Zapytania

Tytuł / Opis Treść oferty
APP1/12/NCN40/2022

Termin składania ofert:

APP1/12/NCN40/2022

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na wyizolowaniu RNA z 20 guzów, sekwencjonowaniu miRNA i analizie bioinformatycznej danych w ramach projektu badawczego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Profil ekspresji mikroRNA w płynie mózgowo-rdzeniowym, jako potencjalny marker klinicznie agresywnego wariantu osłoniaka przedsionkowego (vestibular schwannoma)”, realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr DEC-2021/05/X/NZ5/00199, a w szczególności:

    1. izolacji RNA z 20 próbek guzów wraz z późniejszym sprawdzeniem jakości materiału,
    2. przygotowaniu bibliotek oraz sekwencjonowaniu niskocząsteczkowych RNA (miRNAseq) (10 milionów odczytów typu single-end) z podstawową analizą bioinformatyczną,
    3. zaawansowanej analizie bioinformatycznej obejmującej analizę statystyczną i wizualizację danych.

W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien wskazać koszt każdego z w/w etapów oraz cenę sumaryczna wszystkich etapów.  W/w cena sumaryczna jest cena maksymalną, która zostanie wypłacona Wykonawcy w przypadku odebrania przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, tj. 20 próbek.  Za każdą odebraną próbkę Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wysokości 1/20 w/w ceny sumarycznej.


Attachment Size
NCN40_Zapytanie_ofertowe_0.pdf437.83 KB 437.83 KB
NCN40 Formularz ofertowy_0.rtf115.94 KB 115.94 KB
NCN40_Załącznik nr 1a Wykaz osób_0 (1).docx21.09 KB 21.09 KB
APP1/11/3E161/2022

Termin składania ofert:

APP1/11/3E161/2022

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na sekwencjonowaniu regionów hiperzmiennych podjednostki bakteryjnego 16S rRNA w celu uzyskania taksonomii zatok obocznych nosa oraz małżowiny nosowej środkowej u pacjentów chorych (przewlekłe zapalenie zatok bez polipów – 2x20 osób i z polipami – 2x20 osób) oraz zdrowej kontroli (20 osób). Łącznie 100 próbek. (100 szt.); w ramach działania naukowego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Badanie mikrobiomu u pacjentów z zapaleniem zatok przynosowych”, realizowanego na mocy decyzji o dofinasowanie nr DEC-2019/03/X/NZ4/01466,

W przedstawionej ofercie w/w cena jest ceną maksymalną, która zostanie wypłacona Wykonawcy w przypadku odebrania przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, tj. 100 próbek.


Attachment Size
3E161_Zapytanie_ofertowe.pdf361.95 KB 361.95 KB
3E161 Formularz ofertowy.pdf204.01 KB 204.01 KB
3E161_UMOWA.pdf222.93 KB 222.93 KB
odpowiedzi do zapytania ofertowego APP1 11 3E161 2022.pdf313.36 KB 313.36 KB
Wybór oferty do 3E161.pdf601.9 KB 601.9 KB
APP1/10/3F68/2022

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi Analiza "non targeted metabolom" 150 próbek surowicy

Analiza prowadzona na chromatografie cieczowym sprzężonym ze spektrometrem masowym oraz analiza statystyczna wyników opierająca się na identyfikacji mas zawartych w bazie XCMS a następnie weryfikacji otrzymanych wyników o inne ogólnodostępne metabolomiczne bazy danych realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr UMO-2018/29/N/NZ5/01779.

W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien wskazać koszt Analiza "non targeted metabolom" 150 próbek surowicy. W/w cena sumaryczna jest cena maksymalną, która zostanie wypłacona Wykonawcy w przypadku odebrania przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, tj. 150 próbek surowicy


APP1/9/DN08/2022

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej:
a. Druk monografii w liczbie sztuk 350 (maszynopis 150 stron, format A5, papier kreda, 90g/m2, twarda kolorowa okładka, ryciny sztuk 86 w kolorze, 47 tabel, skład i łamanie, nadanie numeru ISBN, dostęp do publikacji na stronie Wydawcy na zasadach Open access, dystrybucja wśród bibliotek publicznych, księgarni, podmiotów i prywatnych konsumentów, ciągła promocja w Social media, podczas wydarzeń naukowo-dydaktycznych, webinarów).
b. Transport 350 egzemplarzy z dostawą na adres:
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
Erazma Ciołka 27


