Strona główna » Konkursy

Konkursy

Polskie Powroty

Przedmiot konkursu: 
Program jest jedyną ofertą grantową dla polskich naukowców rezydujących w zagranicznych ośrodkach naukowych, która daje możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej. W ramach "Polskich Powrotów" finansowane będą: - wynagrodzenie powracającego naukowca; - wynagrodzenia członków grupy projektowej; - przesiedlenie powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym; - adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty planujące zatrudnić powracających naukowców, należące do jednej z poniższych kategorii: - uczelnie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; - instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; - instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych; - międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - Polska Akademia Umiejętności; - inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
wtorek, 7 Maj, 2019 - 15:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/ogloszenie
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

4. konkurs w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases

Przedmiot konkursu: 
Uprzejmie informujemy, iż 14 stycznia br. otwarto nabór wniosków w ramach 4. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych przez młodych naukowców.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Under the umbrella of ERA-CVD, the fourth joint transnational call JTC2019 is now launched to promote co-operation and interchange between Early Career Scientists1 and thus enable international collaboration and new consortia establishment in all cardiovascular areas. The ERA-CVD funding organizations particularly wish to promote multi-disciplinary work and translational research proposals. The individual components of joint applications should be complementary and contain novel, ambitious ideas to answer key questions or lead to a step-wise change in understanding of cardiovascular diseases. There should be a clear added value in funding the collaboration over individual projects by sharing of resources (models, databases, diagnosis etc.), harmonisation of data, sharing of specific know-how and/or innovative technologies.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 29 Kwiecień, 2019 - 17:00
Miejsce składania wniosków: 
ERA-CVD/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-4-konkursie-w-ramach-era-cvd-cardiovascular-diseases-54113/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

LIDER X - konkurs dla młodych naukowców

Przedmiot konkursu: 
Od 18 stycznia 2019 r. do 18 marca 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu LIDER X, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do doktorantów, nauczycieli akademickich bez stopnia doktora oraz osób, które posiadają stopień doktora, a od jego obrony nie upłynęło 7 lat. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln zł. Celem konkursu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Okres realizacji zgłaszanego projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Kierownik projektu może pobierać wynagrodzenie nie większe niż 8 000 zł miesięcznie. Budżet całego konkursu wynosi 60 mln zł. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie organizatora konkursu.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Zgodnie z informacjami organizatorów wnioskodawcami mogą być młodzi naukowcy, którzy spełniają następujące warunki: - są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora, - posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. O środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy w dacie złożenia Wniosku posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego, - są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia, - dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER, - pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego, - posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 18 Marzec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-informuje-ze-oglasza-dziesiaty-konkurs-w-programie-lide/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

NAWA zaprasza do Polski zagranicznych naukowców

Przedmiot konkursu: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców z zagranicy do odbywania staży podoktoranckich w Polsce w ramach nowego Programu im. Ulama na średniookresowe przyjazdy naukowców. Program umożliwia wizyty na polskich uczelniach i w jednostkach badawczych zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach Programu NAWA oferuje granty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Inicjatywa ta da sposobność do nawiązania bądź pogłębienia kontaktów międzynarodowych pomiędzy polskimi a zagranicznymi instytucjami. W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest: odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego, prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi, pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej, prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym. Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, przy czym mogą w nich uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski naukowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej opiekun.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Aplikację w Programie składa indywidualny naukowiec, który: uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska, nie posiada polskiego obywatelstwa, co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce. Warunek nieposiadania obywatelstwa polskiego nie dotyczy osób będących obywatelami polskimi, których pełen cykl studiów doktoranckich sfinansowany został przez Rząd RP; osoby te są uprawnione do udziału w Programie.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
środa, 23 Styczeń, 2019 - 14:30
Miejsce składania wniosków: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/849-nawa-zaprasza-do-polski-zagranicznych-naukowcow
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Oferta stypendialna na studia magisterskie i doktoranckie we Francji

Przedmiot konkursu: 
Rząd francuski ogłosił ofertę stypendiów na pobyty studyjne dla polskich studentów i doktorantów. W ofercie znalazły się dwa rodzaje stypendiów: Master 2 – stypendia skierowane do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master) na kierunkach Master of Science/of Art oraz stypendia na studia doktoranckie typu co-tutelle obejmujące 3 pięciomiesięczne pobyty we Francji w ciągu 3 lat.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Rząd francuski ogłosił ofertę stypendiów na pobyty studyjne dla polskich studentów i doktorantów.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
czwartek, 7 Marzec, 2019 - 14:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/846-oferta-stypendialna-rzadu-francuskiego-studia-magisterskie-i-doktoranckie-we-francji
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

