metod diagnostyki i nadzoru pozwalających wykrywać oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). Projekty powinny dotyczyć diagnostyki odpornych na leczenie zakażeń w otoczeniu klinicznym i weterynaryjnym lub monitorowania tego zjawiska u ludzi, zwierząt i w środowisku naturalnym. Konkurs promuje szczególnie projekty mające wpływ na kraje o niskim i średnim dochodzie na terenie Afryki i Azji (ang.: LMICs).

Warsztaty dla naukowców planujących ubiegać się o granty ERC

17 grudnia 2018 r. w Sali Marii Skłodowskiej-Curie w Pałacu Staszica w Warszawie odbędą się warsztaty dla naukowców planujących ubiegać się o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Organizowane są przez Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Poprowadzi je Lotte Jaspers, założycielka Yellow Research w Amsterdamie.

DIOSCURI

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) ogłaszają drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. W drugiej edycji wybranych zostanie do trzech centrów w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Ogłoszenie VIII edycji konkursu w ramach programu „DIAMENTOWY GRANT”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

Amgen Scholars - zagraniczne staże dla studentów

Do 1 lutego 2019 r. można składać wnioski na udział w Amgen Scholars Program. Program umożliwia studentom prowadzenie badań naukowych na najlepszych uczelniach Europy i Azji. Konkurs adresowany jest do studentów farmacji, chemii, biologii, biotechnologii, bioinżynierii i dziedzin pokrewnych, którzy planują uzyskanie stopnia doktora.

PROGRAM WYMIANY NAUKOWEJ STUDENTÓW I NAUKOWCÓW

NAWA zachęca serdecznie studentów, doktorantów i pracowników naukowych polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej w ramach dwustronnych umów międzyrządowych i międzyresortowych o współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego.

Program BioLAB

Program powstał z inicjatywy prof. Zygmunta Derewendy z University of Virginia, który w 2001 r. po raz pierwszy zaprosił do odbycia stażu w USA studentów ze swojej alma mater, Uniwersytetu Łódzkiego.

Lider Nauk Farmaceutycznych – VI edycja, nowe możliwości

Mamy ogromną przyjemność ogłosić start szóstej edycji naszego Konkursu oraz nowych możliwości z nią związanych! Po raz kolejny wydziały farmaceutyczne polskich uczelni mogą zgłosić do rywalizacji innowacyjne doktoraty, cechujące się walorem aplikacyjności przy zachowaniu nienaganności metodologicznej.

Zapowiedź międzynarodowego konkursu w obszarze chorób neurozwyrodnieniowych

Sieć JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) zapowiada nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z obszaru medycyny spersonalizowanej w chorobach neurozwyrodnieniowych, którego ogłoszenie planowane jest w styczniu 2019 roku.

EUREKA! DGP – ODKRYWAMY POLSKIE WYNALAZKI

Tegoroczna, szósta edycja, potrwa do czerwca 2019 r. Dotyczy wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP w latach 2016 i 2017.

JPI AMR – wkrótce ogłoszenie nowego konkursu z zakresu oporności na antybiotyki

Na grudzień 2018 r. zapowiedziano otwarcie kolejnego międzynarodowego konkursu JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) poświęconego oporności na antybiotyki.

Joint Transnational Call for Proposals (2019) for European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine

Informujemy, że 14 listopada 2018 r. uruchomiono III międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EuroNanoMed3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

BEETHOVEN LIFE 1

Ogłoszenie w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły naukowe zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie BEETHOVEN LIFE 1 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu

SONATA 14

Na podstawie art.

PRELUDIUM 16

Na podstawie art.

OPUS 16

Na podstawie art.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków na wymianę z Francją i Niemcami otwarty – Wsparcie mobilności naukowców

Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie z partnerami z ww. krajów. Środki pochodzące z umów bilateralnych mogą być wykorzystane tylko na samą mobilność osób uczestniczących w projekcie, nie pokrywają kosztów samych badań, ale stanowią doskonałe wsparcie w ich realizacji.

Trzecia Misja Uczelni

Projekt obejmuje wyłącznie realizowane wspólnie przez wnioskodawców i podmioty wskazane w ww. kryterium dostępu działania prowadzone na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – RPMA.02.01.02-IP.01-14-073/18

Wsparcie obejmować będzie projekty służące poprawie dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz zasobów kultury poprzez informatyzację administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Program im. Bekkera – NAWA ogłasza program na wyjazdy dla naukowców. Zaprojektuj swoją naukową przygodę!

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

PRELUDIUM 15

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 15 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

OPUS 15

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 15 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Doktorat wdrożeniowy

W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

Mistrzowie dydaktyki

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu.

Najlepsi z najlepszych! 3.0.

Przedmiotem postępowania jest zamówienie usługi nauczania lub kształcenia przyszłych kadr naukowych, celem której jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Ruszy otwarty ogólnopolski konkurs w programie MAB

W pierwszym tygodniu kwietnia Fundacja na rzecz Nauki Polskiej opublikuje dokumentację ostatniego otwartego ogólnopolskiego konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Wnioski będzie można składać od 23 kwietnia br. Termin składania pierwszej części wniosku upływa 29 czerwca br.

GRANTY NAUKOWE FUNDACJI NUTRICIA 2018

Fundacja NUTRICIA wspiera finansowo projekty badawcze, które odnoszą się do misji Fundacji, którą jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie.

Programy kształcenia nauczycieli

Przedmiotem jest opracowanie i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską. Działania w projekcie mogą być realizowane wyłącznie na kierunkach studiów ze specjalnością nauczycielską. Programy kształcenia nauczycieli, realizowane w projekcie, muszą być opracowane w oparciu o programy wypracowane w projekcie pozakonkursowym Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli.

Konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych.

Konkurs na szkolenie podyplomowe lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji medycznej

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-006/18)

Konkursy w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY: wnioski do 5 marca

Przypominamy, że jeszcze do 5 marca można składać wnioski w piątym konkursie w programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY. Do zdobycia jest łącznie 37 mln zł.