Strona główna » Harmonogram konkursów

Harmonogram konkursów

HARMONOGRAM do pobrania 

Konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

Termin składania wniosków: 
08.10.2019
Przedmiot konkursu: 
Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze. Konkurs ALPHORN jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencją Swiss National Science Foundation (zwaną dalej „SNSF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W konkursie ALPHORN można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wirtualny Instytut Badawczy

Termin składania wniosków: 
10.10.2019
Przedmiot konkursu: 
Środki na utworzenie i pracę zespołów badawczych z różnych jednostek naukowych. Finansowanie oparte o ocenę potencjału i postępu prac zespołu badawczego. Dopuszczalne wszystkie rodzaje badań/prac o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.

Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego

Termin składania wniosków: 
11.10.2019
Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu jest wybór jednego realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego poprzez:  analizę w 2019 r. rocznych sprawozdań za 2018 r. przesyłanych przez ministerstwa i inne zaangażowane instytucje oraz zbiorczych sprawozdań z jednostek samorządu terytorialnego przekazanych przez wojewodów w 2019 r., na podstawie informacji przekazywanych przez te podmioty w elektronicznym systemie sprawozdawczym, oraz odpowiednio w 2020 r. danych za 2019 r. przekazywanych w 2020 r.  opracowanie w 2019 r. zbiorczej informacji z monitoringu w postaci raportu zawierającego analizę porównawczą za lata 2016-2018 oraz raportu zawierającego szczegółowe, zagregowane dane ilościowe i jakościowe, na podstawie danych z powyższych źródeł,  opracowanie w 2020 r. zbiorczej informacji z monitoringu w postaci raportu zawierającego analizę porównawczą za lata 2018-2019 oraz za lata 2016-2019 oraz raportu zawierającego szczegółowe, zagregowane dane ilościowe i jakościowe, na podstawie danych z powyższych źródeł,  opracowanie w 2019 r. i 2020 r. zaleceń i rozwiązań dot. najczęściej pojawiających się i najczęściej zgłaszanych problemów oraz ewentualnych zmian w realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. poz. 2216),  ocenę osiągnięcia wskaźników określonych w rozdziale XII. Narodowego Programu Zdrowia osobno dla każdego z analizowanych lat oraz sumarycznie za lata 2016-2018 w 2019 r. oraz za lata 2018-2019 i 2016-2019 w 2020 r. Realizacja zadania będzie podlegać ocenie pod kątem analizy przygotowanego sprawozdania, w tym kompletności, adekwatności i jakości przygotowanego opracowania. Szczegółowy opis celów i elementów oraz oczekiwanych efektów zadania stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

ERC STARTING GRANTS 2019

Termin składania wniosków: 
16.10.2019
Przedmiot konkursu: 
Open call: Starting Grants ERC-2020-StG Deadline: 16 Oct 2019. ERC Starting Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are starting their own independent research team or programme. Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.

Wymiana bilateralna naukowców z Walonią-Brukselą (Belgia)

Termin składania wniosków: 
17.10.2019
Przedmiot konkursu: 
Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Walonii-Brukseli. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez belgijskich partnerów do Wallonie-Bruxelles International oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Belgii. Wnioski złożone w Polsce i w Belgii powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim i taki sam okres realizacji.

II edycja konkursu na dofinansowanie centrów symulacji dla pielęgniarek i położnych

Termin składania wniosków: 
18.10.2019
Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwo, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.

Szkoła Orłów

Termin składania wniosków: 
31.10.2019
Pozostało 10 dni
Przedmiot konkursu: 
wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu

WNIOSKI DOTYCZĄCE UTRZYMANIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ, STANOWISKA BADAWCZEGO ORAZ SPECJALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ ORAZ OCENY RAPORTU Z ICH WYKORZYSTANIA

Termin składania wniosków: 
31.10.2019
Pozostało 10 dni
Przedmiot konkursu: 
Przyznawanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej.

START 2020 – rusza nabór wniosków

Termin składania wniosków: 
31.10.2019
Pozostało 11 dni
Przedmiot konkursu: 
Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W bieżącym roku są to osoby urodzone w 1989 r. lub później bez względu na dzień i miesiąc. Istnieje także możliwość przedłużenia wieku na zasadach uwzględnionych w regulaminie. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel. W programie START przyznane zostaną również wyróżnienia wybitnym kandydatom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone.

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O STYPENDIUM START

Termin składania wniosków: 
31.10.2019
Pozostało 11 dni
Przedmiot konkursu: 
Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W bieżącym roku są to osoby urodzone w 1989 r. lub później bez względu na dzień i miesiąc. Istnieje także możliwość przedłużenia wieku na zasadach uwzględnionych w Regulaminie.