UWERTURA 3

Przedmiot konkursu: 
Staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Z wnioskami o finansowanie staży, mogą występować podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4–6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie stażu nie będzie stanowić pomocy publicznej, tj.: a) uczelnie, b) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, c) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, d) instytuty badawcze, e) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
piątek, 15 Marzec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research

Przedmiot konkursu: 
Choroby neurozwyrodnieniowe to choroby o charakterze wyniszczającym, nadal w dużej mierze nieuleczalne. Charakteryzują się one dużym zróżnicowaniem w zakresie przyczyn powstawania, mechanizmów oraz objawów klinicznych. Zróżnicowanie to stanowi poważną przeszkodę w poszukiwaniu nowych działań medycznych np. leczenia lub zoptymalizowanego podejścia do opieki. Stąd też leczenie jednej ścieżki choroby może okazać się nieprzydatne dla wszystkich pacjentów mających odpowiednie objawy chorobowe. Dlatego też zrozumienie tego zróżnicowania jest jednym z największych wyzwań, z jakimi należy się zmierzyć w leczeniu chorób neurozwyrodnieniowych. Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby: - chorobę Alzheimera oraz inne demencje, - chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości, - choroby prionowe, - stwardnienie zanikowe boczne, - chorobę Huntingtona, - ataksję rdzeniowo-móżdżkową, - rdzeniowy zanik mięśni.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie. Kraje biorące udział w konkursie: Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy*, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. *udział Niemiec zostanie potwierdzony.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
wtorek, 12 Marzec, 2019 - 15:00
Miejsce składania wniosków: 
JPND research
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-01-09-jpnd-nowy-konkurs
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

„Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Przedmiot konkursu: 
W ramach projektu planowane jest ogłoszenie przez MNiSW otwartego naboru ofert dla uczelni publicznych i niepublicznych, które chciałyby dokonać połączenia, włączenia, utworzenia związku szkół wyższych publicznych lub szkół wyższych niepublicznych, utworzenia federacji systemu jednostek nauki i szkolnictwa wyższego. Oferta zostanie poddana ocenie Zespołu, który oceni realność planowanych działań mając na względzie w szczególności spełnianie przez uczelnie warunków formalno-prawnych, warunków finansowych jak również interes studentów.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
piątek, 31 Grudzień, 2021 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dodatkowe informacje: 
https://www.gov.pl/web/nauka/wspieranie-procesow-konsolidacji-uczelni-w-ramach-dzialania-34-zarzadzanie-w-instytucjach-szkolnictwa-wyzszego
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Lider Nauk Farmaceutycznych

Przedmiot konkursu: 
Lider Nauk Farmaceutycznych – Konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną na Wydziale Farmaceutycznym jednego z dziesięciu polskich Uniwersytetów Medycznych, zainicjowany w październiku 2013 r. spotkaniem z doktorantami i studentami Wydziału Farmaceutycznego poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem Konkursu jest popularyzacja wśród naukowców zajmujących się farmacją pracy przy takich opracowaniach naukowych, których wynikiem finalnym jest efektywna współpraca z przemysłem. Organizatorom i patronom konkursu zależy na wyłonieniu spośród nadesłanych prac doktorskich tych najlepszych, charakteryzujących się elementem aplikacyjności, które rokują, iż po pozytywnym przejściu koniecznych badań, można je będzie wykorzystać przy wytwarzaniu nowych molekuł, cząsteczek, nowych substancji aktywnych lub nowych form podania. Stąd credo Konkursu – Stawiam na naukę.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Doktorzy, którzy obronili prace doktorskie w 2017 i 2018 roku.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
piątek, 8 luty, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
-
Dodatkowe informacje: 
http://www.lidernaukfarmaceutycznych.pl/lider-nauk-farmaceutycznych-vi-edycja-nowe-mozliwosci/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

„Akredytacje zagraniczne” w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Przedmiot konkursu: 
Celem niniejszego projektu jest uzyskiwanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
czwartek, 31 Grudzień, 2020 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dodatkowe informacje: 
https://www.gov.pl/web/nauka/akredytacje-zagraniczne-w-ramach-dzialania-33-umiedzynarodowienie-polskiego-szkolnictwa-wyzszego
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Strony