Strona główna » Wyniki i archiwum postępowań

Wyniki i archiwum postępowań

Termin składania ofert Tytuł postępowania Wybór oferty
16.09.2020 - 00:00
znak sprawy: APP_346_ABM09_2020

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi - przygotowania dokumentacji badania oraz złożenia jej do właściwych organów administracyjnych na potrzeby projektu nr ABM09 pn. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków”

15.09.2020 - 00:00
Usługa - opracowanie oraz złożenie dokumentacji niekomercyjnego badania klinicznego w ramach projektu „Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 tyg. ciąży

Usługa - opracowanie oraz złożenie kompletnej dokumentacji niekomercyjnego badania klinicznego w ramach projektu pn: „Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych salbutamolem”, realizowanego na podstawie umowy o dofinasowanie nr 2019/ABM/01/00058

- do Komisji Bioetycznej przed badaniem klinicznym w celu uzyskania pozytywnej opinii, (uzupełnienia, współpraca z Kierownikiem Projektu w tej kwestii);

- do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w celu uzyskania zgody na rozpoczęcie badań klinicznych (zgodnie z listą dokumentów składanych wraz z wnioskiem o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12 października 2018 r.), a także uzupełnienie tej dokumentacji w przypadku zapytań ze strony Urzędu.

11.09.2020 - 00:00
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi - opracowanie oraz złożenie dokumentacji do Komisji Bioetycznej oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych w ramach projektu ABM02 „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1”:

01.09.2020 - 23:00
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi - opracowanie oraz złożenie dokumentacji w ramach projektu ABM02 „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1”:

10.07.2020 - 16:00
Usługa tłumaczenia dokumentów w ramach projektu NAWA08

Zapytanie ofertowe (znak sprawy: APP_340_NAWA08_2020) dotyczy usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski dokumentów WUM, napisów na tabliczkach informacyjnych oraz ulotki informacyjnej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowanie potencjału organizacyjno-kompetencyjnego w zakresie internacjonalizacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” [NAWA08].

10.06.2020 - 00:00
Zapytanie nr : APP_338_NPZ01_NPZ02_2020

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług polegających na przeprowadzeniu wywiadów grupowych (focus group interview - FGI) na temat żywienia i stanu odżywienia mieszkańców Polski w grupach osób: w wieku podeszłym (65 lat i więcej) i dorosłych (19-64 lata). 

Zgodnie z założeniami wywiady mają charakter pogłębiony. Ich celem jest uzyskanie szczegółowych opinii i informacji na dany temat lub wyjaśnienie danego zjawiska. Badacz w trakcie wywiadu posługiwać będzie się scenariuszem zawierającym kluczowe zagadnienia. W trakcie wywiadu respondent ma pełną swobodę w formułowaniu odpowiedzi, a badacz ma w każdym momencie możliwość dopytania o szczegóły. Wstępna wersja scenariusza wywiadu stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

Z uwagi na epidemię COVID-19 wywiady mają być realizowane w formie on-line za pośrednictwem oprogramowania do wideokonferencji.

Każdy wywiad musi zostać zarejestrowany w formie audio oraz video, a następnie poddany spisaniu (transkrypcji). Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

         nagranie audio (w formie cyfrowej)

         nagranie video (w formie cyfrowej)

         pełną transkrypcję

         Podsumowanie wywiadu (do pół strony A4)

25.05.2020 - 00:00
Zapytanie ofertowe APP_336_NCBR168_2020_EL_3954

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania Projektu pn.: „Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR” finansowanego ze środków krajowych w ramach Programu STRATEGMED, realizowanego na podstawie umowy dofinansowania  Nr STRATEGMED3/306306/4/NCBR/2017 z dn. 07.04.2017r

17.05.2020 - 16:00
Zapytanie ofertowe APP_335_NCBR168_2020_EL_3954

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią Projektu pn.: Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR” finansowanego ze środków krajowych w ramach Programu STRATEGMED, realizowanego na podstawie umowy dofinansowania  Nr STRATEGMED3/306306/4/NCBR/2017 z dn. 07.04.2017r

