Strona główna » Node » MINIATURA 3

MINIATURA 3

Przedmiot konkursu: 
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 3, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz: posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe; który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach (§ 4 pkt 5 lit. a uchwały w sprawie warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe).
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Wniosek w konkursie może złożyć: 1. uczelnia, 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736), 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 6. biblioteka naukowa, 7. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534), 8. instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 30 Wrzesień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl