Strona główna » Wyniki i archiwum postępowań

Wyniki i archiwum postępowań

Termin składania ofert Tytuł postępowania Wybór oferty
06.09.2019 - 23:45
BDP_02_FS212_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania eksperckich recenzji  programu 2-letnich (4 semestry) uzupełniających studiów magisterskich o profilu praktycznym – DUO OTM w ramach projektu „DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

This request for proposals is for the provision of expert reviews of the 2-year (4 semesters) MSc degree programme with a practical profile – DUO OTM under the project "DUO OTM – dual second-cycle (MSc) programme in Health Technology Assessment", under the Knowledge Education Development 2014-2020 Operational Programme, co-financed from the European Social Fund.

29.08.2019 - 16:00
Zapytanie ofertowe

dotyczy realizacji usług w ramach projektu „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

26.08.2019 - 00:00
BPD_01_FS212_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania eksperckich recenzji  programu 2-letnich (4 semestry) uzupełniających studiów magisterskich o profilu praktycznym – DUO OTM w ramach projektu „DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

This request for proposals is for the provision of expert reviews of the 2-year (4 semesters) MSc degree programme with a practical profileDUO OTM under the project "DUO OTM – dual second-cycle (MSc) programme in Health Technology Assessment", under the Knowledge Education Development 2014-2020 Operational Programme, co-financed from the European Social Fund.

20.08.2019 - 16:00
Zapytanie ofertowe

Postępowanie dotyczące realizacji usługi w projekcie w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

13.08.2019 - 16:00
Zapytanie ofertowe

dotyczy realizacji usług w ramach projektu Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

29.07.2019 - 16:00
APP_317_FS166_2019 Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią dla Projektu pn.: „Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza”

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią dla Projektu pn.: Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza” finansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, realizowanego na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr TEAM TECH/2016-1/8 z dnia 7 grudnia 2016 r., zawartej z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej /Aneks nr 1 z dnia 22.05.2017r. /Aneks nr 2 z dnia 02.11.2017r./ Aneks nr 3 z dnia 02.01.2019r.; Umowy konsorcjum z dnia 24 listopada 2016 r. — zwanego dalej „Projektem FS166",  realizowanego przez 2 jednostki: Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz CELLIS Sp. z o.o., za okres 01.12.2016 – 30.06.2019r.

Zamówienie realizowane jest ze środków ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, pn.: „Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza”.

17.07.2019 - 16:00
APP_315_RID01_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania produkcji wektorów lentiwirusowych z użyciem plazmidów składowych dostarczonych przez Zleceniodawcę dla potrzeb realizacji projektu „Strategia rozwoju badań naukowych w dziedzinie immunoonkologii (iONKO)"

16.07.2019 - 16:00
APP_311_RID01_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na optymalizacji procesu chowu zwierząt laboratoryjnych oraz digitalizacji zwierzętarni Zakładu Immunologii w ramach projektu Strategia rozwoju badań naukowych w dziedzinie immunoonkologii (iONKO)”.

15.07.2019 - 13:00
APP_314_NCBR128_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji zadania nr 1 "Wytworzenie skafoldu z allogenicznej skóry ludzkiej" w ramach projektu NCBR128 "Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego"

10.07.2019 - 00:00
APP_313_FS212_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy tłumaczenia materiałów wyszczególnionych w pakietach 1 i 2 przeprowadzanego na potrzeby realizacji uzupełniających studiów magisterskich o profilu praktycznym DUO OTM w ramach projektu „DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny:

Pakiet 1.

Ten pakiet złożony jest z dwóch części:

Część 1a. Tłumaczenie (nie przysięgłe) z języka polskiego na język angielski dokumentów do zapytania ofertowego na recenzentów.

Część 1b. Tłumaczenie (nie przysięgłe) z języka polskiego na język angielski przedmiotu recenzji.

Pakiet 2.

Tłumaczenie (nie przysięgłe) z języka polskiego na język angielski dokumentów przetargowych do przetargu na wykładowców zagranicznych.

28.06.2019 - 12:00
APP_312_FS212_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy tłumaczenia materiałów wyszczególnionych w pakietach 1 i 2 przeprowadzanego na potrzeby realizacji uzupełniających studiów magisterskich o profilu praktycznym DUO OTM w ramach projektu „DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

10.06.2019 - 00:00
APP_310_FS154_2019_EL_4914

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia wizyt studyjnych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w ramach projektu: "KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy" w ramach PROGRAMU Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

10.06.2019 - 00:00
APP_309_FS154_2019_EL_4913

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia wizyt studyjnych w ramach projektu: "KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy" w ramach PROGRAMU Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

07.06.2019 - 14:00
APP_308_FS212_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania testów egzaminacyjnych do rekrutacji na 2-letnie (4 semestry) uzupełniające studia magisterskie o profilu praktycznym DUO OTM w ramach projektu „DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

19.05.2019 - 23:45
APP_305_5NIH4_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie technika laboratoryjnego w ramach projektu CureGN, realizowanego dzięki wsparciu National Institute of Health - National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases NIH – NIDD.