30.04.2020 - 12:00
dostawa 150 elektronicznych voucherów podarunkowych na okaziciela dla potrzeb realizacji projektu „Mechanizmy anomalii self w grupie osób chorujących na schizofrenię i w grupie ryzyka rozwoju psychozy. Badanie z wykorzystaniem zadań poznawczych i metody p

APP1/1/3C102/2019/EL/9352/2019

31.03.2020 - 16:00
Usługi polegające na przeprowadzeniu wywiadów ankietowych dotyczących oceny stanu odżywienia pacjenta, występowania chorób przewlekłych, stosowanej diety leczniczej oraz pozyskania danych dotyczących: pomiarów antropometrycznych, ciśnienia tętniczego krwi

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług polegających na przeprowadzeniu wywiadów ankietowych dotyczących oceny stanu odżywienia pacjenta występowania chorób przewlekłych, stosowanej diety leczniczej oraz pozyskania danych dotyczących: pomiarów antropometrycznych, ciśnienia tętniczego krwi, w ramach projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu” realizowanego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia, w zakresie punktu 3.1.1 

24.02.2020 - 16:00
APP_331_5NIH4_2020

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie technika laboratoryjnego w ramach projektu CureGN, realizowanego dzięki wsparciu National Institute of Health - National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases NIH – NIDD.

24.02.2020 - 16:00
APP_332_5NIH4_2020

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie Project Coordinator w ramach projektu CureGN, realizowanego dzięki wsparciu National Institute of Health - National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases NIH – NIDD

27.01.2020 - 12:00
Dostawa elektronicznych voucherów podarunkowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 150 elektronicznych voucherów podarunkowych na okaziciela.

03.01.2020 - 12:00
Zapytanie ofertowe dotyczy doradztwa w zakresie analiz statystycznych, data management oraz przygotowania uzyskanych danych do publikacji.

1)   O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:

- posiadający wykształcenie wyższe lub jest w trakcie studiów na kierunku: statystyka, analiza danych, modelowanie matematyczne, bazy danych, ekonometria lub inne związane z analizami ilościowymi;

- wykazujący się dobrą znajomość zagadnień analizy danych, statystyki, raportowania;                                            - posiadający znajomość programu do analizy statystycznej Statistica i/lub SPSS, metod i technik badań ilościowych i jakościowych oraz znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;

- wykazujący zdolność analitycznego myślenia;

- certyfikacje i dyplomy potwierdzające kompetencje w obszarze szeroko rozumianych zagadnień statystycznych będą dodatkowym atutem;

- akceptujący treść zapytania bez zastrzeżeń (przy czym złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania);

- nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

 

05.12.2019 - 14:00
BPD_007_FS226_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy prowadzenia zajęć wykładowych dla personelu medycznego przez psychiatrę i psychologa z zagadnienia dotyczącego depresji poporodowej w ramach projektu „Uśmiech Mamy”  Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

04.12.2019 - 16:00
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług polegających na przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów indywidualnych (individual in - depth interview - IDI).

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług polegających na przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów indywidualnych (individual in - depth interview - IDI).

Wywiady realizowane będą w grupie:

1.       osób dorosłych (19-64 lata);

2.       osób w wieku podeszłym (65 lat i więcej);

3.       personelu jednostek całodobowego pobytu.

Zgodnie z założeniami wywiady mają charakter pogłębiony. Ich celem jest uzyskanie szczegółowych opinii i informacji na dany temat lub wyjaśnienie danego zjawiska. Badacz w trakcie wywiadu posługiwać będzie się scenariuszem zawierającym kluczowe zagadnienia. W trakcie wywiadu respondent ma pełną swobodę w formułowaniu odpowiedzi, a badacz ma w każdym momencie możliwość dopytania o szczegóły.

Każdy wywiad musi zostać zarejestrowany w formie audio, a następnie poddany spisaniu (transkrypcji). Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

         nagranie audio (w formie cyfrowej)

         pełną transkrypcję

         Podsumowanie wywiadu (do pół strony A4).

