Zapytania

Tytuł / Opis Treść oferty
APP_417_NCBR168_2022

 

Zamawiana usługa obejmuje:

1.przygotowanie kompletnych wniosków oraz zgłoszenie do ochrony patentowej do Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiejdalej: UPRP) oraz do międzynarodowej ochrony patentowej w
trybie wskazanym przez Wykonawcę PCT lub EPO jako najkorzystniejszy do spełnienia wskaźnika
projektu określonego jako Liczba zgłoszeń patentowych w trybie PCT[1] lub w EPO[2] (objęcie ochroną
co najmniej w 7 państwach UE-15), dwóch wynalazków z zakresu diagnostyki molekularnej, które
muszą być zgłoszone nie później niż do 21 marca 2022;
2. prowadzenie sprawy zgłoszeń do ochrony patentowej do momentu wydania decyzji
o przyznaniu patentu przez UPRP lub ostatecznej odmowie przyznania patentu;
3. prowadzenie sprawy zgłoszeń w trybie wskazanym przez Wykonawcę PCT lub EPO jako najwłaściwszy
do spełnienia wskaźnika projektu określonego jako Liczba zgłoszeń patentowych w trybie PCT lub w
EPO (objęcie ochroną co najmniej w 7 państwach UE-15).
W ramach zamawianej usługi uwzględnia się również:
a) doradztwo w zakresie najwłaściwszego i najkorzystniejszego dla Zamawiającego trybu zgłoszenia
międzynarodowej ochrony patentowej, spełniającej wymagany wskaźnik liczby zgłoszeń patentowych
w trybie PCT lub w EPO (objęcie ochroną co najmniej w 7 państwach UE-15)
b) świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach
patentowych (tj. Dz.U.2011r. Nr 155 poz. 925),
c) prowadzenie procedury w imieniu Zamawiającego oraz dozorowanie terminów realizacji procedury,
d) powiadamianie o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych,
e) dozorowanie i informowanie o terminach płatności za postępowanie,
f) niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących wyników postępowania
zgłoszeniowego,Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn. „Zastosowanie nowych
metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model
kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku Mtor”, współfinansowanym w ramach umowy nr
STRATEGMED3/306306/4/NCBR/2017 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju., akronim EPIMAKER,
realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i
leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED III.


AEN_AEN_2021_EL_15141 SYSTEM KONKURSOWY

Termin składania ofert:

Sprawa znak: AEN_AEN_2021_EL_15141. Dostarczenie systemu informatycznego wraz z licencją oraz kodem źródłowym, służącego do obsługi procesu wnioskowania o finansowanie projektów wewnętrznych pozwalającego na obsługę wniosku na dowolnym etapie, wraz z obiegiem dokumentów 


Attachment Size
Zaproszenie do składania ofert cenowych344.41 KB 344.41 KB
Formularz ofertowy SYSTEM KONKURSOWY25.36 KB 25.36 KB
Umowa SYSTEM KONKURSOWY290.65 KB 290.65 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty354.75 KB 354.75 KB