19.04.2019 - 23:45
APP_304_NCBR119_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią dla Projektu:

pn. "Potencjał terapeutyczny mezenchmalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek"  o akronimie ABCTherapy finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" STRATEGMED II, realizowanego na podstawie umowy nr STRATEGMED2/267976/13/ncbr/2015 z dnia 18.12.2015 r. o wykonanie i finansowanie projektu wraz z aneksami - zwanego dalej "Projektem ABCTherapy", realizowanego przez 6 jednostek: 

1) Warszawski Uniwersytet Medyczny - Lider,

2) Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Warszawa - Partner 1,

3) Melitus sp. z o.o. Warszawa - Partner 2,

4) Nanocellpharm sp. z o.o. Białystok - Partner nr 3,

5) Timeless Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. Warszawa - Partner nr 4,

6) Uniwersytet Warszawski - Partner nr 5

za okres 01.06.2016 - 31.12.2018 r. 

03.04.2019 - 23:45
APP_301_NCBR152_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią dla Projektu:
"Wirtualna klinika równowagi" finansowanego ze śródków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" STRATEGMED III, realizowanego na podstawie umowy STRATEGMED3/306011/1/NCBR/2017 Z DN. 12.04.2017 o wykonanie i finansowanie projektu wraz z aneksami - zwanego dalej "Projektem NCBR 152", realizowanego przez 6 jednostek:
1) Warszawski Uniwersytet Medyczny - Lider,
2) European Rehabilitation Clinic Sp. z o.o.  w Warszawie - Partner nr 1,
3) Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach - Partner nr 2,
4) Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie Partner nr 3,
5) Politechnika Warszawska - Partner nr 4,
6) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku - Partner nr 5,
za okres 01.02.2017 - 28.02.2019r. 

15.03.2019 - 16:00
APP_303_ncbr168_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na adnotacjach zapisów EEG w ramach projektu "Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR)", akronim EPIMARKER, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych", STRATEGMED III. 

11.03.2019 - 16:00
APP_300_NPZ08_2019

Usługa obejmuje analizę wyników badania przeprowadzonego zgodnie z założeniami metodologicznego "Netcode toolkit - Monitoring The Marketing of Breast-Milk Substitutes". 

06.03.2019 - 16:00
APP_299_EUR01_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług lekarskich i laboratoryjnych (w charakterze lekarza oraz koordynatora laboratorium badań genetycznych) w ramach projektu "Europejskie Konsorcjum Niedokrwistości Blackfana-Diamonda / The European Diamond-Blackfan Anemia Consortium", okronim EuroDBA, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich, ERA-NET E-Rare-3. 

06.03.2019 - 16:00
APP_298_MAZ02_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług w ramach projektu "Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C" finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

28.02.2019 - 16:00
APP_297_NPZ08_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi obejmującej pozyskanie danych, monitoring TV oraz raport z monitoringu TV w zakresie trzech stacji telewizyjnych w tym - stacji państwowej, prywatnej i kablowej, dotyczącej zgodności nadawanych reklam dotyczących produktów mlekozastępczych oraz produktów do żywienia dzieci poniżej 36 miesiąca życia, a także smoczków i butelek, z Kodeksem Marketingowym Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.

23.01.2019 - 16:00
APP_296_NCBR168_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy stworzenia strony internetowej oraz jej aktualizowania w ramach projektu w "Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR)" akronim EPIMARKER, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badan i rozwoju w ramach "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych", STRATEGMED III. 

23.01.2019 - 16:00
Zawiadomienie o wyborze oferty - znak sprawy: APP_296_NCBR168_2019

Zamawiający - Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa informuje, że w przedmiotowym zapytaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.01.2019 - 16:00
APP_295_NCBR168_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na adnotacjach zapisów EEG w ramach projektu "Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR", akronim EPIMARKER, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Profilaktyka i lczenie chorób cywilizacyjnych", STRATEGMED III. 

18.01.2019 - 16:00
Zawiadomienie o wyborze oferty - znak sprawy: APP_295_NCBR168_2019

Zamawiający - Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa informuje, że w przedmiotowym zapytaniu dokonał wyboru ofert.

19.12.2018 - 14:00
Znak sprawy APP_291_H01_2018_EL_17616

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia audytu zewnętrznego  projektu pn. "Strategies towards Excellence in Immuno-Oncology" finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu HORYZONT 2020.

17.12.2018 - 23:45
Znak sprawy APP_290_EUR01_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji i wykonania czynności diagnostyczno-terapeutycznych u uczestników badania, przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją medyczną uczestników badania  w ramach projektu „Europejskie Konsorcjum Niedokrwistości Blackfana-Diamonda / The European Diamond-Blackfan Anemia Consortium”,