07.11.2019 - 15:00
Przeprowadzenie analizy matematycznej wyników badań równowagi dla potrzeb realizacji projektu „Wirtualna Klinika Równowagi"

Przeprowadzenie analizy matematycznej wyników badań równowagi dla potrzeb realizacji projektu „Wirtualna Klinika Równowagi"

31.10.2019 - 16:00
APP_326_RID01_2019

Wykonanie ekspresji i oczyszczenia białka kinureninazy (kynureninase, KYN, EC 3.7.1.3) o masie ~83 kDa, w heterologicznym układzie bakteryjnym dla potrzeb realizacji projektu „Strategia rozwoju badań naukowych w dziedzinie immunoonkologii (iONKO)”

26.10.2019 - 16:00
APP_316_NCBR173_2019

     The subject of the procurement is the preparation of an animated presentation of the results of research on the impact of cefazolin on the activity of proinflammatory cytokines and indicating the possibility of using this medication in patients with psoriasis.

The procedure for this procurement is conducted under the Public Procurement Regulations excluding the provisions of the Public Procurement Law at the Medical University of Warsaw, introduced by the Chancellor's Ordinance No. 65/2017 of 16 March 2017, applicable in cases where, pursuant to Art. 4 point 8 of the Act of 29 January 2004 - Public Procurement Law (consolidated text Journal of Laws of 2018, item 1986), the provisions of the aforementioned Act shall not apply. Procurements with a net value exceeding PLN 5,000.00 to PLN 50,000.00. 

 A Contractor may participate in the procurement procedure if they:

a.   have the capacity to perform the procurement contract;

b.   they should be professionally involved in computer graphics and animation and should have a proven experience in preparing scientific presentations in the field of immunology;

c.   knowledge of the subject matter of the project conducted by the Employer (psoriasis) would be appreciated;

d.   accept the content of the inquiry without objections (in which case the submission of a tender is deemed to constitute acceptance of the content of the inquiry);

e.   have no capital or personal links with the Employer.

The fulfillment of the above mentioned criteria will be verified on the basis of the submitted declaration.

30.09.2019 - 16:00
APP_324_NCBR119_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług lekarskich i laboratoryjnych w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn. „Potencjał terapeutyczny mezenchmalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek”  zwanego dalej "Projektem", współfinansowanym w ramach umowy nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Akronim ABCTherapy, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED II.

Zamawiający w ramach postępowania planuje zatrudnić dwie osoby

Zamawiana usługa obejmuje następujący zakres zadań związany z realizacją badania pn.: „Ocena skuteczności leczenia ran przewlekłych w zespole stopy cukrzycowej z użyciem allogenicznych komórek macierzystych, izolowanych z tkanki tłuszczowej”:

-         wykonywanie czynności diagnostyczno-terapeutycznych u uczestników badania;

-         przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją medyczną uczestników badania

-         nadzór nad pobieraniem materiału do badań i wysyłką ich do laboratorium centralnego


30.09.2019 - 16:00
APP_325_NCBR119_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług pielęgniarskich w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn. „Potencjał terapeutyczny mezenchmalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek”  zwanego dalej "Projektem", współfinansowanym w ramach umowy nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Akronim ABCTherapy, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED II.

Zamawiający w ramach postępowania planuje zatrudnić dwie osoby

Zamawiana usługa obejmuje następujący zakres zadań związany z realizacją badania pn. .: „Ocena skuteczności leczenia ran przewlekłych w zespole stopy cukrzycowej z użyciem allogenicznych komórek macierzystych, izolowanych z tkanki tłuszczowej”.:

-         Realizowanie zabiegów pielęgniarskich zgodnie ze wskazaniami lekarza

-         Pobieranie materiału od uczestników badania i przygotowanie próbek

 