APP1/10/3F68/2022

Termin składania ofert:

APP1/10/3F68/2022

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi Analiza "non targeted metabolom" 162 próbek surowicy
Analiza prowadzona na chromatografie cieczowym sprzężonym ze spektrometrem masowym oraz analiza statystyczna wyników opierająca się na identyfikacji mas zawartych w bazie XCMS a następnie weryfikacji otrzymanych wyników o inne ogólnodostępne metabolomiczne bazy danych realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr UMO-2018/29/N/NZ5/01779.
W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien wskazać koszt Analiza "non targeted metabolom" 162 próbek surowicy. 


Attachment Size
3F68_Zapytanie_ofertowe.pdf313.82 KB 313.82 KB
3F68 Formularz ofertowy.pdf105.61 KB 105.61 KB
3F68_UMOWA_Usluga analizy.pdf319.74 KB 319.74 KB
zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf232.83 KB 232.83 KB
APP_417_NCBR168_2022

 

Zamawiana usługa obejmuje:

1.przygotowanie kompletnych wniosków oraz zgłoszenie do ochrony patentowej do Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiejdalej: UPRP) oraz do międzynarodowej ochrony patentowej w
trybie wskazanym przez Wykonawcę PCT lub EPO jako najkorzystniejszy do spełnienia wskaźnika
projektu określonego jako Liczba zgłoszeń patentowych w trybie PCT[1] lub w EPO[2] (objęcie ochroną
co najmniej w 7 państwach UE-15), dwóch wynalazków z zakresu diagnostyki molekularnej, które
muszą być zgłoszone nie później niż do 21 marca 2022;
2. prowadzenie sprawy zgłoszeń do ochrony patentowej do momentu wydania decyzji
o przyznaniu patentu przez UPRP lub ostatecznej odmowie przyznania patentu;
3. prowadzenie sprawy zgłoszeń w trybie wskazanym przez Wykonawcę PCT lub EPO jako najwłaściwszy
do spełnienia wskaźnika projektu określonego jako Liczba zgłoszeń patentowych w trybie PCT lub w
EPO (objęcie ochroną co najmniej w 7 państwach UE-15).
W ramach zamawianej usługi uwzględnia się również:
a) doradztwo w zakresie najwłaściwszego i najkorzystniejszego dla Zamawiającego trybu zgłoszenia
międzynarodowej ochrony patentowej, spełniającej wymagany wskaźnik liczby zgłoszeń patentowych
w trybie PCT lub w EPO (objęcie ochroną co najmniej w 7 państwach UE-15)
b) świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach
patentowych (tj. Dz.U.2011r. Nr 155 poz. 925),
c) prowadzenie procedury w imieniu Zamawiającego oraz dozorowanie terminów realizacji procedury,
d) powiadamianie o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych,
e) dozorowanie i informowanie o terminach płatności za postępowanie,
f) niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących wyników postępowania
zgłoszeniowego,Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn. „Zastosowanie nowych
metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model
kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku Mtor”, współfinansowanym w ramach umowy nr
STRATEGMED3/306306/4/NCBR/2017 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju., akronim EPIMAKER,
realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i
leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED III.


AEN_AEN_2021_EL_15141 SYSTEM KONKURSOWY

Termin składania ofert:

Sprawa znak: AEN_AEN_2021_EL_15141. Dostarczenie systemu informatycznego wraz z licencją oraz kodem źródłowym, służącego do obsługi procesu wnioskowania o finansowanie projektów wewnętrznych pozwalającego na obsługę wniosku na dowolnym etapie, wraz z obiegiem dokumentów 


Attachment Size
Zaproszenie do składania ofert cenowych344.41 KB 344.41 KB
Formularz ofertowy SYSTEM KONKURSOWY25.36 KB 25.36 KB
Umowa SYSTEM KONKURSOWY290.65 KB 290.65 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty354.75 KB 354.75 KB