Strona główna » Ewaluacja działalności naukowej

Ewaluacja działalności naukowej

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ WUM

Kolejna ocena działalności naukowej zostanie przeprowadzona przez MNISZW w 2021 roku.

Zakończenie prac nad rozporządzeniem regulującym zasady ewaluacji planowane jest na grudzień br.

Bieżące informacje nt. stanu prac dostępne są na stronie Konstytucja dla Nauki http://konstytucjadlanauki.gov.pl/

Ewaluacja i dyscypliny naukowe. http://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja-i-dyscypliny-naukowe

Przewodnik działalności naukowej. http://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja-jakosci-dzialalnosci-naukowej-przewodnik

Oświadczenia pracowników prowadzących badania naukowe oraz biorących udział w badaniach naukowych

Pracownicy WUM prowadzący działalność naukową, w szczególności nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych,  są zobowiązani do złożenia, do 30 listopada dwóch oświadczeń:

Wyżej wymienione oświadczenia służą do identyfikacji dyscyplin, w których WUM będzie oceniany, do  identyfikacji pracowników, których dorobek będzie poddawany ocenie a także do określenia wysokości subwencji udzielanej WUM.

Nowozatrudnieni pracownicy zobowiązani są do złożenia ww. oświadczeń w ciągu 14 dni od zatrudnienia.

Oświadczenie o dyscyplinie składają również osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej tj. pracownicy pełniący funkcje pomocnicze. Oświadczenia osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej są istotne w kontekście wyborów do Rady Doskonałości Naukowej. Pracownicy pomocniczy, posiadający stopień doktora habilitowanego posiadają bierne i czynne prawa wyborcze do Rady Doskonałości Naukowej.

Udziały czasu pracy podawane w Oświadczeniu o dyscyplinach winny być podawane z dokładnością do ¼, w związku z czym możliwe są następujące relacje: 100 % w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz 50% / 50% i 75% / 25% w przypadku wskazania dwóch dyscyplin.

Oświadczenia należy składać we właściwych Dziekanatach:

  • IWL, Ewelina Konopka, Rektorat, pok. 202;
  • IIWL , mgr Monika Leszczyńska, Rektorat, pok. 608, 609;
  • WF, mgr Katarzyna Stańczyk, Farmacja, blok II, niski parter pok. 07;
  • WNoZ, mgr Urszula Grzegrzółka, Rektorat, pok. 515;
  • WLD, Magdalena Rojek, Rektorat, pok. 213.


Akcję koordynuje Dział Nauki, Beata Przybyło, beata.przybylo@wum.edu.pl, tel. (22) 57 20 322.

Podstawa prawna:

Komunikat MNiSzW w sprawie oświadczeń odbieranych od pracowników.

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/komunikat-w-sprawie-oswiadczen

OŚWIADCZENIA O ROZLICZENIU DOROBKU NAUKOWEGO W WUM

Pracownicy WUM prowadzący działalność naukową w WUM zobowiązani są do złożenia oświadczenia upoważniającego WUM do wykazania ich osiągnięć na potrzeby ewaluacji działalności naukowej zwane dalej „Oświadczeniem w sprawie osiągnięć naukowych”.

Oświadczenie osoby prowadzącej badania w jednej dyscyplinie i zatrudnionej wyłącznie w WUM

Oświadczenie osoby prowadzącej badania w dwóch dyscyplinach lub/i zatrudnionej w więcej niż jednej jednostce naukowej

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 67/2019 Rektora WUM z dnia 17 czerwca 2019 r.

Do złożenia oświadczeń określonych w ww. Zarządzenia zobowiązani są w szczególności nauczyciele akademiccy zatrudnieni w WUM na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych bez względu na to, czy dany pracownik wyraził zgodę czy nie wyraził zgody na zaliczenie do liczby N zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 111 z dnia 9 października 2018 r.

Zgodnie z komunikatem prof. dr hab. Jadwigi Turło, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, z dnia 3 lipca br., oświadczenia dotyczące publikacji i patentów z lat 2017-2018 należy złożyć do 31 lipca.

Listy publikacji stanowiące załącznik do ww. oświadczeń należy generować z zestawień dostępnych w bazie WUM.PUBLIKACJEPo 15 lipca w bazie WUM.PUBLIKACJE zostanie uruchomiony formularz oświadczenia określonego ww. Zarządzeniem nr 67/2019 Rektora.

Wykazy czasopism punktowanych

Publikacje z lat 2017-2018

Komunikat z dnia 25 stycznia 2017

Publikacje z roku 2019

Komunikat z dnia 31 lipca 2019