20.09.2019 - 16:00
Usługa obejmuje opracowanie graficzne i przygotowanie dokumentu Raportu do druku i publikacji w Internecie w języku polskim, skład i łamanie materiału zawierającego liczbowe zestawienia w tabelach (zakres liczby tabel do 40) i tekst do 150 stron znorm

Usługa obejmuje opracowanie graficzne i przygotowanie dokumentu Raportu do druku i publikacji w Internecie w języku polskim, skład i łamanie materiału zawierającego liczbowe zestawienia w tabelach (zakres liczby tabel do 40)   i  tekst do 150  stron znormalizowanych (zawierające przypisy, wypunktowania), dotyczącego badania pt.: „ Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów zastępujących mleko Kobiece oraz gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią” w ramach  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

20.09.2019 - 16:00
Usługa obejmująca wykonanie przekładu Raportu na język angielski, tłumaczenie na język angielski treści raportu obejmującego do 40 tabel oraz 150 stron znormalizowanych, dotyczącego badania pt. Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego

Usługa obejmująca wykonanie przekładu Raportu na język angielski, tłumaczenie na język angielski treści raportu obejmującego do 40 tabel oraz 150 stron znormalizowanych, dotyczącego badania pt.  Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów zastępujących mleko Kobiece oraz gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią” w ramach  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

20.09.2019 - 16:00
Usługa obejmuje przygotowanie materiałów na potrzeby rekrutacji i promocji konferencji podsumowującej projekt pt. Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów zastępujących mleko Kobiece oraz gromadzenie i ana

Usługa obejmuje przygotowanie materiałów na potrzeby rekrutacji i promocji konferencji podsumowującej projekt pt.  Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów zastępujących mleko Kobiece oraz gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią” w ramach  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Usługa obejmuje:

1.         Przygotowanie treści dwóch informacji zapowiadających wydarzenie wraz z przygotowaniem narzędzia elektronicznego umożliwiającego rejestracje.

2.         Przygotowanie komunikacji wizualnej dla wydarzenia ( tzw. Key visual  dostosowany do wykorzystania w social mediach)

3.         Przygotowanie informacji prasowej i organizacja brefingu dziennikarzy przed konferencją

4.         Przygotowanie materiałów konferencyjnych wraz z obrendowaniem ( logo NPZ, WUM) w tym 100 sztuk toreb, 100 sztuk notesów , 100 sztuk długopisów

06.09.2019 - 23:45
BDP_02_FS212_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania eksperckich recenzji  programu 2-letnich (4 semestry) uzupełniających studiów magisterskich o profilu praktycznym – DUO OTM w ramach projektu „DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

This request for proposals is for the provision of expert reviews of the 2-year (4 semesters) MSc degree programme with a practical profile – DUO OTM under the project "DUO OTM – dual second-cycle (MSc) programme in Health Technology Assessment", under the Knowledge Education Development 2014-2020 Operational Programme, co-financed from the European Social Fund.

29.08.2019 - 16:00
Zapytanie ofertowe

dotyczy realizacji usług w ramach projektu „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

26.08.2019 - 00:00
BPD_01_FS212_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania eksperckich recenzji  programu 2-letnich (4 semestry) uzupełniających studiów magisterskich o profilu praktycznym – DUO OTM w ramach projektu „DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

This request for proposals is for the provision of expert reviews of the 2-year (4 semesters) MSc degree programme with a practical profileDUO OTM under the project "DUO OTM – dual second-cycle (MSc) programme in Health Technology Assessment", under the Knowledge Education Development 2014-2020 Operational Programme, co-financed from the European Social Fund.

20.08.2019 - 16:00
Zapytanie ofertowe

Postępowanie dotyczące realizacji usługi w projekcie w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

13.08.2019 - 16:00
Zapytanie ofertowe

dotyczy realizacji usług w ramach projektu Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

29.07.2019 - 16:00
APP_317_FS166_2019 Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią dla Projektu pn.: „Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza”

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią dla Projektu pn.: Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza” finansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, realizowanego na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr TEAM TECH/2016-1/8 z dnia 7 grudnia 2016 r., zawartej z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej /Aneks nr 1 z dnia 22.05.2017r. /Aneks nr 2 z dnia 02.11.2017r./ Aneks nr 3 z dnia 02.01.2019r.; Umowy konsorcjum z dnia 24 listopada 2016 r. — zwanego dalej „Projektem FS166",  realizowanego przez 2 jednostki: Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz CELLIS Sp. z o.o., za okres 01.12.2016 – 30.06.2019r.

Zamówienie realizowane jest ze środków ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, pn.: „Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza”.

17.07.2019 - 16:00
APP_315_RID01_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania produkcji wektorów lentiwirusowych z użyciem plazmidów składowych dostarczonych przez Zleceniodawcę dla potrzeb realizacji projektu „Strategia rozwoju badań naukowych w dziedzinie immunoonkologii (iONKO)"

16.07.2019 - 16:00
APP_311_RID01_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na optymalizacji procesu chowu zwierząt laboratoryjnych oraz digitalizacji zwierzętarni Zakładu Immunologii w ramach projektu Strategia rozwoju badań naukowych w dziedzinie immunoonkologii (iONKO)”.

15.07.2019 - 13:00
APP_314_NCBR128_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji zadania nr 1 "Wytworzenie skafoldu z allogenicznej skóry ludzkiej" w ramach projektu NCBR128 "Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego"

10.07.2019 - 00:00
APP_313_FS212_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy tłumaczenia materiałów wyszczególnionych w pakietach 1 i 2 przeprowadzanego na potrzeby realizacji uzupełniających studiów magisterskich o profilu praktycznym DUO OTM w ramach projektu „DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny:

Pakiet 1.

Ten pakiet złożony jest z dwóch części:

Część 1a. Tłumaczenie (nie przysięgłe) z języka polskiego na język angielski dokumentów do zapytania ofertowego na recenzentów.

Część 1b. Tłumaczenie (nie przysięgłe) z języka polskiego na język angielski przedmiotu recenzji.

Pakiet 2.

Tłumaczenie (nie przysięgłe) z języka polskiego na język angielski dokumentów przetargowych do przetargu na wykładowców zagranicznych.

28.06.2019 - 12:00
APP_312_FS212_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy tłumaczenia materiałów wyszczególnionych w pakietach 1 i 2 przeprowadzanego na potrzeby realizacji uzupełniających studiów magisterskich o profilu praktycznym DUO OTM w ramach projektu „DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

10.06.2019 - 00:00
APP_309_FS154_2019_EL_4913

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia wizyt studyjnych w ramach projektu: "KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy" w ramach PROGRAMU Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

10.06.2019 - 00:00
APP_310_FS154_2019_EL_4914

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia wizyt studyjnych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w ramach projektu: "KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy" w ramach PROGRAMU Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

07.06.2019 - 14:00
APP_308_FS212_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania testów egzaminacyjnych do rekrutacji na 2-letnie (4 semestry) uzupełniające studia magisterskie o profilu praktycznym DUO OTM w ramach projektu „DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

19.05.2019 - 23:45
APP_305_5NIH4_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie technika laboratoryjnego w ramach projektu CureGN, realizowanego dzięki wsparciu National Institute of Health - National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases NIH – NIDD.

19.04.2019 - 23:45
APP_304_NCBR119_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią dla Projektu:

pn. "Potencjał terapeutyczny mezenchmalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek"  o akronimie ABCTherapy finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" STRATEGMED II, realizowanego na podstawie umowy nr STRATEGMED2/267976/13/ncbr/2015 z dnia 18.12.2015 r. o wykonanie i finansowanie projektu wraz z aneksami - zwanego dalej "Projektem ABCTherapy", realizowanego przez 6 jednostek: 

1) Warszawski Uniwersytet Medyczny - Lider,

2) Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Warszawa - Partner 1,

3) Melitus sp. z o.o. Warszawa - Partner 2,

4) Nanocellpharm sp. z o.o. Białystok - Partner nr 3,

5) Timeless Chirurgia Plastyczna sp. z o.o. Warszawa - Partner nr 4,

6) Uniwersytet Warszawski - Partner nr 5

za okres 01.06.2016 - 31.12.2018 r. 

