Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem naboru jest wyłonienie ofert uczelni, które wdrożą do praktyki na polskich uczelniach prowadzenie zajęć z wybitnie zdolnymi studentami wykorzystując opracowany model tutoringu, zwany dalej „modelem tutoringu”. Środki finansowe mogą być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach normalnego toku studiów ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby tych zajęć. Zajęcia będą prowadzone podczas pełnego cyklu kształcenia przez maksymalnie 7 semestrów. Forma prowadzenia zajęć będzie wynikała z opracowanego modelu tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz będzie uwzględniała autonomiczne podejście uczelni. Model tutoringu zostanie udostępniony pod koniec września 2019 r.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
O przyznanie środków finansowych na wdrażanie modelu tutoringu może ubiegać się Uczelnia: 1. której przyznano środki na realizację następujących zadań w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Mistrzowie dydaktyki”: a. udział w zagranicznych wizytach studyjnych w celu odbycia szkolenia poprzedzonych spotkaniami przedwyjazdowymi (organizacja wizyt studyjnych i spotkań przedwyjazdowych należy do MNiSW), b. przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres 1 semestru akademickiego, maksymalnie 100 godzin); c. współpraca przy ewaluacji projektu. 2. nie została postawiona w stan likwidacji oraz posiada ocenę parametryczną co najmniej na poziomie B; 3. w której studiuje wybitnie uzdolniony student objęty wsparciem (laureat olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub laureat programu „Diamentowy Grant” lub posiadający wysoką średnią ocen);
Typy projektów:
Pozakonkursowy
Termin składania wniosków:
16.09.2019
Miejsce składania wniosków:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dodatkowe informacje:
https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wdrozenie-modelu-tutoringu-do-praktyki-uczelnianej-w-ramach-projektu-mistrzowie-dydaktyki
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwo, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Zgodnie z kryterium dostępu nr 1, Projektodawcą może być podmiot uprawniony do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej i prowadzi kształcenie na ww. kierunkach co najmniej od roku akademickiego 2018/2019. Ponadto, zgodnie z kryterium dostępu nr 5: Wnioskodawca lub partner nie mogli otrzymać dofinansowania na stworzenie centrum symulacji medycznej na kierunku, o dofinansowanie którego ubiega się w ramach przedmiotowego konkursu w ramach żadnego z następujących naborów konkursowych na realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: nr POWR.05.03.00-IP.05-00-001/15; nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17; nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18.
Typy projektów:
Konkursowe
Termin składania wniosków:
18.10.2019
Miejsce składania wniosków:
Ministerstwo Zdrowia
Dodatkowe informacje:
http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-635-monoprofilowe_centrow_symulacji.html
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Obszary priorytetowe: • edukacja włączająca, • zarządzanie w sektorze edukacji, • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewnienia jakości, • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego system nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami, • rozwój poradnictwa zawodowego, • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi (“child welfare education”) Komponent I Profesjonalny rozwój kadry: • wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej; • intensywne szkolenia mające na celu doskonalenie kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, prowadzone w Polsce przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców. Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym: • dla studentów – mobilności i praktyki; • dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”. Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego: • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania, metod nauczania bądź nowych narzędzi; • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli/ trenerów); • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego. Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego), poprzez: • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania; • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli, trenerów, wydarzenia kulturalne związane z edukacją); • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Uczelnia
Typy projektów:
działania edukacyjne mobilność naukowców,
Termin składania wniosków:
15.09.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.12.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: