Strona główna » Aktualnosci

Aby wyświetlić archiwum aktualności [kliknij tu]

Seminarium “Niekomercyjne badania kliniczne”

Termin składania wniosków: 
08.08.2019

Wirtualny Instytut Badawczy

Termin składania wniosków: 
10.10.2019
Pozostało 20 dni
Przedmiot konkursu: 
Środki na utworzenie i pracę zespołów badawczych z różnych jednostek naukowych. Finansowanie oparte o ocenę potencjału i postępu prac zespołu badawczego. Dopuszczalne wszystkie rodzaje badań/prac o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.

Centrum Superkomputerowe w Barcelonie otworzyło nabór do międzynarodowego programu podoktorskiego STARS (SupercompuTing And Related applicationS Fellows Programme).

Termin składania wniosków: 
30.09.2019
Pozostało 10 dni
Przedmiot konkursu: 
Program STARS ma na celu wspieranie szkolenia wysoko wykwalifikowanych post-doków we wszystkich dziedzinach HPC (High Performance Computing) i powiązanych aplikacji, w szczególności w naukach o Ziemi i meteorologii, w naukach przyrodniczych, genomice i medycynie personalizowanej, w inżynierii komputerowej, fizyce oraz w komputerowych naukach społecznych. Zwycięzcy otrzymają 24-miesięczne stypendia, zapewniające wszystkie niezbędne narzędzia do rozwijania ich potencjału, pogłębiania umiejętności i wiedzy w stymulującym, międzynarodowym i interdyscyplinarnym środowisku. W ramach stypendium przewidziane jest krótkie międzysektorowe oddelegowanie (1-3 miesiące) do przemysłu lub nieakademickich ośrodków badawczych (takich jak: Lenovo, CISCO, AstraZeneca, IBERDROLA, JRC UE, AEMET, IRB i CRG), które zwiększy perspektywy zawodowe stypendystów jako niezależnych naukowców odnoszących sukcesy.

II edycja konkursu na dofinansowanie centrów symulacji dla pielęgniarek i położnych

Termin składania wniosków: 
18.10.2019
Pozostało 28 dni
Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwo, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.

Bilateralna wymiana naukowców z Ukrainą

Termin składania wniosków: 
23.09.2019
Pozostało 3 dni
Przedmiot konkursu: 
Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary: - nowe nowe technologie produkcyjne i komputerowe (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.), - zarządzanie energią i efektywność energetyczna, - ekologia i zarządzanie środowiskiem, - nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka, - nowe substancje i materiały, - nauki społeczne i humanistyczne, - technologie obronne. Wśród priorytetów programu wymiany z Ukrainą znalazł się udział młodych naukowców oraz możliwości współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub na etapie rezultatów projektu. Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Horizon Europe - Orientations towards the first Strategic Plan implementing the research and innovation framework programme Horizon Europe

Przedmiot konkursu: 
Following the partial political agreement reached between the European Parliament and the Council on Horizon Europe in April 2019 on the EU Framework Programme for Research and Innovation for 2021 – 2027, the Commission is now preparing for the implementation of this programme, pending agreement on its budget as part of the general agreement on the Union's multi-annual financing framework and adoption of this programme.

TANGO 4

Termin składania wniosków: 
30.06.2020
Pozostało 284 dni
Przedmiot konkursu: 
Prace koncepcyjne obejmujące: - określenie możliwości wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych, - przeprowadzenie analiz rynkowych, diagnozujących zapotrzebowanie na rozwiązania będące przedmiotem projektu, - realizację działań ukierunkowanych na pozyskanie partnera zainteresowanego współpracą badawczo-rozwojową oraz wdrożeniem wyników projektu, - opracowanie strategii i realizację działań mających na celu zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej wyników badań. Prace badawczo-rozwojowe obejmujące: - badania przemysłowe, - prace rozwojowe.

Konsultacje nt. Horyzont Europa 2021-2027

Termin składania wniosków: 
08.09.2019
Przedmiot konkursu: 
Komisja Europejska przygotowuje się do wdrożenia programu Horyzont Europa, kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021-2027), którego budżet ma wynieść 100 mld euro. W ramach tego procesu pod koniec czerwca br. Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje, które pomogą określić jakie są najpilniejsze wyzwania, którym powinny sprostać badania i innowacje finansowane przez Unię Europejską oraz jakie są najbardziej oczekiwane efekty – naukowe, technologiczne, gospodarcze, społeczne – na które powinny być ukierunkowane wyniki prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych. Uzyskane opinie pomogą w kształtowaniu kierunku europejskich inwestycji w badania i innowacje w nadchodzących latach i staną się fundamentem dla „Planu strategicznego” programu Horyzont Europa, na którym opierać się będą programy prac i tematy konkursów w ciągu pierwszych czterech lat programu Horyzont Europa (2021–2024).

Strony