03.04.2019 - 23:45
APP_301_NCBR152_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią dla Projektu:
"Wirtualna klinika równowagi" finansowanego ze śródków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" STRATEGMED III, realizowanego na podstawie umowy STRATEGMED3/306011/1/NCBR/2017 Z DN. 12.04.2017 o wykonanie i finansowanie projektu wraz z aneksami - zwanego dalej "Projektem NCBR 152", realizowanego przez 6 jednostek:
1) Warszawski Uniwersytet Medyczny - Lider,
2) European Rehabilitation Clinic Sp. z o.o.  w Warszawie - Partner nr 1,
3) Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach - Partner nr 2,
4) Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie Partner nr 3,
5) Politechnika Warszawska - Partner nr 4,
6) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku - Partner nr 5,
za okres 01.02.2017 - 28.02.2019r. 

15.03.2019 - 16:00
APP_303_ncbr168_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na adnotacjach zapisów EEG w ramach projektu "Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR)", akronim EPIMARKER, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych", STRATEGMED III. 

11.03.2019 - 16:00
APP_300_NPZ08_2019

Usługa obejmuje analizę wyników badania przeprowadzonego zgodnie z założeniami metodologicznego "Netcode toolkit - Monitoring The Marketing of Breast-Milk Substitutes". 

06.03.2019 - 16:00
APP_299_EUR01_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług lekarskich i laboratoryjnych (w charakterze lekarza oraz koordynatora laboratorium badań genetycznych) w ramach projektu "Europejskie Konsorcjum Niedokrwistości Blackfana-Diamonda / The European Diamond-Blackfan Anemia Consortium", okronim EuroDBA, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich, ERA-NET E-Rare-3. 

06.03.2019 - 16:00
APP_298_MAZ02_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług w ramach projektu "Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C" finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

28.02.2019 - 16:00
APP_297_NPZ08_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi obejmującej pozyskanie danych, monitoring TV oraz raport z monitoringu TV w zakresie trzech stacji telewizyjnych w tym - stacji państwowej, prywatnej i kablowej, dotyczącej zgodności nadawanych reklam dotyczących produktów mlekozastępczych oraz produktów do żywienia dzieci poniżej 36 miesiąca życia, a także smoczków i butelek, z Kodeksem Marketingowym Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.

23.01.2019 - 16:00
APP_296_NCBR168_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy stworzenia strony internetowej oraz jej aktualizowania w ramach projektu w "Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR)" akronim EPIMARKER, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badan i rozwoju w ramach "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych", STRATEGMED III. 

23.01.2019 - 16:00
Zawiadomienie o wyborze oferty - znak sprawy: APP_296_NCBR168_2019

Zamawiający - Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa informuje, że w przedmiotowym zapytaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.01.2019 - 16:00
APP_295_NCBR168_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na adnotacjach zapisów EEG w ramach projektu "Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR", akronim EPIMARKER, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Profilaktyka i lczenie chorób cywilizacyjnych", STRATEGMED III. 

18.01.2019 - 16:00
Zawiadomienie o wyborze oferty - znak sprawy: APP_295_NCBR168_2019

Zamawiający - Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa informuje, że w przedmiotowym zapytaniu dokonał wyboru ofert.

19.12.2018 - 14:00
Znak sprawy APP_291_H01_2018_EL_17616

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia audytu zewnętrznego  projektu pn. "Strategies towards Excellence in Immuno-Oncology" finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu HORYZONT 2020.

17.12.2018 - 23:45
Znak sprawy APP_290_EUR01_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji i wykonania czynności diagnostyczno-terapeutycznych u uczestników badania, przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją medyczną uczestników badania  w ramach projektu „Europejskie Konsorcjum Niedokrwistości Blackfana-Diamonda / The European Diamond-Blackfan Anemia Consortium”,