Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1M15 Komórki skóry jako model do badania konsekwencji mutacji w genach powodujących dziedziczne dystrofie siatkówki. Narodowe Centrum Nauki dr n. med. Aneta Ścieżyńska 2017
1M19 Poszukiwanie nowych mechanizmów obrony komórek NK przed supresyjnym wpływem wybranych elementów środowiska nowotworu. Narodowe Centrum Nauki dr Magdalena Winiarska 2016
1M19 Zbadanie zaburzenia mechanizmów odpowiedzialnych za stabilność telomerów w przewlekłej białaczce szpikowej - znaczenie roli POT1 i RAP1 w niestabilności genomowej w białaczkowych komórkach macierzystych. Narodowe Centrum Nauki dr Tomasz Stokłosa 2016
1M19 Badanie skuteczności nowych pro-oksydacyjnych strategii w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej B komórkowej. Narodowe Centrum Nauki dr Małgorzata Firczuk 2016
1M19 Poszukiwanie terapii zwiększających skuteczność immunoterapii przeciwciałami anty-CD20 w modelach in vivo. Narodowe Centrum Nauki dr Magdalena Winiarska 2016
1M19 Wpływ ścieżki sygnalnej CD200R na angiogenezę w mikorśrodowisku nowotworowym. Narodowe Centrum Nauki dr Tomasz Piotr Rygiel 2015
1M19 Zidentyfikowanie nowych, istotnych klinicznie zmian genetycznych i epigenetycznych przy zastosowaniu wyskoprzepustowego sekwencjonowania następnej generacji u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową z niekorzystnym przebiegiem choroby. Narodowe Centrum Nauki dr Tomasz Stokłosa 2015
1WY Analiza wpływu zróżnicowania genomicznego na fenotyp - badania bliźniąt jednojajowych. Narodowe Centrum Nauki dr Małgorzta Rydzanicz 2015
1M15 Wpływ środowiska płynu otrzewnowego od pacjentek z endometriozą na migrację i różnicowanie limfocytów Treg i Th17. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Jacek Malejczyk 2015
1M19 Badanie wpływu wybranych inhibitorów kinaz uczestniczących w przekazywaniu sygnałów w komórkach nowotworowych na cytotoksyczność komórek NK. Narodowe Centrum Nauki mgr Marta Siernicka 2015

Strony